Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35040
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Liaudenskienė, Vaida
Supervisor: Čerka, Paulius
Title: Ar valstybės valdomų įmonių valdysena skiriasi nuo kitų įmonių valdysenos?
Other Title: Does corporate governance of state-owned enterprises differ from corporate governance of other enterprises?
Extent: 45 p.
Date: 2-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas
Keywords: Valstybės valdomos įmonės;Valstybės valdomų įmonių valdysena;Valdysenos ypatumai;State-owned enterprises;State-owned enterprises governance;Governance features
Abstract: Lietuvoje, siekiant įgyvendinti valstybei svarbias funkcijas ir teikti paslaugas, kurių kitų teisinių formų įmonės negali ar nenori atlikti, yra kuriamos ir steigiamos valstybės įmonės. Jos steigiamos iš valstybės turto, siekiant tenkinti viešuosius interesus ir teikti viešąsias paslaugas. Pažymima, kad tai yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Darbe analizuojama ar valstybės valdomų įmonių valdysena skiriasi nuo kitų įmonių valdysenos? Valstybė, steigdama įmones ir dalyvaudama jų veikloje, yra viena iš ekonominių santykių dalyvių. Esminis dalykas: valstybė privalo būti atsakinga bei profesionali įmonių savininkė, siekianti didinti savo įmonių kuriamą vertę visuomenei, todėl tokių įmonių valdymas turi būti ypač skaidrus. Ši tema gan nauja, nes apie valstybės valdomas įmones Lietuvoje, jų valdyseną ir valdymo organų veiklą nėra plačiai nagrinėjama. Tyrimo tikslas - išanalizuoti valstybės valdomų įmonių valdysenos ypatumus, ir atskleisti skirtumus tarp valstybės valdomų ir kitų įmonių valdysenos. Tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai: 1. Išanalizuoti įmonių valdysenos teorinius pagrindus, atskleidžiant įmonių valdysenos sampratą ir svarbiausius principus. 2. Apibrėžti valstybės valdomų įmonių sampratą Lietuvoje ir užsienio šalyse bei išanalizuoti tokių įmonių veiklos ypatumus. 3. Atskleisti priežastis, lemiančias valstybės valdomų įmonių valdysenos ypatumus. 4. Pristatyti valstybės valdomų įmonių valdysenos modelius bei gerosios praktikos apžvalgą. 5. Įvertinti valstybės valdomų įmonių ir kitų įmonių valdysenos skirtumus. Darbe naudojamas mokslinės literatūros, analitinis ir aprašomasis dokumentų bei teisės aktų metodas. Analizuojami Lietuvos Respublikos teisės aktai, dokumentai, apibrėžiantys VVĮ valdysenai keliamas sąlygas, reguliuojantys VVĮ valdymo teisinius aspektus Lietuvoje. Tyrimo hipotezė patvirtinta. Valstybės valdomų įmonių valdysena skiriasi nuo kitų įmonių valdysenos, kadangi jos įgyvendinimas susiduria su specifinėmis problemomis ir kliūtimis. Tad VVĮ veiklos skaidrumas ir atskaitingumas mokesčių mokėtojams nėra toks efektyvus ir užtikrintas kaip norėtųsi. Šį darbą sudaro trys pagrindinės dalys, kurios sudarytos iš skyrių ir poskyrių. Pirmoji darbo dalis skirta įmonių valdysenos teorinių pagrindų atskleidimui. Antroje darbo dalyje nagrinėjami, valstybės valdomų įmonių aspektai. Trečioje darbo dalyje aprašomi valstybės valdomų įmonių valdysenos ypatumai. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados ir rekomendacijos.
When other legal forms of companies can not or do not want to perform functions and services, which are important to the state, Lithuania as the state establishes state-owned enterprises. They are set up from the state property in order to provide public services and to coordinate state and companies interests. These enterprises are limited liability public legal entities. The paper analyses if corporate governance of state-owned enterprises differ from corporate governance of other enterprises. The state becomes one of the parties in economic relations, when establishes companies and participates in their activities. The main thing is - the state must be responsible and professional business owner, actively seeking to increase its companies value to the society, which leads to transparent governance. The topic itself is quite new as state-owned enterprises in Lithuania, their governance and management bodies are not widely researched. The aim of the research is to analyse the peculiarities of the state-owned enterprises governance and to reveal the differences between the state-owned enterprises and the other corporate governance. In order to achieve the aim there are the following tasks: 1. To analyse theoretical aspects of corporate governance by uncovering its concept and most important principles. 2. To define the concept of state owned enterprises in Lithuania and other foreign countries and to analyse the peculiarities of these enterprises. 3. To reveal the causes of these peculiarities. 4. To introduce to the models of the state owned enterprises governance and best practice. 5. To sum up the differences between the governance of the state owned enterprises and other enterprises. There are several research methods used in this thesis: scientific literature, analytical, descriptive and legislative. Author analyses Lithuanian legislation, documents, defining conditions for the governance of SOE, also regulating the legal aspects of the SOE management in Lithuania. The study is confirmed by the hypothesis. State-owned enterprises‘ governance is different from the other companies governance as its implementation is confronted with specific problems and obstacles. Its transparency and accountability to the taxpayers is not as effective and secured as desired. This work consists of three main parts, which are made up of sections and subsections. The first part is devoted to the disclosure of the corporate governance theoretical framework. The second part deals with the aspects of the state-owned enterprises. The third part describes the peculiarities of the state-owned enterprises governance. The end of research contains conclusions and recommendations.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/35040
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35040
Appears in Collections:2017 m. (TF mag.)

Files in This Item:
vaida_liaudenskiene_md..pdf835.1 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

474
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

146
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.