Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34868
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Krasnickaitė, Kamilė
Supervisor: Klebanskaja, Nina
Title: Prekės ženklo „Beatos virtuvė“ vystymas
Other Title: Brand „Beatos virtuvė“ development
Extent: 108 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Vadybos katedra
Keywords: Prekės ženklo vystymas;Ženklodara;Prekės ženklo vystymo strategijos;Brand development;Branding;Brand development strategy
Abstract: Darbe siekiama pateikti UAB „Beatos virtuvė“ prekės ženklo vystymo strategijos gaires, pagal skirtingas prekės ženklų vystymo strategijas. Teorinėje darbo dalyje remiantis moksline literatūra nagrinėjama prekės ženklo samprata ir identitetas, prekės ženklo ir vertės kūrimas, bei vystymo strategijos. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje pristatomas UAB „Beatos virtuvė“ prekės ženklas, įmonės veikla. Atliktas aprašomasis kokybinis (pusiau struktūrizuotas interviu), aprašomasis kiekybinis (anketinė vartotojų apklausa) tyrimas ir socialinių tinklų Facebook bei Instagram analizė. Pastebėta, kad kai kurios prekės ženklo produktų, prekių ir paslaugų linijos yra mažiau žinomos, joms nesuteikiamas prioritetas bei nesukelia teigiamų asociacijų vartotojų sąmonėje, tad toks esamas strateginis pasirinkimas gali pradėti kenkti įmonės įvaizdžiui bei populiarumui. Praktinėje darbo dalyje pateikiami rekomenduotini, moksline literatūra ir atliktais tyrimų rezultatais paremti, UAB „Beatos virtuvė“ prekės ženklo vystymo pasiūlymai. Atlikto tyrimo rezultatai gali būti naudojami tolimesniems prekės ženklo strategijos tyrimams atlikti. Rekomenduotini prekės ženklo vystymo pasiūlymai gali būti naudojami UAB „Beatos virtuvė“ vadovės, priimant sprendimus tolimesniam prekės ženklo vystymo strateginiam perplanavimui.
The paper aims to present JSC "Beatos virtuvė" brand development strategy proposal, under different brand development strategies. The theoretical part of the work on the basis of the scientific literature on the concept and the brand identity, brand and value creation, and development strategies. The analytical part of the thesis of JSC "Beatos virtuvė" brand, company activities. An descriptive qualitative (semi-structured interviews), descriptive keikybinis (consumer survey) research and the social networks Facebook and Instagram analysis. It is observed that some brands of products, goods and services lines are little known, they are given priority and does not lead to positive associations in the minds of consumers, and so the existing strategic choice may begin to interfere with the company's image and popularity. In the practical part are recommended, scientific literature and the results of studies conducted in support of JSC "Beatos virtuvė" brand development proposals. The survey results can be used to further brand strategy research. Recommended brand development proposals may be used to JSC „Beatos virtuvė“ decision-making for future brand development strategic restructuring.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34868
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34868
Appears in Collections:2017 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
kamile_krasnickaite_md.pdf3.32 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

166
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

78
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.