Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34867
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Šepikaitė, Vitalija
Supervisor: Snieškienė, Dalija
Title: Orumas ir socialinių paslaugų prieinamumas benamystę išgyvenančio asmens atveju
Other Title: Dignity and accessability of social services for homeless persons
Extent: 147 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Socialinio darbo katedra
Keywords: Benamystė;Orumas;Socialinės paslaugos;Prieinamumas;Homelessness;Dignity;Social services;Accessability
Abstract: Šiandieninėje visuomenėje benamystė išlieka svarbia problema ir yra priklausoma nuo visuomenės ryšio su ja. Lietuvoje didžiąją dalį benamystę išgyvenančių asmenų sudaro vyrai. Benamiams asmenims, neturintiems nuolatinės gyvenamosios vietos ir tinkamų gyvenimo sąlygų, reikalinga ne tik laikina socialinė pagalba, bet ir ilgalaikė, padedanti integruotis į visuomenę, mažinanti socialinę atskirtį. Socialiniai darbuotojai, teikiantys tokias paslaugas, turėtų vadovautis socialinio darbo vertybėmis, iš kurių pagrindinė – žmogaus orumas. Nors benamiai dažnai stigmatizuojami ir išstumiami už visuomenės normų ribų, jų orumas turėtų būti gerbiamas ir benamiams vyrams svarbus orumo išsaugojimas gaunant socialines paslaugas. Tyrimo objektas – benamystę išgyvenančių asmenų orumo samprata per socialinių paslaugų prieinamumą. Tyrimo tikslas – atskleisti, kaip benamiai vyrai išgyvena socialinių paslaugų prieinamumo ir orumo išsaugojimo santykį. Tyrimo tikslui pasiekti buvo iškelti šie uždaviniai: 1) atskleisti benamystę išgyvenančių vyrų orumo išsaugojimo būdus ir patirtis; 2) išanalizavus interviu atskleisti, kaip benamiai asmenys apibūdina socialinių paslaugų prieinamumą; 3) aprašyti benamystę išgyvenančių vyrų socialinių paslaugų prieinamumo ir orumo santykį. Darbe, analizuojant teorines prielaidas, atliekama mokslinės literatūros analizė. Tyrimo objektui atskleisti taikomas kokybinis tyrimas, kad į socialines paslaugas būtų galima žvelgti ne iš paslaugų teikėjo, bet iš gavėjo perspektyvos. Pasitelkiant pusiau struktūruoto interviu metodą, apklausti 8 benamystę išgyvenantys vyrai. Imčiai sudaryti taikomas mišrus netikimybinės atrankos būdas – patogioji ir kriterinė atranka. Gautų tyrimo duomenims apdoroti pasirinkta kokybinė turinio analizė, leidžianti pagal išskirtas dvi pagrindines kategorijas ir rastas subkategorijas pateikti patikimą analizę. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad benamystę išgyvenantiems asmenims socialinių paslaugų prieinamumo ir orumo santykis labai svarbus. Dažnai dėl siekio išlaikyti orumą benamiai atsisako socialinių paslaugų ar kitų asmenų pagalbos. Tam įtaką turi ne tik neigiami išankstiniai asmenų, dirbančių su socialinėmis paslaugomis, nusistatymai, patiriamos neigiamos patirtys, bet ir benamių asmenų neigiami įsitikinimai apie socialinius darbuotojus. Viena iš benamystės priežasčių – alkoholio vartojimas – yra ir vienas iš orumo išsaugojimo būdų išgyvenant benamystę. Socialinių paslaugų prieinamumo ir orumo santykyje įžvelgiama ryški dehumanizacija ir objektyvizacija – šie asmenys nelaikomi visaverčiais piliečiais ir nustumiami už visuomenės normos ribų.
In today’s world, homelessness remains a major problem and is dependent on the public connection with society. In Lithuania, most of the homeless people are men. Without permanent residence and appropriate living conditions, homeless people not only require a temporary social assistance, but also the long-term help is needed to integrate them into society, reducing social exclusion. Social workers providing such services should be guided by the values of social work, in which the main one is human dignity. While the homeless are often stigmatized and pushed outside society’s norms, their dignity should always be respected. For homeless men it is essential to receive dignity in social services. The object of research is the dignity of persons experiencing homelessness within the concept of social services. The aim of research is to identify how homeless men experience and view dignity’s preservation in relation with social services availability. The aim of research raised the following objectives: 1) To reveal the dignity of men experiencing homelessness preservation methods and experience. 2) After analysis of interviews, to reveal how homeless people describe social services. 3) Describe the relationship between availability of social services and dignity for homeless men. While analyzing theoretical assumptions, analysis of scientific literature is performed. Qualitative research methodology was used to reveal the aim of the study. This methodology helped to view social services not from service providers, but from recipients’ perspective. Using semi-structured interview, 8 homeless men were interviewed. Sample design with mixed stochastic selection method was used. Qualitative content analysis was chosen for processing the data collected through interviews. In order to provide a reliable analysis, data was analysed by two main categories and subcategories found. Results of the research showed that for people experiencing homelessness, relation between availability of services and the dignity is very important. Often due to the maintenance of the dignity, homeless refuse to accept social services or help from others. This comes not only from negative attitudes of individuals working in social services sphere, but also from homeless persons’ negative beliefs about social workers and negative experiences. One of the causes of homelessness – alcohol consumption is also used as one way of dignity’s preservation, when experiencing homelessness. In social services and the dignity’s relation is strong dehumanization and objectification when homeless persons are not considered full-fledged citizens and pushed outside society’s norms.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34867
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34867
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
vitalija_sepikaite_md.pdf1.13 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

282
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

79
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.