Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34937
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Pliuškevičiūtė, Aistė
Supervisor: Leonavičius, Vylius
Title: Studentų aplinkosauginio elgesio raiška: palyginamasis Vytauto Didžiojo ir Masaryko universitetų tyrimas
Other Title: Expression of student environmental behavior: comparative research of Vytautas Magnus and Masaryk universities
Extent: 56 p.
Date: 2-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Sociologijos katedra
Keywords: Aplinkosauga;Aplinkosauginis susirūpinimas;Aplinkosauginis elgesys;Asmeninės vertybinės orientacijos;Environment;Environmental concerns;Environmental behavior;Personal values
Abstract: Mokslininkai siekia atskleisti vyraujančius ekologinio elgesio bruožus, išryškinti elgesio kitimą lemiantį mechanizmą, tačiau diskursas, kaip suvokiama aplinka, nėra pastovus ir nuolat kinta. Priklausomai nuo laikotarpio skiriasi visuomenės prioritetai ir prieigos, susietos su gamtine aplinka. Teorinėje tyrimo dalyje analizuojamos šiandieninės modernybės įtakos individo aplinkosauginiam suvokimui. Aptariamas asmeninių vertybių ir nuostatų kitimas. Empirinėje tyrimo dalyje gilinamasi į Vytauto Didžiojo ir Masaryko universitetų studentų aplinkosauginio elgesio raišką, tam pasitelkiant Stern (2000) konceptualųjį vertybių įsitikinimų, normų modelį, kurios pagrindą sudaro psichosocialinių veiksnių hierarchinė grandinė. Tyrimo rezultatai: aptiktos palankios ekologinės nuostatos gali būti siejamos su dabartine, nepalankia aplinkos būkle globaliu mastu. Aplinkosauginio elgesio raiškai įtaką daro gamtinės ir altruistinės asmeninės vertybės bei teigiamos ekologinės nuostatos. Nustatyta, kad VDU studentų gamtinės vertybės turi vidutinį koreliacinį ryšį su NEP ir AN indeksais, o MU studentų kontekste VĮN modelio pritaikyti nepavyko. Tyrimo objektas – aplinkosauginis elgesys. Tyrimo tikslas – nustatyti studentų aplinkosauginio elgesio raišką. Tyrimo metodas – mokslinių šaltinių analizė ir kiekybinis anketinis tyrimas. Duomenims analizuoti buvo naudojami koreliaciniai ryšiai atliekant Kendallo tau-b arba Pearsono procedūras. Skirtumai tarp grupių skaičiuojami naudojant Stjudento t kriterijų ir Manno-Whitneyʼo U kriterijų ir Kruskalo-Walliso testą.
Scientists seek to reveal the prevailing ecological behavioral characteristics, highlighting the mechanism that leads to behavioral changes, but the discourse about perceived environment is not constant, and constantly changing. Depending on difference time, society priorities associated with the natural environment change. The theoretical part of the study analyzes the influence of todayʼs modernity on individualʼs environmental awareness. Transitions of personal values and attitudes are being discussed. The empirical part of the study compares environmental behavior of expression of Vytautas Magnus University and Masaryk University studentsʼ environmental behavior expression through the Sternas (2000) conceptual values, beliefs, and norms model, which is based on a hierarchical chain of psycho-social factors. Results of the study: found favorable ecological attitudes may be associated with the current, unsafe global environmental conditions. Environmental behavior is influenced by the biospheric and altruistic personal values with positive ecological attitudes. It was found that students with biospheric values had average correlation in relationship with the NEP and AN indexes while MU students could not be applied with this model. The object of study – environmental behavior. The aim of the study is to determine the expression of students environmental behavior. The method of the study: this quantitative study uses analysis of scientific and secondary data. For data correlation analysis Kendallʼs tau-b or Pearsonʼs procedures were used. Differences between groups were calculated by using Studentʼs t-test, Mann-Whitney U test, and the Kruskal-Wallis test.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34937
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34937
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
aiste_pliuskeviciute_md.pdf1.2 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

246
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

12
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.