Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34869
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Sipavičiūtė, Ieva
Supervisor: Večkienė, Nijolė Petronėlė
Title: Socialinis konsultavimas, teikiant pagalbą vyrams, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis: Vyrų krizių centro atvejis
Other Title: Social consulting by helping men that suffered from trafficking in persons: the case of men crisis center
Extent: 85 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Socialinio darbo katedra
Keywords: Prekyba žmonėmis;Socialinis konsultavimas;Įgalinantis socialinis darbas;Efektyvus socialinis konsultavimas;Tarpdisciplininė komanda;Trafficking in human beings;Social counseling;Enabling social work;Effective social counseling;Interdisciplinary team
Abstract: Prekybos žmonėmis reiškinys atskleidžia globalizacijos paradoksus, kuriuos patiria XXI a. žmogus ir visuomenė. Individo ir aplinkos sąveikos problemiškumą aprašančios teorijos leidžia įvertinti prekybos žmonėmis reiškinio daugiamatiškumą, numatyti padarinius, kurie iš esmės keičia žmogaus gyvenimą, neigiamai paveikdami fizinę, psichologinę, socialinę sveikatą. Į prekybos žmonėmis pinkles lengviausiai yra įtraukiami tie asmenys, kurie yra socialiai pažeidžiami, o tai dar labiau sustiprina šio reiškinio problematiškumą ir apsunkina pagalbos teikimo galimybes. Magistro darbe, remiantis vyrų, nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis, patirtimi ir Vyrų krizių centro dokumentų analize, siekiama atsakyti į klausimus, kaip vyrai patenka į prekybos žmonėmis tinklą, kaip yra užverbuojami, kodėl neieško arba atsisako pagalbos, kaip pagalba turėtų būti teikiama, taikant socialinį konsultavimą ir siekiant efektyvumo. Tyrimo objektas – socialinis konsultavimas, kaip efektyvus pagalbos būdas vyrams, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis. Tyrimo klausimas: kaip socialinis konsultavimas prisideda prie pagalbos teikimo efektyvumo vyrams, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis? Tyrimo tikslas – atskleisti socialinio konsultavimo efektyvumą, teikiant pagalbą vyrams, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis. Tyrimo tikslui pasiekti pasirinktas kokybinis tyrimas, taikant pusiau struktūruoto interviu metodą ir dokumentų analizę asociacijos patirties stebėsenai. Tyrimo išvados. Tyrimas atskleidė įgalinančios sąveikos, plėtojamos socialinio konsultavimo procese, turinį ir esmines nuostatas, sąlygojančias pagalbos efektyvumą. Sąveikos turinio analizė išryškino svarbiausius socialinio konsultavimo elementus: priežasčių, sąlygojusių vyrų pažeidžiamumą, atpažinimą; dialogo užmezgimą, tarpasmeninio santykio kūrimą, skatinant bendradarbiauti; bendradarbiavimo, kaip svarbiausio įgalinimo veiksnio, plėtotę, vyro savo stiprybių ir individualumo pripažinimą, socialinio darbuotojo palaikymą, suteikiant konsultuojamajam galią ir kompetenciją; skatinimą tyrinėti savo situaciją, ieškoti tinkamų vidinių ir išorinių išteklių padėčiai keisti pozityviąja linkme. Esminės socialinio konsultavimo efektyvumą sąlygojančios nuostatos apibūdinamos reikalavimais, kad socialinis darbuotojas pripažintų vyro teisę laisvai pasirinkti – pripažįstant savo situaciją, savanoriškai prisidėti prie savęs įgalinimo veikti ir pagarbiu santykiu išreikštų tikėjimą pažeidžiamojo asmens gebėjimais bei sustiprintų savivertės jausmą, – tai padidintų galimybes savarankiškai numatyti ateities perspektyvas. Taip pat svarbu, kad konsultuojamas asmuo pats prisiimtų atsakomybę už savo ateities perspektyvą ir savo socialinio sėkmingumo kūrimo procesą. Tyrimas atskleidė, kad socialinio konsultavimo efektyvumas pasiekiamas, kai su klientu aptariamos pagalbos organizavimo galimybės ir per į pagalbą orientuotą procesą bei tarpasmeninę sąveiką asmuo įgalinamas veikti.
The phenomenon of trafficking in persons reveals the globalization paradoxes that are experienced by the 21 century person and society. The theories describing the issues of relationship between the individual and environment allow assessing the multidimensionality of trafficking in person’s phenomenon and foresee the consequences that crucially change person’s life negatively affecting one’s physical, psychological and social health. This Thesis aims to answer the questions: how men enter the scheme of trafficking in persons, how they are recruited, why they do not ask for help or even refuse it, how assistance should be provided by social consulting in order to be effective. The study object – social consulting as effective means of help for men who have suffered from trafficking in persons. The study question: how does social consulting add to effectiveness of providing assistance to men who have suffered from trafficking in persons? The goal of the study: to reveal the effectiveness of social consulting by providing assistance to men who have suffered from trafficking in persons. To reach the goal of the study quality investigation method is chosen by applying the half structured interview method and documentary analyses for monitoring the association’s experience. Study conclusions. The study revealed the content and key provisions that determine the effectiveness of assistance of the enabling concept that is cultivated in the social consulting process. Interaction content analyses highlighted the main social consulting elements: recognition of reasons that determine the vulnerability of men, the establishing of dialog, the creation of interpersonal relationship by promoting cooperation, developing cooperation as the main enabling factor, recognition of man‘s personal strengths and individuality, supporting the social worker by providing power and competency to the consulted person; promoting the investigation of personal situation and searching of appropriate inner and external resources for changing the situation in positive direction. The key provisions determining the effectiveness of social consulting are determined as a requirement that social worker would accept man‘s right to freely choose in accepting personal situation, voluntarily add to self-enabling to act and by respectful relationship would express the belief in the personal abilities of the vulnerable person and enhance the self-confidence, that would help to substantively foresee future perspectives. It is also very important that the consulted himself would take self-responsibility for his future perspective and social success creation process. The study revealed that effectiveness of social consulting is achieved than means of organizing assistance are discussed with the client and through the help orientated process and interpersonal relationship the person is enabled to act.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34869
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34869
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

334
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

404
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.