Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34936
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Janušauskas, Tomas
Supervisor: Česnakas, Giedrius
Title: The causes and results of Lithuania's participation in NATO missions
Other Title: Lietuvos dalyvavimo NATO misijose priežastys ir rezultatai
Extent: 83 p.
Date: 22-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Politologijos katedra
Keywords: Security;NATO missions;Military alliance;Saugumas;NATO misijos;Karinis aljansas
Abstract: The thesis presents the causes of Lithuania’s decision to participate in NATO led missions. The analysis as a starting point takes 1996, which was the year when Lithuanian forces participated in NATO led mission in Bosnia for the first time. The analysis continues up until 2016, taking 2004 as an important break point when Lithuania was accepted into the Alliance. The paper also presents results of Lithuania’s decision actively participate in NATO missions, compares security context dynamics before every mission and Lithuania’s achievements in missions. Theoretical background presented in this research tries to explain state’s cooperative behavior, which is linked with military coalitions. That is the base of empirical analysis presented in the paper. The goal of the thesis is to evaluate Lithuania’s aims and results of participating in NATO missions. In order to achieve this goal there are four tasks developed: to explain military cooperation aspect in neoclassical realism theory; to present Lithuania’s defence policy goals related with participation in NATO missions; to examine Lithuania’s participation in NATO missions; to evaluate Lithuania’s achievements in participation in NATO missions in regard to its defence policy goals. Qualitative methodology is used to compare National Security Strategies which were adopted in different years. The analysis of Lithuanian National Security Strategies is done to explain state’s security context in various years. National Security Strategies provide information about official state’s aims in foreign policy. Interviews are used to gather additional information about Lithuania’s participation in NATO missions. Questions are focused on the Lithuania’s results of participating in NATO missions and Lithuania’s and NATO aims to cooperate in these missions. Lithuania participated in NATO missions for several reasons. Lithuania wanted to prove NATO that country will be able to be reliable, solid partner and member. State wanted to show that it has capabilities to become equal member in the Alliance and it would not weaken this organization. Lithuania’s military forces which participated in missions gained experience and later this experience help in improving country’s armed forces. Lithuania improved their image in the international arena by actively participating in missions and actively responding to requests joining common activities. That strengthened state’s image and helped to improve good relations with other NATO members.
Magistro darbe analizuojamas Lietuvos sprendimas dalyvauti NATO vadovaujamose misijose. Analizė prasideda nuo 1996 metų, kada Lietuvos pajėgos primą kartą dalyvavo NATO vadovaujamoje misijoje Bosnijoje. Toliau analizė tęsiama iki 2016 metų, laikant 2004 metus svarbiu lūžio tašku, būtent kai Lietuva buvo pagaliau priimta į Aljansą. Magistro darbe taip pat yra pristatomi Lietuvos pasiekti rezultatai iš dalyvavimo NATO misijose, lyginant saugumo konteksto pasikeitimus prieš kiekvieną misiją ir Lietuvos pasiekimus jose. Šio darbo teorinė dalis bando paaiškinti valstybės bendradarbiavimo elgesį, kuris yra susijęs su karinėmis sąjungomis. Tai yra šio magistro darbo empirinės analizės pagrindas. Magistro darbo pagrindinis tikslas yra įvertinti Lietuvos tikslus ir rezultatus iš dalyvavimo NATO misijose. Norint pasiekti šį tikslą yra iškelti keturi uždaviniai: paaiškinti karinio bendradarbiavimo aspektą neoklasikinio realizmo teorijoje; pristatyti Lietuvos gynybos politikos tikslus, kurie yra susiję su dalyvavimu NATO misijose; išnagrinėti Lietuvos dalyvavimą NATO misijose; įvertinti Lietuvos pasiekimus dalyvaujant NATO misijose atsižvelgiant į jos gynybos politikos tikslus. Kokybinis metodas yra panaudotas lyginant Nacionalines Saugumo Strategijas, kurios buvo priimtos skirtingais metais. Nacionalinių Saugumo Strategijų analizė yra padaryta norint išanalizuoti valstybės saugumo kontekstą įvairiais metais. Nacionalinės Saugumo Strategijos suteikia informacijos apie oficialius valstybės tikslus užsienio politikoje. Interviu panaudoti norint surinkti papildomos informacijos apie Lietuvos dalyvavimą NATO misijose. Klausimai yra orientuoti apie Lietuvos rezultatus iš dalyvavimo NATO misijose ir Lietuvos bei NATO tikslus bendradarbiaujant šiose misijose. Lietuva dalyvavo NATO misijose dėl keleto priežasčių. Lietuva norėjo įrodyti NATO, jog šalis sugebės būti patikima, tvirta partnerė ir narė. Valstybė norėjo parodyti, jog ji turi visus reikiamus pajėgumus, kad taptų lygiateise nare Aljanse ir jog ji nesusilpnins šios organizacijos. Lietuvos karinės pajėgos, kurios dalyvavo misijose, įgavo patirties ir vėliau ši patirtis padėjo tobulinant šalies ginkluotąsias pajėgas. Lietuva aktyviai dalyvaudama misijose ir aktyviai atsakydama į kvietimus prisijungti prie bendrų veiksmų, pagerino savo įvaizdį tarptautinėje arenoje. Tai sustiprino šalies įvaizdį ir padėjo pagerinti santykius su kitomis NATO narėmis.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34936
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34936
Appears in Collections:2017 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
tomas_janusauskas_md.pdf1.34 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

1,164
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

14
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.