Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35067
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Baliūnaitė, Ramunė
Supervisor: Nugaraitė, Audronė
Title: Marijos radijo svarba tarpkultūriniame diskurse
Other Title: The importance of Radio Maria in intercultural discourse
Extent: 57 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Viešosios komunikacijos katedra
Keywords: Komunikacija;Žiniasklaida;Radijas;Lietuviai;Bendruomenė;Communication;Media;Radio;Lithuanians;Community
Abstract: Šio darbo tikslas – nustatyti Marijos radijo veiklos svarbą tarpkultūriniame diskurse. Žiniasklaidos vaidmuo yra išskirtinai svarbus, jos pagrindinis tikslas - tarnauti visuomenei ir jos interesams, operatyviai informuoti apie svarbius įvykius, vykstančius šalyje ir pasaulyje, juos analizuoti, nešališkai atskleisti, plėtoti nuolatinį dialogą. Labai svarbi žiniasklaidos priemonė yra radijas. Radijas vystėsi ir išplėtė medijų raiškos diapazoną. Ši medija sparčiai žengia drauge su naujausiomis technologijomis. Radijas, kaip ir kitos žiniasklaidos priemonės, nustato temas, formuoja visuomenės nuomonę, pasitarnauja visuomenės švietimui, pramogai ir demokratijai. Šiame darbe dėmesys sutelkiamas į Marijos radiją, kuris visoje žiniasklaidoje yra unikalus komunikavimo šaltinis, jo skleidžiama žinia šiandienos visuomenei yra svarbi ir aktuali. Darbe parodomas ne tik platus Marijos radijo veikimas įvairiose pasaulio šalyse, bet ir atskleidžiama šio radijo svarba užsienyje gyvenantiems lietuviams, kurie dėl įvairių priežasčių ir įvairiais istoriniais laikotarpiais yra išvykę iš Lietuvos. Marijos radijas, veikiantis 70 šalių šiame darbe išryškinamas, kaip svarbus komunikavimo šaltinis tarpkultūriniame diskurse. Tyrimo metu buvo gautos 107 anketos iš lietuvių, nuolatinai gyvenančių skirtingose pasaulio šalyse. Tyrimo metu buvo siekiama išsiaiškinti, kokia yra Marijos radijo svarba užsienyje gyvenantiems lieuviams tarpkultūriniame diskurse ir ar Marijos radijas yra svarbi ir reikalinga priemonė, vienijanti lietuvius pasklidusius po visą pasaulį. Atliktas tyrimas apie Marijos radijo svarbą užsienyje gyvenantiems lietuviams parodė, jog respondentai atvirai dalijosi savo patirtimis bei išgyvenimais, susijusiais su Marijos radijo laidų klausymusi. Pastebėtina, kad respondentai, pažymėję, jog klausosi Marijos radijo, taip pat nurodė, jog dalyvauja lietuvių bendruomenės arba parapijos gyvenime, domisi visuomeniniu ir krikščioniškuoju gyvenimu Lietuvoje. Atliktas tyrimas parodė, jog pati apklausa suaktyvino tyrimo dalyvius, suteikė galimybę prisiliesti prie Marijos radijo laidų turinio, pareikšti savo nuomonę dėl radijo veiklos kokybės, galimo laidų bei darbo pagerinimo, sklaidos naujų ar kūrybiškesnių galimybių paieškos. Tyrimas patvirtino McLuhano teorinę prielaidą, kad žiniasklaidai nėra sienų nei laiko apribojimų.
Goal. To evaluate the relevance of Radio Maria in a discourse of multiculturalism. Media has special role in the society. Its main goal is to serve the society and its interests, to effectively inform about the important interior and foreign events , to analyse and objectively represent to the public, also to maintain a continuous dialogue. Radio is playing a very important role as a mean of communication. It has developed and has widened a radius of how media can express itself. Radio goes together with the advance of technology. It also sets the topics, shapes public opinion, serves education of the society and democracy. It also gives entertainment. This work is focused on Radio Maria, which in the scope of all media is a unique source of communication and its message is very important and relevant to the present society. This work demonstrates not only the world-wide activities of Radio Maria, but also its relevance to the Lithuanians living abroad. Radio Maria is active in 70 countries and because of that plays an important role in a discourse of multicultural discourse. For the analysis this work used 107 survey replies received from Lithuanian who live permanently abroad in various countries. The goal of a survey was to evaluate how relevant is Radio Maria to Lithuanians living abroad in their multicultural discourse and wether it serves as an important and useful tool. for the purpose of unity of all Lithuanians. The survey demonstrated the respondents sincerity and willingness to share their experiences and feelings influenced by Radio Maria programs. It is worthy to note that those who said that are listening to Radio Maria also noted that they participate in the Lithuanian community and parish activities are interested in public and Christian life in Lithuania. This work demonstrates that the survey itself made the respondents even more active, gave an opportunity to become even more interested in the contents of the programs of Radio Maria, also it gave the opportunity to evaluate the quality of various programs and how to improve it. The survey also encouraged to look for new and more creative ways to communicate the message of Radio Maria. This work proves a theoretical hypothesis McLuhano , that media has no boundaries of space nor of time.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/35067
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35067
Appears in Collections:2017 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
ramune_baliunaite_md.pdf1.57 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

246
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

20
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.