Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34961
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Jurgilas, Jonas
Supervisor: Žukauskas, Pranas
Title: Įmonės tarptautinio marketingo strategijos kūrimas
Other Title: Company international marketing strategy
Extent: 88 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Marketingas;Tarptautinis marketingas;Strategija;Organizacijos valdymas;Marketing;International marketing;Strategy;Organization management
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas - išanalizavus teorines ir praktines tarptautinio marketingo strategijos kūrimo koncepcijas, pateikti tarptautinio marketingo strategijos vystimo projektinius sprendimus Vokietijos rinkai. Pagrindinių darbo dalių trumpas turinys. Teorinėje darbo dalyje analizuojami mokslinių autorių šaltiniai, išskiriami bei aprašomi tarptautinio marketingo koncepcijos formavimo strateginiai aspektai. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje pateikiami ir analizuojami rezultatai tyrimo, gauti pritaikant PEST ir SWOT analizės modelius. Nustatyti vidiniai ir išoriniai veiksniai darantys įtaką įmonės veiklai. Išanalizuota įmonė ir nustatytos stipriosios ir silpnosios savybės, numatytos grėsmės ir galimybės. Projektinėje darbo dalyje suformuluoti tokie sprendimai: miesto atranka, logistika, personalo sudarymas, tikslinių rinkų nustatymas, marketingo tipo nustatymas, kainų nustatymas, reklama.
Final work goal - the analysis of the theoretical and practical international marketing strategy concepts, to provide international marketing strategy The development of the project solutions for the German market. The main working parts of the short content. In the theoretical part the author analyzes the scientific sources, identifies and describes the international marketing concept of the formation of strategic aspects. The analytical part of the thesis provides an analysis of the study results obtained applying PEST and SWOT analysis models. Identify internal and external factors affecting the company's activities. To analyze the company and identified the strengths and weaknesses, provided threats and opportunities. In the project part to formulation of such decisions: the selection of the city, logistics decisions, staff formation, identification of target markets, determination of marketing type, pricing, advertising.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34961
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34961
Appears in Collections:2017 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
jonas_jurgilas_md.pdf2.96 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

414
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

98
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.