Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34951
Type of publication: master thesis
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Mikutytė, Melita
Supervisor: Danytė, Milda
Title: Kinds of humor in two novels for middle childhood readers, Andy Stanton’s „You’re a bad man mr. Gum!“ and Terry Pratchett’s „The wee free men“ and their translation into Lithuanian
Other Title: Humoro tipai ir jų vertimas į lietuvių kalbą dviejuose vaikų romanuose: A. Stantono „Tu bjaurus, pone Gumbai!“ ir T. Pratchetto „Mažieji laisvūnai“
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra
Keywords: Humor;Translation;Translation strategies;Literature;Humoras;Vertimas;Vertimo strategijos;Literatūra
Abstract: The aim of this paper is to analyze the types of humor found in two comic British novels for child readers of about nine to twelve years old Andy Stanton’s novel You’re a Bad Man Mr. Gum!(2006) its Lithuanian translation Tu bjaurus, pone Gumbai! (2013) by Emilija Ferdmanaitė, The Wee Free Men (2004) by Terry Pratchett, ant its Lithuanian translation Mažieji Laisvūnai (2007) by Danguolė Žalytė. In order to discuss the types of humor and their Lithuanian translation, the examples were collected from both the original and translated texts. The analysis focuses on analyzing the examples according to the categories of humor made by specialists; additionally as the different choices of translation strategy used by translators Danguolė Žalytė and Emilija Ferdmanaitė are considered. The aim and the objectives of the research are to present the theory about general theories of humor, kinds of humor translation strategies, to examine the examples of humor in both of the novels and to compare these examples with Lithuanian translations and to compare the results of the two novels to see which type of humor as well as the translation strategy prevails in the two novels. The data in this research has been manually collected and is based on major theoretical sources on humor by Colin Muecke (1969), John Morreal (2013), Robert Solomon (2002), Adrian Bardon (2006), Rod A. Martin (2007), David H. Monro (1951), Victor Raskin (1985), Susan Dugdale (2006) and other researchers. The paper is organized into seven chapters. The first chapter introduce the topic, authors and their novels, aim and objectives, data and methods and the organization of the paper. The second chapter begins by explaining what humor is. Then this is further explained by surveying general theories that were created by classical philosophers and scholars in this field. This section also includes the classification of types of humor from general categories to specific ones. The analytical sections discuss the examples chosen to be collected from the novels and their translation. These examples are categorized into four major categories of humor: humor of situation, humor of incongruity, language humor and irony. These examples are identified and analyzed according to these categories as well as in comparison to the way they are translated by Danguolė Žalytė and Emilija Ferdmanaitė.
Baigiamojo magistro darbo tikslas – išanalizuoti humoro tipų raišką komiškuose romanuose vaikams. Pasirinkti dviejų britų autorių kūriniai: Terry Pratchett „Mažieji laisvūnai“ (2004) ir Andy Stanton „Tu bjaurus, pone Gumbai!“ (2006); taip pat Danguolės Žalytės ir Emilijos Ferdmanaitės vertimai į lietuvių kalbą. Humoro tipus perteikiantys pavyzdžiai išrinkti iš abiejų kūrinių. Šiame darbe keliami uždaviniai: pristatyti bendrines humoro teorijas, humoro tipus ir jų vertimo strategijas, ištirti humoro pavyzdžius minėtuose romanuose ir palyginti jų vertimus į lietuvių kalbą, taip pat sugretinti kūrinius siekiant atskleisti, kuris humoro tipas ir vertimo strategija dominuoja šiose knygose. Pavyzdžiai išrinkti ranka ir jų analizei pasitelkti šie autoriai: David H. Monro (1951), Colin Muecke (1969), Victor Raskin (1985), Robert Solomon (2002), Adrian Bardon (2006), Susan Dugdale (2006), Rod A. Martin (2007), John Morreal (2013) ir kiti. Magistro darbą sudaro septyni skyriai. Pirmajame skyriuje pristatoma tema, romanų autoriai, tikslas, duomenys, metodai ir darbo struktūra. Antrame skyriuje aptariamas humoras pagal bendrą teoriją, sietiną su šios srities antikos filosofais ir mokslininkais. Šiame skyriuje taip pat pateikiama humoro klasifikacija: nuo bendrinės iki specifinės. Tiriamojoje dalyje aptariami pavyzdžiai, didžiausią dėmesį skiriant jų analizei pagal specialistų apibrėžtas kategorijas: situacinis humoras, neatitikimo humoras, kalbinis humoras ir ironija. Šie pavyzdžiai yra analizuojai atsižvelgiant į šias kategorijas kartu lyginant orginalus su Danguolės Žalytės ir Emilijos Ferdmanaitės vertimais.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34951
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34951
Appears in Collections:2017 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

244
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

310
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.