Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35035
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Janulaitytė, Laura
Supervisor: Pivoras, Saulius
Title: Europos Sąjungos poveikis įgyvendinant jaunimo užimtumo politiką Lietuvoje
Other Title: The influence of European Union to youth employment policy in Lithuania
Extent: 103 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Viešojo administravimo katedra
Keywords: Nedarbas;Užimtumo politika;Europos Sąjungos poveikis;Jauni žmonės;Unemployment;Employment policy;Impact of the European Union;Young people
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas - išanalizuoti ES poveikį, įgyvendinant jaunimo užimtumo politiką Lietuvoje. Darbą sudaro penki skyriai. Pirmojoje darbo dalyje analizuojama teorinė prieiga, remiantis politikos įgyvendinimo „iš viršaus į apačia“ modeliu, pateikiamas politinio ciklo modelis, nedarbo samprata, darbo rinkos politikos priemonės, Lietuvos pažangos strategija „2030“ ir politikos veikėjai. Antrojoje dalyje analizuojama Europinė užimtumo politika laiko perspektyvoje, strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo ypatybės bei dabartinės užimtumo strategijos gairės. Trečiojoje dalyje analizuojama užimtumo politika Lietuvoje, apžvelgiami tarptautiniai ir nacionaliniai teisės aktai, lokalios programos, strategijos, tikslai ir priemonės skirtos užimtumui skatinti. Ketvirtojoje dalyje analizuojama tikslinė grupė – jaunimas, bei užimtumo politiką įgyvendinančių institucijų programos ir pasiekti rezultatai. Penktojoje dalyje pateikiama tyrimo metodologija, aptariami tyrimo rezultatai remiantis iš anksto suformuotomis kategorijomis. Darbo išvados pagrindžia darbo problemą. ES poveikis užimtumo politikai yra žymus, pasireiškiantis per politikos įgyvendinimą. Probleminės sritys veiksmingiausiai sprendžiamos pasitelkiant ES inicijuojamus projektus, kaip prevencinę priemonę kovai su nedarbu. Finansavimo aspektas Lietuvoje vykdomų veiklų atžvilgiu yra būtinas. Lietuvai iki pilnavertiško ES inicijuojamos politikos įgyvendinimo trūksta tarpinstitucinio bendradarbiavimo, aukštojo mokslo sistemos tobulinimo, tikslesnio profesinio orientavimo, investicijų pritraukimo darbo vietoms kurti. Remiantis tyrimo įžvalgomis darbas užbaigiamas rekomendacijomis
The goal of diploma paper - to analyse the influence of European Union in the implementation of youth employment policy in Lithuania. The work consists of five chapters. The first part analyses the theoretical approach based on the implementation of the policy, "top-down" model, policy cycle model, the concept of unemployment, Lithuanian strategy on progress “2030”, labor market policy measures and political figures. The second part analyses the European employment policy long term, implementation features of strategy “Europe 2020”, current employment strategy guidelines, youth employment initiatives. The third part analyses employment policy in Lithuania, an overview of international and national laws, local programs, objectives, and measures for employment. The fourth part analyses the target group - young people and institutions which implement employment policies, their programs and achieved results. The fifth part presents the research methodology, discusses the results of the study, which based on pre-formed research categories. Conclusions substantiate final work problem. The influence of EU employment policy is significant, and occurs within the policy. Problem areas most effectively addressed through EU projects initiated as a preventive measure to combat unemployment. The financing aspect of EU is necessary for Lithuania. To full implementation of EU policies, Lithuania needs deeper inter-institutional cooperation, the higher education system improvement, more precise professional orientation, attracting investments to create new workplaces. Based on these insights thesis completed with recommendations
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/35035
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35035
Appears in Collections:2017 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
laura_janulaityte_md.pdf1.23 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

268
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

49
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.