Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34939
Type of publication: master thesis
Field of Science: Medicina / Medicine (M001)
Author(s): Mikniūtė, Austėja
Supervisor: de Munck, Victor
Title: Mokykloje besimokinančių mokinių patyčių patirtis ir mokykloje taikomos patyčių įveikimo priemonės: Kauno X progimnazijos analizė
Other Title: Perceptions and experiences of bullying by school students and an assessment of existing school measures to prevent bullying: Kaunas X pro-gymnasium analyses
Extent: 72 p.
Date: 2-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Socialinės antropologijos centras
Keywords: Mokykla;Mokiniai;Švietimas;Švietimo sistema;Patyčios;School;Students;Education;Education system;Bullying
Abstract: Viena labiausiai paplitusių problemų šiomis dienomis mokyklose yra mokinių naudojamos patyčios. Pasak Povilaičio ir Jasiulionės (2008), patyčių problema yra žinoma jau nuo seno. Tyrimo problemos yra formuluojamos klausimais: kokios yra mokykloje besimokančių mokinių patyčių patirtis, lyginant mergaites ir berniukus? Kaip veikia mokykloje taikomos patyčių įveikimo priemonės? Kaip patyčių įveikimo priemonės stabdo egzistuojančias patyčias mokykloje? Tyrimo objektas – mokykloje besimokančių mokinių patyčių patirtis, lyginant mergaites ir berniukus, ir mokykloje taikomos patyčių įveikimo priemonės. Tyrimo tikslas – išanalizuoti mokinių patyčių patirtis, lyginant mergaites ir berniukus, ir mokykloje taikomų patyčių įveikimo priemonių svarbą mokinių požiūriu. Tyrimo uždaviniai: 1) palyginti mergaičių ir berniukų požiūrį į patyčių sampratą, jų vietą, priežastis bei padarinius; 2) aprašyti mokinių patirtis išgyvenant patyčias, lyginant berniukus ir mergaites; 3) apibūdinti mokykloje taikomų patyčių įveikimo priemonių svarbą mokinių požiūriu. Tyrimo metodai, taikomi darbe, yra teorinės literatūros apžvalga, pusiau struktūruoti interviu, kurie buvo įrašomi į diktofoną ir vėliau transkribuojami su informantų leidimu, kad būtų užtikrintas jų konfidencialumas ir anonimiškumas, neformalūs pokalbiai su mokyklos mokiniais bei mokykloje dirbančiais mokytojais, dalyvaujantys stebėjimai, „free lists“ ir „free lists“ analizė. Pirmojoje dalyje aptariama mokykloje vykstančio patyčių reiškinio samprata antropologijos mokslo kontekste. Antrojoje dalyje pristatoma patyčių samprata ir paplitimas Lietuvos mokyklų kontekste. Trečiojoje dalyje yra aprašomos Lietuvos ir kitų šalių mokyklose taikomos patyčių įveikimo priemonės, jų veikimo būdai ir svarba. Ketvirtojoje dalyje pristatoma lauko tyrimo metodologija, tyrimo laukas ir eiga, jo dalyviai ir lauko tyrimo etika. Paskutinėje tyrimo analizės dalyje aptariami ir analizuojami gauti tyrimo duomenys ir su tyrimo duomenimis susijusi teorinė dalis. Šioje dalyje analizuojamos mokinių patyčių patirtys, mokinių požiūris į patyčias, jų vietą, priežastis ir padarinius, lyginant berniukus ir mergaites. Analizuojama mokykloje egzistuojančių patyčių įveikimo priemonių svarba mokinių požiūriu.
One of the most wide-spread problems in schools these days is bullying. According to Povilaitis and Jasiulionė (2008), the problem of bullying was recognized an earlier time. The research problem questions are: What kind of bullying experience students have in school, comparing girls and boys? How are bully-stopping measures working in school? How do bullying measures stop bullying in school? The research object is the students who are either the object of or the source of bullying and the measures that exist to minimize bullying behaviour. The research goal is to analyse students bullying experiences in school comparing boys and girls and the meaning of the existing bully prevention measures for students. The research tasks are to compare boys and girls understandings of bullying, identify the places where bullying most frequently takes place, also to identify the reasons for and consequences of bullying. The other task is to write about and compare the experiences of bullying by boys and girls who are students in school. The third task is to explain the meaning of bully prevention stopping bullying measures in school for school students. The research methods used are analyses of the theoretical and empirical literature, semi-structured interviews (interviews were recorded and transcribed with the permission of the informants who remain anonymous or given pseudonyms in this manuscript), informal conversations with school students and teachers, participant observations, free lists and their analysis. I begin by presenting information on the existence of bullying in schools and how anthropologists have tended to study it both in Lithuania and elsewhere in the Western world. The second part of this work concerns the way bullying is understood and how it is expressed in Lithuania schools. In the third part of the thesis I compare Lithuania and other countries measures for stopping bullying, how they are working in schools and what these measures mean to the students and agents implementing them. The fourth part presents the field work methodology, the field work place, how fieldwork was conducted, done, the participants of the field work, and fieldwork ethics. In the last part of this thesis I present my analyses. In this part I analyse students’ opinions of bullying, what it means to them, the reasons they give for bullying, where they say most bullying occurs, and the consequences of bullying – paying special attention to comparing boys and girls. I also analyse and summarise what students think of the importance of the existing school measures for stopping bullying.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34939
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34939
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
austeja_mikniute_md.pdf993.03 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

121
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

36
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.