Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34873
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Žalnerauskienė, Inga
Supervisor: Vyšniauskytė-Rimkienė, Jorūnė
Title: Šeimų, auginančių astma ir alergija sergančius vaikus, pagalbos poreikis ir galimybės holistiniu požiūriu
Other Title: The possibilities and need for help of families raising children with asthma or allergies using holistic approach
Extent: 104 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Socialinio darbo katedra
Keywords: Šeima;Socialinės paslaugos;Poreikis;Holizmas;Alergija;Astma;Lėtinė liga;Family;Social services;Need;Holism;Asthma;Allergy;Chronic disease
Abstract: Tyrimo tikslas – atskleisti tėvų, auginančių astma ar alergija sergančius vaikus, pagalbos poreikį ir galimybes holistiniu požiūriu. Pasaulinė ir Lietuvos statistika rodo labai spartų astmos ir alergijos susirgimų skaičiaus didėjimą. Tyrime buvo siekiama atskleisti tėvų patirtis ir šeimos gyvenimo pasikeitimus auginant astma ir alergija sergančius vaikus, taip pat kokią pagalbą gauna šios šeimos ir kokios pagalbos jiems reikėtų iš tikrųjų. Kokybiniam tyrimui atlikti buvo naudojama socialinio konstruktyvizmo teorija ir pasirinktas pusiau struktūruotas interviu. Tyrimo dalyviais pasirinktos 5 mamos, auginančios astma ar alergija sergančius vaikus, ir dvi gydytojos. Žmogus konstruoja savo supratimą per savo patirtį apie jį supančią aplinką, kuri daro įtaką žmogui, veikia jo gyvenimą. Kiekvienas šeimos narys veikia kitą narį, todėl šeimos patirtims analizuoti buvo pasitelkta ir ekologinių sistemų teorija. Šeimų patirtims auginant lėtine liga (astma ar alergija) sergantį vaiką atskleisti buvo pasitelktas ir holistinis požiūris į sergantįjį bei šeimą. Kadangi vaiko liga paveikė šeimos gyvenimą ir šeimose įvyko kardinalių pokyčių, tai visuminis – holistinis požiūris ne tik į vaiko ligos gydymą, bet ir į šeimos narius yra neišvengiamas. Tačiau šiuo metu Lietuvoje dažniau į šią problemą žiūrima iš medicininio diskurso, gydoma pati liga, neretai nesuteikiant šeimoms visos reikiamos informacijos tiek dėl esamos sveikatos gydymo sistemos Lietuvoje, tiek dėl asmeninių gydytojų savybių. Tyrimui atlikti buvo naudojama subjektyvistinė-interpretuojamoji epistemiologija. Tyrimo dalyviai pateikė savo pasakojimus, papasakojo savo istorijas, atskleidė asmenines patirtis. Kritinė teorija buvo naudojama vertinant ir interpretuojant dalyvių patirtis apie jiems suteiktą pagalbą. Atlikus tyrimą nustatyta, kad šeimoms tikrai reikalinga įvairiapusė pagalba. Holistinis požiūris į vaiką, sergantį lėtine liga (astma ar alergija), yra būtinas. Galime daryti išvadą, kad teikiant įvairiapusę (medicininę, socialinę, psichologinę) pagalbą vaikui ir šeimai būtinas tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Aplinkinių supratimas, socialinė pagalba šeimai yra be galo svarbūs, – tai pagrindžia ir ekologinė sistemų teorija. Tad būtina šviesti visuomenę. Informacijos stokai mažinti reikalingas tėvų savitarpio pagalbos ir pozityvios tėvystės grupių kūrimas.
Research goal – to reveal parents, who are raising children with asthma and allergies, need for help and possibilities using holistic approach. According to the statistics in the world and Lithuania numbers of sickness with asthma and allergies increasing quite fast. In this research the goal was to reveal parentsʼ experiences and changes in family life while raising kids who has allergies and asthma. Also it was a goal to reveal what kind of help these families get and what help they really need. Qualitative research was made using theory of social constructionism and using half-structured interview. Participants of research – 5 mothers of kids who have asthma or allergies and 2 doctors. People construct their understanding by experiencing things around him and in environment. Environment also affects people in their lives, also every family members affects each other, so experiences of the family was analized using ecological systems theory. In order to better reveal the experiences of the families was used holistic approach. This approach is very important because the sickness of a child affects not only the kid itself but all the family in which life important changes need to be made. So it is crucial to see the treatment and family in holistic approach. In Lithuania more often is used medical discourse to deal with asthma and allergies. These sicknesses are just treated medically, but often other important information for families is not provided. It happens because of the health system in Lithuania and personal features of doctors. Research was made using subjectivist interpretation epistemology. Participants of the research shared their stories, revealed subjective experiences. Critical theory was used to evaluate and interpret participants’ experiences about the help they received. Research confirmed that for these families versatile help is needed. Holistic approach must be used while thinking about kids who have chronic illnesses (asthma, allergies). We could make a conclusion that while providing versatile help (social, medical, psychological) for families and children interinstitutional cooperation is needed. Also the help and support from the environment is also very important for the family according to the research results and ecological systems theory. To educate society is one of the important tasks. Also it is important to organize self-help groups and positive parenting skills groups for parents in order to support them and to provide information they need.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34873
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34873
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

376
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

736
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.