Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34992
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Šedauskas, Algirdas
Supervisor: Perkumienė, Dalia
Title: Ar pažeidžiamos vaiko teisės, jei įvaikinimo atveju vaikas yra perkeliamas gyventi į kitą valstybę?
Other Title: Is childs rights violated, if in adoption process child is being taken to live in another country?
Extent: 48 p.
Date: 2-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas
Keywords: Įvaikinimas;Vaikas;Šeima;Vaiko teisės;Adoption;Child;Family;Child's rights
Abstract: Darbe yra analizuojamos vaiko teisės, tarpvalstybinio įvaikinimo klausimas, valstybės institucijų vaidmuo šiame procese, siekiant apsaugoti vaiko teises tarpvalstybinio įvaikinimo atveju, todėl pagrindinis keliamas klausimas yra ar pažeidžiamos vaiko teisės, jei įvaikinimo atveju vaikas yra perkeliamas gyventi į priešingą valstybę. Siekiant atsakyti į iškeltą klausimą, darbe buvo naginėti Lietuvos ir tarptautiniai teisės aktai, teisinė ir mokslinė literatūra, teismų praktika, atlikta dokumentų analizė. Pirmoje darbo dalyje yra analizuojama vaiko samprata, bei jo teisinio reguliavimo įgyvendinimo aspektai, pateikiant pagrindines vaiko teises, įtvirtintas tiek Lietuvos, tiek Europos teisė aktuose. Antroje dalyje kalbama apie įvaikinimo procesą apskritai, nurodant pagrindines sąlygas ir veiksnius, reikalingus tam, kad būtų galimas tarpvalstybinis įvaikinimas. Pagrindiniai šaltiniai, kuriuose pateikiama informacja, susijusi su šiuo klausimu yra: Hagos konvencija dėl vaikų apsaugos ir bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje, Lietuvos Respublikos CK, Santuokos ir šeimos kodeksas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato dėl įstatymų taikymo teismų praktikoje nagrinėjant įvaikinimo bylas apibendrinimo apžvalga. Trečioje dalyje kalbama apie vaiko perkėlimą įvaikinimo procese ir jo reglamentavimą, bei problemas Lietuvoje. Šioje dalyje remiamasi pagrindiniais Lietuvos Respublikos teisės aktais, teismų praktika, Europos Žmogaus teisių teismo praktika. Šioje dalyje yra siekama išanalizuoti, ar valstybės institucijos įvykdo savo pareigą užtikrinti vaiko teisių apsaugą tarptautinio įvaikinmo atveju ir kaip vyksta pats įvaikinimas, bei įvaikinimo bylos procesas. Ketvirtoje dalyje kalbama apie teisinio reglamentavimo ir įgyvendinimo problemas įvaikinimo procese. Šioje dalyje pateikiamos ekspertų išvados apie problemas, susijusias su įvaikinimo procesu. Tik išanalizavus įvaikinimo procesą Lietuvoje ir tarptautinio įvaikinimo įgyvendinimo principus, pagrindines problemas, su kuriomis susiduriama sprendžiant įvaikinimo klausimą, išanalizavus vaiko interesus ir jų reikšmę procesui, remiantis pagrindiniais Europos ir Lietuvos teisės aktais, statistiniais duomenimis, teismų praktika, mokslininkų darbais, galima daryti išvadą, kad valstybė visada pirmenybę turi teikti vaiko interesų apsaugai, nes įvaikinimas reiškia šeimos vaikui suteikimą. Vaikams, gebantiems išreikšti savo nuomonę, yra suteikiama galimybė pasisakyti dėl jiems siūlomo įvaikinimo, taip dar labiau užtrikrinant vaiko teises ir interesus bei jų apsaugą, kad joks vaikas prieš jo valią negalėtų būti įvaikintas, todėl įvaikinimas perkeliant vaiką gyventi į priešingą valstybę, nepažeidžia jo teisių. Šio darbo tikslas - ištirti tarptautinį įvaikinimo reguliavimą ir jo įgyvendinimą Lietuvoje. Siekiama atrasti ir išnagrinėti kliūtis, bei apribojimus, trukdančius užtikrinti efektyvų tarptautinio įvaikinimo procesą Lietuvoje. Užsibrėžtam darbo tikslui siekti išsikelti tokie uždaviniai: apibrėžti teorinius tarptautinio įvaikinimo reguliavimo ir jo įgyvendinimo analizės aspektus; išanalizuoti tarptautinės teisės šaltinius, reguliuojančius tarptautinį įvaikinimą; išanalizuoti bendrąsias įvaikinimo sąlygas; išanalizuoti tarptautiniam įvaikinimui keliamas papildomas sąlygas; atskleisti problemas, kylančias Lietuvoje įgyvendinant tarptautinį įvaikinimo reguliavimą. Darbo tikslas ir uždaviniai išryškina darbo objektą - tarptautinį įvaikinimo reguliavimą ir jo įgyvendinimą Lietuvoje.
Child’s rights and child’s protection is one the most important tasks in every nation especially when talking about international child’s adoption, because a child is one of the most vulnerable part of a society. Because of his age, a child can not protect himself the way he should be protected. Every child has a right to grow up in a family, surrounded by love, support and security that family guarantees, so that the child could fully form his personality. Although many children have no family and are forced to grow up in foster home. Therefore adoption is a salvation to give a child a safe childhood. In case of international or national adoption, it must secure children right and their interests, so the success of adoption is being guaranteed. This paper analyze right of the children, international adotion, national governments and institutions part in the process of child‘s adoption, the way to protect child‘s right due to the international adoption, the aims of this paper is to analyze whether the rights of the child is being violated at the process of adoption, when the child is being taken to live into a different country then he currently lives in. To answer this question there will be analysis of Lithuanian and international legislation, law and scientific literature, case law, documents analysis. The object of the paper - Protection of Child Rights in the case of cross-border adoption. The first part is for the analysis of the conception of a child and child‘s legal regulation aspects of making it happen, while bringing up then main rights of the child that is guaranteed in the main Lithuanian and European legal documents. The second part is talking about the process of the adoption as all, by mentioning the circumstances and conditions that is needed to allow international adoption to happen. Main sources, in which we can find information within this question is: Hague convention on protection of children and co – operation in respect of intercountry adoption, Lithuanian Civil Code, Marriage and family code, Lithuanian High court senate about applying law in case law when dealing with adoption cases conclusion. The third part is talking about child‘s transfering from one country to another in the adoption process, its regulation and problems that occurs in Lithuania. This part is based on the main legal documents of Lithuanian law, case law, European Court of Human Rights law. The main goal is to analyze if the main institutions does fullfill their duties in protecting the rights of the child in the process of international adoption, how does the adoption process works and look through adoptions case process. The forth part talks about the problems in legal regulation and realization process, which can harm children rights in the adoption process. This part reviews the conclusions and problems of specialists opinions, that arises from adoption process Only after carefull analysis of adoption process in Lithuania and the main principles in International adoption process, the main problems that occur when dealing with the adoption question, after analyzed the main interests of the child and their value to the process, while reffering to the main European and Lithuanian legal documents, statistics, case law, works and opinions of the scholars, it can be concluded that the state must put the priority when it comes to the childrens interests protection, because adoption is the a process when a child is granted a new family. For childrens, that can express their opinion, there is a right to be heard about the adoption process, which guarantees the rights and interests of the child and their protection, so that no child could be adopted against its will, that is why International adoption when child is being taken to live in a different country, does not violate his rights. Although difficulties in the adoption process occur within inefficiency of the law. Currently the adoption laws of Lithuania make many difficulties to adopt a child for couples from a foreign country or couples from Lithuania. Therefore the number of children being adopted is getting lower with every year and a lot of children still remain in foster care.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34992
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34992
Appears in Collections:2017 m. (TF mag.)

Files in This Item:
algirdas_ sedauskas_md.pdf1.25 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

77
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

21
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.