Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35005
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Vaičkutė, Kornelija
Supervisor: Grigienė, Jurgita
Title: Ar surogacijos draudimas nepažeidžia teisės į privatų gyvenimą?
Other Title: Ar surogacijos draudimas nepažeidžia teisės į privatų gyvenimą?
Extent: 39 p.
Date: 2-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas
Keywords: Surogacija;Teisė į privatų gyvenimą;Reprodukcinės teisės;Surrogacy;Right to private life;Reproductive rights
Abstract: Surogacija – pagalbinio apvaisinimo būdas, keliantis teisines ir etines diskusijas privatinės ir žmogaus teisių tema tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu. Paliečiami šie aspektai: teisė į privatų gyvenimą ir reprodukcinės teisės; moters išnaudojimas ir jos kūno suprekinimas; prekyba žmonėmis ir kūdikiais; teisinis vaiko, gimusio surogacijos būdu, statusas (tėvystės ir pilietybės nustatymas); vaiko teisė į privataus gyvenimo gerbimą ir geriausių vaiko interesų tenkinimas; bei galimas kitų žmogaus teisių pažeidimas draudžiant surogaciją. Tiek Europos Sąjungoje, tiek pasaulyje požiūris į surogaciją skiriasi – nuo visų surogacijos formų legalizavimo, iki absoliutaus surogacijos draudimo (Lietuvos atveju) ar teisinio reglamentavimo nebuvimo. Todėl šiame darbe keliama problema yra ta, kad absoliutus surogacijos draudimas galimai prieštarauja ir pažeidžia asmens teisę į privatų gyvenimą ir jo gerbimą. O skirtingas reglamentavimas lemia surogacijos turizmą, sukuriantį neaiškią teisinę situaciją, ko pasekoje taip pat yra pažeidžiamos žmogaus teisės ir laisvės. Šios hipotezės pagrindimui iškelti tokie uždaviniai: 1. Atskleisti teorinius surogacijos ir teisės į privatų gyvenimą aspektus bei santykį tarp jų; 2. Apžvelgti surogacijos reglamentavimą Lietuvoje ir pasaulyje; 3. Išanalizuoti ar ir kokias žmogaus teises pažeidžia surogacijos draudimas; 4. Atlikus išsamią mokslinių ir teisinių šaltinių analizę, pateikti išvadą patvirtinančią ar paneigiančią išsikeltą hipotezę ir pateikti rekomendaciją galimam reglamentavimui Lietuvoje. Šio darbo tikslas – ištirti surogacijos draudimo daromą įtaką žmogaus teisėms, išskirtinai asmens teisei į privatų gyvenimą ir jo gerbimą. Išanalizavus mokslinę ir periodinę literatūrą, atlikus teismų praktikos bei internetinių šaltinių tiriamąją ir lyginamąją analizes - tikslas įgyvendintas. Nustatyta, kad esant aiškiam ir griežtam surogacijos reguliavimui, atsižvelgiant į autonomijos ir apsisprendimo laisvę, proporcingai yra saugomos abiejų surogacijos sandorio šalių teisės ir interesai bei garbė ir orumas. Todėl surogacijos draudimu yra nepagrįstai pažeidžiamos dalies asmenų reprodukcinės teisės, teisė į privatų gyvenimą bei ribojamas vienintelis jiems tinkantis nevaisingumo gydymo metodas. Taip pat, kai surogaciją draudžianti valstybė atsisako suteikti vaikui pilietybę bei pripažinti tėvystės teises, pažeidžiama vaiko teisė į pilietybę nuo gimimo, geriausių vaiko interesų tenkinimo principas ir teisė į privatų gyvenimą. Galiausiai surogacijos draudimas sąlygoja surogacijos turizmą ir juodąją rinką. Atsiduriama teisiškai neaiškioje situacijoje, kai žmogaus teisių pažeidimo tikimybė dar didesnė. O dėl draudimo atsiradusi juodoji rinka sukuria terpę nevaržomam moterų išnaudojimui. Todėl atlikus tyrimą, galima daryti išvadą, jog iškelta hipotezė pasitvirtino – absoliutus surogacijos draudimas pažeidžia teisę į privatų gyvenimą.
Surrogacy is the assisted reproduction technique formed in the intersection of private and public interests. Despite active ethical and legal discussions on the surrogacy topic, the popularity of its transactions is growing and raising more problematic issues on private law and human rights at both the national and international levels. The following aspects are affected: the right to privacy and the reproductive rights; exploitation of women and the commodification of her body; trafficking and child trafficking; legal status of a child born by surrogacy (determination of the citizenship and nationality); the child's right to the respect of private life and the best interests of the child; and a possible violation of other human rights when prohibiting surrogacy. The approach of both the European Union and the world to surrogacy varies from the legalization of all forms of surrogacy to an absolute prohibition of surrogacy (such legal situation is prevailing in Lithuania) or the lack of legal regulation. Therefore the problem of the thesis is that the absolute prohibition of surrogacy potentially contradicts and violates the individual's right to private life and its respect. The different regulations lead to the surrogacy tourism creating an unclear legal situation resulting as a violation of human rights and freedoms. The following objectives have been raised for the justification of this hypothesis: 1. To discuss and disclose the theoretical aspects of surrogacy and the right to privacy and the relationship between them; 2. To review the regulation of surrogacy in Lithuania and in the world; 3. To analyze whether and which human rights the prohibition of surrogacy violates; 4. To summarize all the material and to provide a conclusion confirming or denying the above mentioned hypothesis. The aim of the Master thesis is to analyze the influence of the surrogacy prohibition on the human rights, specifically for the right to private life. To achieve the aim of the thesis the most focus has been given to different legal regulation of surrogacy, in particular, for the problems of surrogacy prohibition and interface with the right to privacy and other human rights. The objective has been successfully implemented by the analysis of the scientific literature related to the subject as well as the legislation and after an exploratory and comparative analysis. The thesis has revealed that the surrogacy that is legally regulated and based on scientific and medical researches cannot be compared to human trafficking and exploitation of women. This conclusion is based on the fact that in a clear and strict regulation of surrogacy the interests of both parties of the surrogacy agreement are proportionally protected. Also, according to the principle of freedom of contract recognizing the autonomy of a surrogate mother and the freedom of self-determination, the woman and the child's honor and dignity are ensured. The reproductive rights of some part of vulnerable persons are unreasonably violated, as well as the right to have a family and have children, and the only method for infertility treatment is limited. The absolute prohibition of surrogacy is determined by public opinion, which has formed on the basis of the ideological provisions rather than scientific research. The child's right to a nationality from birth is also violated, as well as the principle of the child's best interest and the principle of the right to a private life and its respect. The exchange between the surrogate mother and the future parents basically is in line with the child's dignity and his rights because it is a subject to all safeguards ensuring the child's best interests. Finally, the prohibition of surrogacy leads to the surrogacy tourism and the black market. For this reason the parties of the surrogacy transaction and the institutions find themselves in an uncertain legal situation where the possibility of violation of human rights is even greater. The black market resulting from the prohibition creates an environment for the free exploitation of women. The prohibition does not prevent the violations of human rights and does not eliminate the exploitation of women, on the contrary, it aggravates the problem. Therefore, the study leads to the conclusion that the hypothesis of the thesis has been confirmed - the absolute prohibition of surrogacy violates the right to privacy.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/35005
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35005
Appears in Collections:2017 m. (TF mag.)

Files in This Item:
kornelija_vaickute_md.pdf833.52 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

206
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

20
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.