Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34900
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Gudliauskaitė, Erika
Supervisor: Pažėraitė, Aušra
Title: Santykių marketingo įtaka formuojant lojalių fanų bazę
Other Title: Relationship marketing influence on the formation of loyal fan base
Extent: 78 p.
Date: 22-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Santykių marketingas;Vartotojų lojalumas;Fanų bazė;Ilgalaikiai santykiai;Relationship marketing;Customer's loyalty;Fan base;Long-term relationship
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas yra remiantis sudarytu, santykių marketingo įtakos lojalių fanų bazės formavimui teoriniu modeliu, pateikti pasiūlymus lojalių fanų bazės didinimui. Teorinėje darbo dalyje analizuojama santykių marketingo bei vartotojų lojalumo sampratos. Atlikus mokslinių tyrimų analizę, suformuotas santykių marketingo įtakos lojalių fanų bazės formavimui teorinis modelis. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje pateikiami ir analizuojami kiekybino (apklausa) Kauno „Žalgirio“ fanų tyrimo, bei kokybinio (pusiau strūkturuotas interviu) pačios organizacijos tyrimo rezultatai. Tyrimo metu buvo išsiaiškinti pagrindiniai organizacijos tikslai siekiant formuoti lojalių fanų bazę ir pačių fanų lūkesčiai, bei jų pasirinkimui palaikyti komandą įtaką darantys veiksniai. Išanalizavus tyrimo metu gautus duomenis buvo nustatytos kertinės, tiek klubui tiek fanams, svarbios santykių marketingo dimensijos turinčios didžiausią įtaką lojalių fanų bazės formavimui. Projektinėje darbo dalyje, pagal išanalizuotus tyrimo duomenis suformuotas praktinis santykių marketigo įtakos formuojant lojalių fanų bazę modelis, bei pateikti pasiūlymai sėkmingam modelio pritaikymui realybėje.
Thesis aim is concluded on the basis of the relationship marketing influence on the formation of a loyal fan base, put forward proposals to increase a loyal fan base growing. The theoretical part analyzes the relationship marketing and customer loyalty concepts. The research analysis helped to form a theoretical model of relationship marketing influence on the formation of a loyal fan base. The analytical part of the thesis provides an analysis of the quantitative (survey) Kaunas „Zalgiris“ fans survey, and qualitative (semi-structured interviews) of Kaunas „Zalgiris“ head of communication department results. The research aim was to determine the goals of organization in order to form a loyal fan base and their fans expectations and to maintain influencing factors to their choice to support this organization. The analysis of the data obtained during the investigation has established a central element of both the club and the fans, important relationships marketing dimensions whitch have the greatest influence on the formation of a loyal fan base. In the third part of the thesis, based on the research data author formed practical model of relashionship marketing influence on the formation of a loyal fan base, and proposals for a successful model application in reality.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34900
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34900
Appears in Collections:2017 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
erika_gudliauskaite_md.pdf1.37 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

87
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

43
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.