Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34874
Type of publication: master thesis
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Žitkutė, Neringa
Supervisor: Kuizinienė, Dalia
Title: Literatūros ir meno refleksija žurnale „Margutis“ (1961 – 1965 m.)
Other Title: Reflection of Literature and Art in the Magazine „Margutis“ (1961–1965)
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Lituanistikos katedra
Keywords: Refleksija;Kultūra;Žurnalas "Margutis";Reflection;"Margutis" magazine
Abstract: Magistro darbe analizuojami kultūros žurnale „Margutis“ publikuoti straipsniai apie meną (dailę, muziką ir teatrą), bei literatūrą. Svarstoma, kaip reflektuojamos ir vertinamos šios meno sritys, su kokiomis problemomis susiduriama. Pasirinktas 1961-ųjų-1965-ųjų metų laikotarpis: tuo metu žurnalo leidybai vadovavo Algimantas Mackus, o „Margutis“ iš visuomeninio ir politinio virto kultūriniu. Pagrindinis darbo tikslas – išanalizuoti, kaip minėtame leidinyje buvo reflektuojamas išeivijos kultūrinis gyvenimas. Darbas sudarytas iš teorinės ir praktinės dalies. Teorinėje dalyje analizuojama kultūra, kaip fenomenas. Analizuojama, kaip šį reiškinį supranta skirtingi filosofai, trumpai pristatomos kultūros filosofijos ištakos, supažindinama su šiuolaikinių kultūros filosofų įžvalgomis. Darbe taip pat plačiau paaiškinama apie „Nužemintųjų“ generacijos reiškinį, supažindinama su pagrindiniais šios generacijos kūrybos bruožais. Praktinėje darbo dalyje analizuojamos 3 kultūros sričių: dailės, muzikos ir teatro refleksijos. Atskirtas skyrius yra skirtas literatūros refleksijoms. Atlikus teorinę analizę pastebėta, kad skirtingų laikotarpių filosofai šį fenomeną traktuoja skirtingai: pateikiami įvairūs apibrėžimai, nuo gamtos filosofijos iki kovos prieš laiką. Kavolis, nagrinėdamas „Nužemintųjų“ generaciją pastebi, kad egzodo literatūra nebuvo kūrybiška, nes joje dominuodavo vienodos temos: tėvynės ilgesys ir liūdesys dėl gimtosios žemės. Praktinėje dalyje nagrinėti kultūriniai straipsniai parodė, kad išeiviai stengėsi gyventi aktyvų kultūrinį gyvenimą. Publikacijose apie dailės tematiką daugiausiai buvo spausdinami autorių darbai, nuotraukos iš parodų. Didesnę dalį leidinio užimdavo darbų iliustracijos, publikuojami ar interviu su darbų autoriumi, kuriame stengiamasi supažindinti su menininko kūrybos bruožais, nusakomas santykis su Lietuva. Straipsniuose, skirtuose muzikai, didžiausias dėmesys buvo skiriamas operos žanrui: spausdinami interviu su solistais, kompozitoriais, daug diskutuojama apie tautiškumą operoje. Teatrinės tematikai skirtų straipsnių leidinyje publikuota mažiausiai, bet jie buvo išsamiausi. Stengiamasi supažindinti su lietuviškojo teatro istorija nuo pat ištakų. Kalbinami įvairūs teatro atstovai (aktoriai, režisieriai), atskleidžiamos pagrindinės išeivijos teatro problemos, stengiamasi surasti joms sprendimą. Pateikiama nemažai kronikinės informacijos: aktorių nuotraukų ar fragmentų iš spektaklių. Literatūriniuose straipsniuose skelbiama daug lietuvių autorių kūrybos. Vyresniųjų rašytojų kūryboje buvo akcentuojamos egzodo literatūrai būdingos temos: praradimo motyvas, tėvynės ilgesys, stengiamasi naudoti lietuviškus simbolius. Jaunesnieji rašytojai kurdavo įvairesnėmis temomis, stengdavosi supažindinti su kitų šalių kultūra. Leidinyje taip pat buvo spausdinamos metinės apžvagos ir recenzijos. Jų tikslas buvo ne tik supažindinti su kūriniais, bet ir įvardinti pagrindines to meto lietuvių literatūros problemas. Publikuojami keli interviu su rašytojais, kurių metu išsiskiria nuomonė apie lietuvybės išsaugojimą kūryboje. Taip pat publikuota įvairių užsienio autorių kūryba, bei pramoginė informacija: anekdotai, lietuviški priežodžiai ir patarlės. Atlikus analizę išsiaiškinta, kad leidinyje stengiamasi ne tik pristatyti aktyvų išeivijos lietuvių kultūrinį gyvenimą, bet ir bandoma problematiškai įvertinti šias meno sritis.
This Masters`s thesis is about articles of art (art, music and theatre) and literature in the magazine „Margutis“. The main question is how reflected and evaluated in the following areas of art, what problems encountered. Selected 1961 1965-year period: at the time of publication of the magazine led by Algimantas Mackus and „Margutis“ from the public and a political became a cultural. The paper consists of a theoretical and practical part. In theoretical analysis the culture was analyzed as a phenomenon. Studdying how this phenomenon was presented by different philosophers. Also in this paper will be brief outline of the orgins of philosophy of culture and presents the insights of modern philosophers. The paper also explains more about phenomenon of „Nužemintųjų“generation and presents the main features of this generation works. The practical analyzes is on 3 spheres of culture: art, music and theater reflection. The separated section is for literary reflection. The theoretical analysis observed that the different periods of the philosophers of this phenomenon are treated differently: it was various definitions starting with philosophy of nature to fight against time. Kavolis examining „Nužemintųjų“ generation notes that the exodus was not a creative literature. It was the same themes: nostalgia and sadness for the native land. The practical part of examine cultural articles have shown that emiigrants tried to live an active cultural life. The publications on the theme of art were mostly pictures or photographs from the exhibitions. The major part of publications to work in illustration, interviews with the author which attempts to introduce the artist's terms, and authror`s relationship with Lithuania. Articles for music, focused on the opera genre: printed interviews with singers, composers. Also it hes been much debate about national identity in the opera. Articles aabout the theatre was at least, but they were the most complete. It was trying to introduce the Lithuanian theater history from the very beginning. Interviewed various representatives of the theater (actors, directors), shows the and problems trying to find a solution. Also it was a number of chronicling information: pictures or fragments of performances. Literary articles published in many Lithuanian composers. The senior raštojų was writtening on specific topics of exodus literature: the loss of motive, nostalgia, an trying to use Lithuanian symbols. Younger writers have written on many various topics, tried to introduce the culture of other countries. The publication was also printed annual reviews. The main aim was not only to familiarize with the works, but also to identify the main current problems of Lithuanian literature. Published several interviews with writers. It was some ddifferent opinions about the preservation of Lithuanian works. Also in „Margutis“ was published various foreign composers, and entertainment information: jokes, Lithuanian proverbs and sayings. The analysis found that publication attempts to not only present the active cultural life of Lithuanian emigrants, but also attempt to assess these problematic areas of art.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34874
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34874
Appears in Collections:2017 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
neringa_zitkute_magistro_darbas.pdf696.48 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

194
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

14
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.