Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34934
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filosofija / Philosophy (H001)
Author(s): Skinkaitienė, Modesta
Supervisor: Mažeikis, Gintautas
Title: Išimties būklės, nomadiškumo ir perkeltinumo analizė šiuolaikinėje politinėje filosofijoje
Other Title: Analysis of state of exception, nomadism and displaced persons in the contemporary political philosophy
Extent: 61 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Filosofijos ir socialinės kritikos katedra
Keywords: Išimties būklė;Nomadiškumas;Perkeltieji asmenys;State of exception;Nomadism;Displaced persons
Abstract: Šiame darbe pasitelkiant analizės metodą siekiama parodyti žmonių, kaip politinių subjektų, būkles, kurios pasireiškia per išimties suteikimo galimybę, nomadiškos egzistencijos gyvenimo būdą ir perkeltųjų asmenų situacijas. Visos šios būklės talpinamos į šiuolaikinės politinės filosofijos kontekstą, tačiau analizėje pateikiami ir kiti laikotarpiai, siekiant palyginti pasikartojimus arba pavyzdžius, kaip tuomet buvo ir dabar yra sprendžiamos problemos, kiek visuomenė pažengusi arba kiek peržengusi visas normos ribas. Darbe politiką neretai tenka įvilkti į biopolitikos rėmus vien dėl to, jog tam tikrais atvejais suvereni galia, siekdama įgyvendinti politinius ar asmeninius užmojus, subjekto biologinį kūną naudoja kaip įrankį. Šis aspektas itin svarbus kalbant apie šiuolaikinę visuomenę, kurioje apstu pavyzdžių, kai pažeidinėjamos žmogaus teisės. Visa tai, be abejonės, verta analizuoti iškeliant probleminius klausimus, ir ieškant sprendimų kaip šiais laikais būtų galima susitvarkyti su įvairiomis humanitarinėmis situacijomis, kaip mažinti ar net panaikinti problemas, iškylančias dėl nuolatinių žmogaus teisių, orumo ir laisvių pažeidinėjimo. Mąstant apie žmogaus būklę, apie jo teisę į gyvenimą, į jo laisves, teises ir pareigas, darbe pateikiami įvairūs pavyzdžiai, bei mąstymo tipai, kuriais subjektas remdamasis gali pabandyti siekti tiek savo gyvenimo gerovės, tiek gerovės pasaulyje. Todėl darbe deklaruojama, jog žmogus yra atsakingas ne tik už save, bet ir už bendrą gėrį, todėl, jis privalo atsižvelgti į kitus, ir nepažeisti savo ir kitų subjektų laisvės troškimo. Svarbus aspektas gerovei kurti – nenusižengti moralei, žinoti savo teises ir pareigas, siekti laisvės išsilaisvinant iš bet kokio tipo vergystės pančių ir kurti pasaulį tokį, kuriame būtų gera gyventi visiems jo piliečiams. Tuo tarpu, žmogaus būklė iš negatyviųjų egzistencinių būklių transformuojasi į pilnavertišką, pozityvią egzistenciją, besiremiančia bendraisiais moralės principais.
By using the method of analysis this thesis aims to show the human conditions that manifests through the possibility of providing an exception, the existence of nomadic lifestyle and displaced people. All these conditions are placed in the context of contemporary political philosophy but in the analysis other periods are presented in order to compare repetitions or examples of how problems were solved then and now, how far society advanced or how much the norms are transgressed. In this work politics is often analysed from the perspective of biopolitics because, in certain instances, sovereign power in trying to realize political and person aims uses the biological body as a tool. This aspect is becomes especially important when talking about contemporary society, where we find many examples of violations of human rights. This of course worth analizing by raising difficult questions and looking for solutions about how to deal with all sorts of difficult humanitarian sitautions, reduce or solve problems that are raised by violations of human rights, dignity and freedoms. In analysing the human condition, human right to life and freedom, his rights and duties different examples and types of thinking are given that the subject can lean on in pursuing well being for himself and the world. This is why it is claimed in this work that human beings are not only responsible for themselves but also for the common good – because of this he must not ignore other people and must not violate neither his, nor their desire for freedom. An imporant aspect for creating well being is not to violate morality, to know your rights and duties, aim to free oneself from any servile constraints and to create a world, where everyone can live happily. Meanwhile the human condition fransfroms from the negative existential condition to the fulfilled and positive existence that relies on universal human principles.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34934
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34934
Appears in Collections:2017 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
modesta_skinkaitiene_md.pdf669.13 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

224
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

12
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.