Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34968
Type of publication: master thesis
Field of Science: Medicina / Medicine (M001)
Author(s): Baliūnaitė, Živilė
Supervisor: Šliavaitė, Kristina
Title: Anime (sub)kultūra Lietuvoje: globalaus fenomeno lokali raiška
Other Title: Anime (sub)culture in Lithuania: a global phenomenon localized expression
Extent: 95 p.
Date: 2-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Sociologijos katedra
Keywords: Anime kultūra;Simbolizmas;Estetika;Anime filmai;Identitetas;Anime culture;Symbolism;Aesthetics;Anime movies;Cosplay;Identity
Abstract: Šio tyrimo tikslas – anime (sub)kultūros Lietuvoje analizė. Anime kultūra, apimanti manga komiksus, anime filmus, anime kompiuterinius žaidimus, cosplay, kilo Japonijoje ir yra ryški japonų kultūros dalis. Vakarų pasaulį ji pasiekė apie 1970 metus, o nuo 1990 metų anime kultūros populiarumas ėmė sparčiai augti, – šiuo metu daugelyje pasaulio šalių egzistuoja didelės anime kultūros gerbėjų grupės, kurios jau įvardijamos anime subkultūromis. Anime kultūros populiarumas taip išaugo, kad anime kultūra tapo pasauliniu kultūros fenomenu. Lietuvoje anime kultūra tapo žinoma apie 1990 metus, ir jos gerbėjų skaičius vis augo. Šiuo metu didžiuosiuose Lietuvos miestuose yra susikūrusių anime kultūros gerbėjų klubų, vienijančių gausų anime kultūros gerbėjų būrį, vyksta renginiai, skirti anime kultūrai. Kai kurie iš jų (Anime Night, New Japan, Anime Weekend ir kt.) jau tapę tradiciniais, organizuojami kasmet jau daug metų. Šie renginiai sutraukia būrius anime kultūros gerbėjų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų šalių. Tyrimas buvo atliekamas renginiuose, vykstančiuose Vilniuje ir Kaune, bei anime kultūros gerbėjų klubuose. Tyrime taikomi dalyvaujančio stebėjimo, pusiau struktūruoto interviu, freelist metodai, vyko neformalių pokalbių, pildytas etnografinis žurnalas. Remiantis tyrimo metu gautais duomenimis, antropologinėmis ir sociologinėmis simbolizmo ir estetikos teorijomis, analizuojami pagrindiniai anime kultūros principai – simbolizmas, estetika ir lyčių santykiai. Specifinis anime piešimo stilius – tai simbolinių ir estetinių anime kultūrinių reikšmių pagrindas. Estetika, savitas simbolinis pasaulis kuria anime kultūros išskirtinumą ir daugiareikšmiškumą. Įvairiuose anime kūriniuose ir anime kūrinių žanruose šiek tiek skiriasi lyčių santykių prasmės, tačiau seksualumas – visų žanrų anime kūriniuose dominuojantis aspektas. Tyrime analizuojami pagrindiniai anime kultūros raiškos elementai – manga, anime filmai, kompiuteriniai anime žaidimai, cosplay ir muzikinis apipavidalinimas. Remiantis gautais duomenimis, populiariausi anime kultūros raiškos elementai yra anime filmai ir cosplay. Anime filmų populiarumą lemia keli pagrindiniai aspektai: itin savitas japonų piešimo stilius, suteikiantis kitoniškumo, išskirtinumo įvaizdį, žanrų, siužetų įvairovė ir dėl globalizacijos sparčiai tobulėjančios informacinės ir komunikacinės technologijos. Cosplay – tai persirengimas manga, anime filmų, anime kompiuterinių žaidimų personažais, kopijuojant jų aprangą, elgesį, manieras. Cosplay suteikia galimybę anime gerbėjams išreikšti savo kūrybiškumą, nors trumpam įsijausti į kito individo asmenybę, pademonstruoti savo išmonę ir sugebėjimus. Cosplay yra ir socialinė veikla, nes įtraukia daugybę žmonių – vienus kaip dalyvius, kitus kaip žiūrovus. Tai – viena iš pagrindinių šio anime kultūros raiškos elemento populiarumo priežasčių. Anime kultūra Lietuvoje neturi tikslaus apibrėžimo, todėl analizuojant anime gerbėjų organizavimąsi ir tarpusavio bendravimą buvo remiamasi tiek socialinių grupių, tiek subkultūrų teorijomis. Analizuojant anime gerbėjų organizavimąsi koncentruotasi į klubų veiklą ir anime renginius. Tai – pagrindinės anime gerbėjų organizavimosi formos Lietuvoje, kurioje šios kultūros gerbėjai gali susitikti su bendraminčiais, bendrauti, susirasti naujų draugų, įgyti naujų patirčių. Bendruomeniškumas, saugumas, priklausymas grupei, kurioje esi laukiamas ir reikalingas, – tai pojūčiai, vienijantys anime kultūros gerbėjus klubuose ir renginiuose. Anime kultūros gerbėjų tarpusavio bendravimas – tai savęs kaip grupės nario įprasminimas ir socializacijos procesas kultūrinės grupės kontekste. Anime kultūros gerbėjai, domėdamiesi anime kultūra, naudodami, priimdami ją, neišvengiamai identifikuojasi su anime kultūros elementais. Identifikavimasis su kitos kultūros elementais paliečia tiek vidinį, tiek išorinį žmogaus gyvenimą. Anime kultūra – Japonijos kultūros dalis, todėl japoniškumas – identifikavimasis su japonų kultūros elementais – glaudžiai susijęs su anime kultūra, ir tai atsispindi tyrimo metu gautuose duomenyse.
The aim of the research is the analysis of anime (sub-)culture in Lithuania. Anime culture that comprises manga comics, anime movies, anime computer games and cosplay, was born in Japan and is a very important part of Japanese culture. Around 1970 it has reached the Western world, since 1990 popularity of anime culture began to grow rapidly and at present time in many countries of the world there are large groups of fans of anime culture which are already called as anime sub-cultures. The popularity of anime culture has grown so much that the anime culture has become a global cultural phenomenon. In Lithuania anime culture has become known around 1990 and the number of fans continued to grow. At present in the largest cities of Lithuania there are fan clubs of anime culture uniting a plentiful crowd of anime culture fans, furthermore, events intended for anime culture takes place. Some of them (Anime Night, New Japan, Anime Weekend, etc.) have already become traditional and are organized for an annual basis for a number of years. These events attract flocks of anime culture fans not only from Lithuania, but also from other countries. The research was performed in events taking place in Vilnius and Kaunas as well as in anime culture fan clubs. The study involved the methods of participating observation, semi-structured interview and free list, informal conversations were held and ethnographic journal was filled out. In accordance with the data obtained during the research, anthropological and sociological theories of symbolism and aesthetics the main principles of the anime culture – symbolism, aesthetics and gender relations – were analyzed. Specific anime drawing style is the basis of symbolic and aesthetic anime cultural significance. Aesthetics, distinctive symbolic world creates the uniqueness, uniqueness and ambiguity of anime culture. In various anime works and different genres of anime works gender relations slightly differs by their meanings, however sexuality is an aspect dominating in all genres of anime works. The research analyzes the main elements of anime cultural expression – manga, anime movies, anime computer games, cosplay and musical arrangement. Based on the obtained data the most popular elements of anime cultural expression are anime movies and cosplay. There are some key aspects that determine the popularity of anime movies – a very distinctive style of drawing in Japanese style giving the otherness and the image of exclusivity; variety of genres and stories; information and communication technologies rapidly evolving under the influence of globalization. Cosplay is a performance art in which participants wear costumes and fashion accessories to represent a specific character from manga, anime movies or anime computer games copying their clothing, behaviour and manners. Cosplay provides an opportunity for the anime fans to express their creativity, to empathize with another individual's personality for a short time and to demonstrate their abilities and artifice. Cosplay is a social activity because it involves a lot of people - some as participants, other as audience. It is one of the main reasons why the element of anime cultural expression is so popular. In Lithuania anime culture has no precise definition, so the analysis of anime fan organization and interaction was based on the theories of social groups and subcultures. While analyzing the anime fans organisation the main focus was on club activities and anime events. The mentioned aspects are the main forms of anime fans organisation in Lithuania. In those places or events the fans of this culture can meet with peers, interact with each other, make new friends and gain new experiences. Sociality, security and belonging to the group in which you are welcome and needed are the senses that bring together the fans of anime culture in the clubs and events. Intercommunication of the fans of anime culture is self-actualization as a member of the group and socialization process in the context of cultural group. The anime culture fans, who are interested in anime culture, uses it and adopts it, inevitably identifies themselves with the elements of anime culture. Identification with the elements of other cultures affects both internal and external human life. Anime culture is a part of Japanese culture. Therefore, Japonaiserie – identification with the elements of Japanese culture – is closely related to anime culture and this is reflected in the data obtained during the research.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34968
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34968
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
zivile_baliunaite_md.pdf1.15 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

520
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

63
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.