Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34978
Type of publication: master thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Kondrotaitė, Deimantė
Supervisor: Skabeikytė Kazlauskienė, Gražina
Title: Šiuolaikinis medžiotojų folkloras
Other Title: Modern folk of hunters
Extent: 53 p.
Date: 2-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Kultūrų studijų ir etnologijos katedra
Keywords: Medžiotojas;Anekdotas;Šiuolaikinis folkloras;Hunter;Joke;Modern folklore
Abstract: Darbo objektas – šiuolaikinis komiškasis medžiotojų folkloras apie medžiotojus ir medžioklę. Problema – kas būdinga šiuolaikiniam komiškajam medžiotojų folklorui apie medžiotojus ir medžioklę. Darbo tikslas - išanalizuoti šiuolaikinį humoristinį medžiotojų folklorą apie medžiotojus ir medžioklę. Darbo uždaviniai : 1. Aptarti bendrąsias komiškojo medžiotojų folkloro apie medžiotojus ir medžioklę savybes. 2. Pristatyti laiko ir erdvės traktuotę. 3. Atskleisti medžiotojo portretą. 4. Parodyti medžiotojų požiūrį į mirtį. 5. Išnagrinėti medžiotojų santykius su kitų visuomenės grupių atstovais. 6. Aptarti šeimines medžiotojų problemas bei moters traktuotę 7. Paieškoti analizuojamų kūrinių sąsajų su lietuvių mitologija ir tradiciniu folkloru. Metodai – analitinis aprašomasis, lyginamasis, interpretacinis. Darbo struktūra. Darbą sudaro įvadas, septynios dalys, išvados, literatūros sąrašas. Pirmoji dalis sudaryta iš keturių skyrių ir yra skirta apžvelgti bendrąsias šiuolaikinio medžiotojų folkloro savybes. Šioje dalyje bus analizuojami medžiotojų folkloro plitimo būdai , folkloro variantiškumo atsiradimo aplinkybės, aptarti anekdotų pasakotojų skirtumai ir kalbos ypatybės. Antroje dalyje bus atskleista laiko ir erdvės traktuotė. Trečioje dalyje, sudarytoje iš penkių skyrių, apžvelgiamas medžiotojo portretas: apibūdinta jo išvaizda, aptartos antgamtinės ir charakterio savybės bei medžioklės atributai . Parodyti ryšiai su medžiotojo vaizdiniu tradicinėje tautosakoje. Ketvirtoje dalyje analizuojamas medžiotojo žmonos portretą. Jos išvaizda, charakterio savybės ir santykiai su vyru. Penktoje dalyje pateikiamas medžiotojo požiūris į mirtį. Šeštoje analizuojami medžiotojų santykiai su kitų visuomenės grupių atstovais (daktaru, žveju, teisėsaugininkais). Septintoje dalyje pateikiamas požiūris į kitataučius. Medžiotojai – tai viena iš ryškesnių visuomenės grupių, turinti savitą kalbą, tradicijas ir vertybes, kurios itin ryškiai atsispindi ir šiuolaikiniame medžiotojų folklore. Humoristiniuose siužetuose dominuoja mirties ir sužeidimo motyvas, gausu seksualinių santykių akcentavimo. Nuolat šaipomasi iš medžiotojo ydų, atsispindi žmogaus baimės ir bejėgiškumo prieš žvėrį motyvas
Work objective: contemporary, comic hunters folk about hunters and hunting. Problem: What is appropriate for contemporary, comic hunters folk about hunters and hunting. Work goal: analyse contemporary, comic hunters folk about hunters and hunting. Work task: 1. Discuss common characteristics of comic hunters folk, about hunters and hunting. 2. Represent time and space 3. Distinguish hunter's portrait. 4. Show hunters views towards death. 5. Analyse hunter's relationships with the rest of the community groups' representatives. 6. Discuss problems of hunters family and portrait af a woman. 7. Look up for connections of analysing pieces, connecting with mythology and traditional folk of Lithuanians. Methods: analythicly written, comparative, interpretating. The work consists of an introduction, seven chapters, conclusions and references. The first section is made of four parts and is intended for general overview of contemporary hunter folk characteristics. This part will analyse the ways in which hunters folk was spreaded, folklore variance and circumstances of appearance, discussed types of joke tellers and their differences, all together with features of the language. The second section will be revealed in time and space treatment. Third section, which is composed of five parts and an overview of a hunters' portrait, will include: description of appearance, features of the character all together with hunting attributes, shown links to the hunter's image in traditional folklore. The fourth section analyses hunters wife's portrait. This part will embrace her appearance, characteristics and relationship with her husband. The fifth section will be represent hunter's attitude to death. Sixth section will analyse hunters relationship with other governmental groups (doctors, fishermen, law-enforcement officers). The seventh section consist of the approach to foreign-born people. Hunters its one of the brighter groups in the society, that has it‘s own language, customs and values, which is really highlighted in the contemporary folk of hunters. In humorous story which is dominated by death and injury motives, lots of sexual relationships emphasis. Constantly making fun of hunter's bad habits, reflected human fears and helplessness motive against animal.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34978
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34978
Appears in Collections:2017 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

195
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.