Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34918
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Vaitonytė, Gintarė
Supervisor: Mykolaitytė, Aurelija
Title: Henrio Parlando kūryba: Helsinkio ir Kauno kodai
Other Title: The works of Henry Parland: Helsinki and Kaunas codes
Extent: 118 p.
Publishing data: Vytauto Didžiojo universitetas
Date: 29-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas
Keywords: Parlandas;Tarpkultūriškumas;Tekstas-kodas;Parland;Cross-cultural;Text-code
ISBN: 978-609-467-266-8
Abstract: Disertacijoje pirmą kartą, remiantis Parlando literatūriniu palikimu, straipsniais ir laiškais, atskleidžiami modernisto, nekanoninio Suomijos švedų rašytojo įprasminti Kauno ir Helsinkio tekstai. Disertacijoje siekiama išsiaiškinti, kaip Parlando kūryba tampa suomių, švedų ir lietuvių kultūrų savastimi, kaip sąveikaudamos kultūros inspiruoja naujas prasmes bei kokie miestų tekstai yra sukuriami. Kultūrų sąveikai aptarti taikoma kultūros semiotika: aktualizuojamas teksto susidarymas kitų tekstų kontekste, t. y. kito teksto virtimo savu problematikos sprendimas. Parankiu tyrimo įrankiu tampa ir kultūros antropologija, pabrėžianti savos ir kitos kultūros įtaką subjekto mąstymui, jo atliekamiems simbolizacijos procesams. Parlando kūryboje atsiskleidžia skirtingų kultūrų ženkliškumas, jų polisemiškumas, kuris įprasminamas dviejų miestų – Kauno ir Helsinkio – prieštarose. Kauno erdvė parodoma kaip judesio, vyksmo vieta, o Helsinkis – kaip praėjusių dienų prisiminimas, mėginimas išspręsti senąsias problemas, praėjusiojo gyvenimo paieškos. Tyrimas naujas ir aktualus tuo, kad pirmą kartą Lietuvoje išsamiai tyrinėjama Suomijos švedų autoriaus kūryba Lietuvos kontekste. Analizės rezultatais gali naudotis mokslininkai, atliekantys literatūrologinius, kultūrologinius, komparatyvistinius tyrimus. Darbas atskleidžia Parlando tekstų daugialypiškumą, lietuviško konteksto svarbą. Tyrimas aprėpia lietuvių literatūros istoriją, koncentruojamasi į modernizmo studijas ir komparatyvistikos aspektus. Taip pat paliestos kultūros istorijos, lietuvių literatūrinės spaudos istorijos temos, analizuotos Suomijos švedų ir lietuvių literatūros sąsajos, išaiškinti to meto kultūriniai kontekstai.
Based on the literary heritage of Parland, his articles and letters, the dissertation reveals for the first time the Kaunas and Helsinki texts that were given meaning by the modernist, non-canonical Finnish-Swedish writer. The dissertation seeks to determine how Parland’s works become the property of Finnish, Swedish, and Lithuanian cultures, how interacting cultures inspire new meanings, and what Helsinki and Kaunas texts are created. Cultural semiotics is applied in the discussion of interaction between cultures: the work highlights the formation of text in the context of other texts, i.e. addressing the issue of text by the other becoming text by the self. Cultural anthropology also becomes a useful research tool, as it underlines the influence of one’s own and another culture on a subject’s thinking and the symbolization processes he performs. Autonomous symbolism of separate cultures is revealed in Parland’s works, which is defined by the contradictions between two cities – Kaunas and Helsinki. Kaunas space is shown as the place of motion and action, while Helsinki is shown as the memory of the days of the past, an attempt to solve old problems, and a search for the past life. The research is new and relevant because for the first time in Lithuania, the work of a Finnish-Swedish author is examined in detail in the context of Lithuania. The results of the analysis can be used by scientists who conduct literaturological, culturological and comparative research. The work reveals the multiplicity of Parland’s texts and the importance of the Lithuanian context. The research encompasses the history of Lithuanian literature, focuses on modernism studies, aspects of comparative literature.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34918
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34918
Appears in Collections:2017 m. (HMF dak.)

Files in This Item:
gintare_vaitonyte_ dd.pdf1.76 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

78
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

15
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.