Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34959
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Filosofija / Philosophy (H001)
Author(s): Rudžianskaitė, Ieva
Supervisor: Budriūnaitė, Agnė;Jonutytė, Jurga
Title: Apofatinis diskursas XX amžiuje: chōra kaip nežinojimas
Other Title: The apophatic discourse in 20th century: chōra as unknowing
Extent: 122 p.
Publishing data: Vytauto Didžiojo universitetas
Date: 5-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas
Keywords: Apofatinis diskursas;Chōra;Ontoteologija;Apophatic discourse;Chōra;Ontotheology
ISBN: 978-609-467-270-5
Abstract: Disertacijoje nagrinėjamas apofatinio diskurso skilimas. Apofatinio diskurso problematika atskleidžiama, išryškinant Jacques’o Derrida dekonstrukcijos sąsajas su negatyviąja teologija, kaip apofatiniu kalbėjimu apie tai kas yra „anapus būties“ ar „aukščiau“ už būtį. Tačiau Derrida, interpretuodamas Platono dialoge Timajas esančią sąvoką chōra, parodo kitą glūdinčią apofatinio kalbėjimo formą. Platoniškoji chōra (gr. χώρα – vieta, kraštas, erdvė) Derrida filosofijoje yra interpretuojama kaip „bevietė vieta“ ar radikaliai neatpažintas Kitas. Tokiu būdu sąvoka chōra Derrida ir jo interpretatoriaus Johno D. Caputo filosofijoje tampa atskaitos tašku, akcentuojant apofatinio diskurso išsišakojimą. Dėl šios priežasties disertacijoje remiamasi Derrida bei Caputo idėjomis. Disertacijoje sąvoka chōra siejama su „privilegijuotos prieigos prie Tiesos“ atsisakymu. Kitaip tariant, ypač remiantis dekonstruktyvistine sąvokos chōra interpretacija disertacijoje ieškoma modelio, kuris atskleistų daugialypiškumą, o ne privilegijuotu žinojimu grindžiamą homogenišką sistemą. Svarbiausia disertacijos idėja, kuri pavadinama „nežinojimo situacija“ atskleidžia chorinės vizijos kaip radikaliosios hermeneutikos svarbą. Radikalioji hermeneutika išryškinama kaip nežinojimo plotmė, kai nežinoma, kuri interpretacija yra teisinga ir net nekeliami tokie ketinimai sužinoti kas yra Tiesa ir kas šią Tiesą geriausiai perteikia, net jei radikalaus Kito galimybė yra nepaneigiama.
The dissertation deals with the division of apophatic discourse. The problem of the apophatic discourse and its functioning is highlighted, showing the relationship between the Jacques Derrida’s deconstruction and negative theology as an apophatic talking about what is “beyond” being or “hyper” being. Derrida interprets the notion of chōra in Plato's Timaeus and in this way he represents another form of apophatic discourse. The platonic chōra (in Greek χώρα - place, region, space) in Derrida's philosophy is interpreted as a “placeless place” or radically unrecognized Other. The term chōra in the philosophy of Derrida and his interpreter John D. Caputo, becomes a reference point, revealing the division of apophatic discourse. For this reason, the dissertation is based on the ideas of Derrida and Caputo. In this dissertation the chōra is interpreted in relation to the refusal of “privileged access to the Truth”. In other words, the aim of dissertation is to look for a model that would reflect the multiplicity rather than a homogeneous system based on the privileged knowledge. The main idea, which is named as the “situation of unknowing”, demonstrates the importance of choral vision as a radical hermeneutics. The radical hermeneutics is highlighted as a sphere of unknowing, when it is not known which interpretation is right, and there is no intension to known what the Truth is and what is the best to convey this Truth, even if the possibility of a radical Other is undeniable.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34959
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34959
Appears in Collections:2017 m. (HMF dak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

296
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

304
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.