Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34930
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001);
Author(s): Rezgys, Modestas
Supervisor: Žurauskaitė, Evelina
Title: Darbo santykių mažose įmonėse teisinio reguliavimo ypatumai Lietuvoje
Other Title: The peculiarities of legal regulation of work relations in small businesses of Lithuania
Extent: 60 p.
Date: 1-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas
Keywords: Maža įmonė;Darbo santykiai;Darbo santykių reguliavimas;Small enterprise;Work relations;Employment regulations
Abstract: Mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ) atlieka socialinį, politinį, ekonominį ir evoliucinį vaidmenis šalių ekonomikoje. MVĮ apibrėžimas išskiriamas atsižvelgiant į darbuotojų skaičių, metinę apyvartą ir bendrą metinį balansą tiek užsienio valstybėse, tiek ir Lietuvoje. ES valstybėse taikomi kriterijai labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms yra didesni lyginant su Lietuvoje taikomais metinės apyvartos ir bendro metinio balanso kriterijais. MVĮ veiklos reguliavimas pasireiškia per šias valstybės paramos priemones: darbo santykių reguliavimą, veiklos teisinį reguliavimą, įvairias programas, specialias teisines normas, nevyriausybines ir kitas priemones, smulkaus ir vidutinio verslo propagavimą, tiesioginės ir netiesioginės paramos teikimą, mokesčių ir antimonopolinės politikos priemones. Lietuva MVĮ veiklos reguliavimo ir paramos kontekste neišsiskiria iš kitų valstybių – siekia skatinti ir remti MVĮ veiklą ir plėtrą įvairiomis prieinamomis priemonėmis. Dabartinis Darbo Kodeksas labai detaliai reglamentuoja darbo santykius, nepalieka vietos šalių deryboms, neatsižvelgia į MVĮ specifiką ir poreikius. Bendros darbo santykius reguliuojančios taisyklės yra taikomos ir MVĮ, kas apsunkina MVĮ veiklą dėl per didelės biurokratijos ir finansinės naštos darbdaviui, ypač atleidimo iš darbo atveju. Naujas Darbo Kodeksas įtvirtina naują MVĮ veiklos reglamentavimą, palengvinant darbdavių naštą ir iš esmės sumažinant darbuotojų socialines garantijas. Naujas Darbo Kodeksas atleidimo iš darbo atveju numato MVĮ darbuotojams tokias pačias taisykles, kaip ir didelėse įmonėse ir nauja tvarka palengvina darbdavio finansinę naštą atleidimo atveju. Lietuvoje motinystės apsauga bendrai Darbo Kodeksas garantuoja lengvesnes darbo sąlygas, saugą ir sveikatą užtikrinančias priemones, trumpesnį darbo laiką ir galimybę būti atleistai nuo darbo dėl sveikatos, neišskiriant MVĮ. Jame daugiau dėmesio skiriama darbo santykių reguliavimui kolektyviniu lygmeniu, atsisakant pernelyg imperatyvaus reguliavimo, mažinant valstybės kišimąsi į darbo santykius ir suteikiant daugiau teisių socialiniams partneriams. Mikro įmonės pagal naują Darbo Kodeksas yra atleidžiamos nuo kai kurių prievolių, kurios yra būtinos didesnėms įmonėms: nuo pareigos teikti informaciją darbuotojų patikėtiniui apie nuotolinio darbo, terminuotų darbo sutarčių, laikinojo darbo būklę įmonėje, kas sumažina socialinių partnerių dalyvavimą MVĮ veikloje. Naujasis Darbo Kodeksas yra pirmas realus žingsnis įgyvendinant lankstisaugos modelį. Tai užtikrins ne tik palankią aplinką Lietuvos ekonomikos augimui, bet ir atvers galimybes greičiau bei lanksčiau reaguoti į globalios ekonomikos aplinką.
Small and medium-sized enterprises (SMEs) play very big social, political, economic and evolutionary role in economy of countries. SME definition is released depending on the number of employees, annual turnover and total annual balance as well in foreign countries as and Lithuania. Criteria for EU countries to micro, small and medium-sized enterprises according to annual turnover and total annual balance are higher than in Lithuania. SMEs regulation occurs through these state support measures: regulation of labour relations, the legal regulation of the work, and a variety of programs, special legal norms, non-governmental and other measures for small and medium-sized business promotion, direct and indirect support, taxes and antitrust policies in Lithuania. In work regulation and support to SMEs context Lithuania does not differ from the other countries, because it aims to promote and supports SMEs work regulation and the development in various ways. The current Labour Code regulates the labour relations in detail and it does not leave place for negotiations between the sides, because it does not take into account the specifics and the needs of SMEs. General rules for labour relations in this Labour Code are extended also to SMEs, what complicates the work regulation in SMEs due to excessive red tape and financial burden on employers, especially in the case of dismissal. The new Labour Code provides the new regulation of SMEs, by facilitating the burden on employers and a substantial reduction in employees' social security. On dismissal from work it provides employees of SMEs the same rules as in big companies and a new procedure facilitates the financial burden to the employer's in case of dismissal of the employees. Maternity protection in Lithuanian Labour Code generally provides the easier working conditions, health and safety measures, ensures a shorter time and the opportunity to benefit from work for health reasons. It focuses more on the regulation of labour relations in collective level, eliminating overly prescriptive regulation, reducing government interference in labour relations and the empowerment of the social partners. Under this code micro-enterprises are exempted from some of the obligations, required to big companies: from the obligations to provide giving the information to trustees of employees on tele-work, fixed-term contracts and temporary work status in the company, which reduces the role of social partners in the SMEs. The new Labour Code is the first real step to the implementation flexicurity model in Lithuania. This will ensure not only a favourable environment for the growth of the Lithuanian economy, but will also lead to respond faster and more flexible to the global economic environment.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34930
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34930
Appears in Collections:2017 m. (TF mag.)

Files in This Item:
modestas_rezgys_md.pdf1.27 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

89
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

25
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.