Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34938
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Almintas, Paulius
Supervisor: Bučaitė-Vilkė, Jurga
Title: Kario institucinės tapatybės formavimas: jaunesniųjų karininkų vadų mokymų studentų atvejis
Other Title: Soldierʼs institutional identity formation: the junior officerʼs training commander student case
Extent: 55 p.
Date: 2-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Sociologijos katedra
Keywords: Karys;Kariuomenė;Institucinė tapatybė;Tapatybės formavimas;Motyvacijos veiksniai;Soldier;Military;Institutional identity;Identity formation;Motivation factors
Abstract: Šiandieninis pasaulis yra kupinas nesantaikos, karinių konfliktų, teroristinių išpuolių. Pastaruoju metu išaugus konfliktų skaičiui, vis didesnis dėmesys atkreipiamas į kariuomenę, kuri taip pat nepaliekama be esminių transformacijų. Dėmesį traukia ne tik atkurta šauktinių kariuomenė, išaugęs savanorių skaičius, bet ir Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų studentai, kurie, vedami įvairiausių motyvų, savo laisvą laiką leidžia vadų mokymuose ir taip savo gyvenimą praturtina antrąja – kario – profesija. Magistro baigiamasis darbas orientuotas ne tik į Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų studentų motyvus, bet ir į jų ugdomą institucinę tapatybę, į tai, kokios elgsenos normos, vertybės jiems yra išugdomos vadų mokymų metu, kaip kariuomenė paveikia jų supratimą, požiūrį įvairiais aspektais. Esminis šio darbo tikslas – atskleisti karių institucinės tapatybės formavimo procesą. Empiriniam tyrimui atlikti pasirinkta kokybinio tyrimo metodologija, pusiau struktūruoti interviu ir bandomieji interviu. Iš viso tyrimo metu buvo paimti aštuoni pusiau struktūruoti interviu tiesiogiai bendraujant su informantais. Tyrimo dalyviai atrinkti pasitelkus atrankos kriterijus. Tyrimo dalyviais tapo Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų studentai, profesinės karo tarnybos karininkai ir puskarininkiai. Tyrime atskleidžiami karių motyvacijos veiksniai, jų elgsenos ir vertybių kaita, požiūris į lytį, karių tarpusavio komunikacija ir institucinės tapatybės transformacijos. Tyrimo duomenys atskleidžia, kaip karo tarnyba paveikia asmenų elgesį, įsitikinimus ir taisyklių laikymąsi ne tik tarnybos metu, bet ir civiliniame gyvenime. Atliktas empirinis tyrimas atskleidė, kad pagrindiniai motyvai, dėl kurių tiriamieji rinkosi kario profesiją, yra patriotiškumo jausmas, aplinkinių paskatos, pažįstamų rekomendacijos ir noras išbandyti save.
Todayʼs world is full of strife, military conflicts, terrorist attacks. Because of the recent increase of conflicts, more attention is drawn to the military, which is also not left without any substantial transformations. Aside from reestablished in voluntary military service and increased number of volunteers there has also been an increase in Junior officers commanders students, who are driven by a variety of reasons to spend their free time in the commanders training, enriching their lives with a secondary profession of a soldier. Masterʼs thesis is focused not solely on the Junior officersʼ training commanders student motives, but also on their developing institutional identity, behavioural norms and values that are being developed during the commander's training and how the military affects their understanding of diverse subjects. The main purpose of this work is to reveal the formation process of a soldierʼs institutional identity. Qualitative research methodology, semi-structured interviews and pilot interviews were chosen in order to perform empirical research. The study was carried out by eight semi-structured interviews, directly contacting the informants. Study participants were selected only if they met the selection criteria. Study participants were junior officersʼ commanders training students, professional military officers and non-commissioned officers. The study reveals soldiers motivational factors, changes in their behaviour and values, approach to genders, communication between each other and transformation in institutional identity. The findings reveal how military service affects the behaviour of individuals, their beliefs and compliance with the rules, not only in service but also in civil life. Empirical research has shown that the main reasons why participants had chosen the profession of a soldier are the sense of patriotism, recommendations from acquaintances and a desire to test themselves.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34938
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34938
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
paulius_almintas_md.pdf1.1 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

282
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

20
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.