Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34858
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Railienė, Indrė
Supervisor: Kupčinskienė, Eugenija
Title: Hypericum maculatum Crantz. Lietuvos populiacijų genetinė įvairovė pagal AP-PGR ţymenis bei jos sąsaja su fiziologiniais, biocheminiais ir biotiniais aplinkos rodikliais
Other Title: Molecular diversity of Lithuanian populations of Hypericum maculatum Crantz. In relation to physiological, biochemical and biotic environment characteristics
Extent: 66 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Gamtos mokslų fakultetas. Biologijos katedra
Keywords: Jonažolės;Genetinė įvairovė;Elenbergo indikatorinės vertės (EIV);Rūšių gausa;Hypericaceae;Genetic diversity;Ellenberg's indicatory values (EIV);Species abundance
Abstract: Keturbriaunė jonaţolė (Hypericum maculatum Crantz.) yra plačiai paplitusi Lietuvoje ir vertinama dėl unikalių vaistinių savybių, kurias nulemia polinkis kaupti antrinius metabolitus – eterinius aliejus bei flavonoidus. Šio darbo tikslas buvo įvertinti 8-nių Lietuvos keturbriaunės jonaţolės populiacijų genetinę įvairovę, nustatytą naudojant AP-PGR ţymenis, ir jų ryšį su fiziologiniais, ekologiniais bei fitocenologiniais rodikliais. Nustatyta, jog vidutinis AP-PGR metodu nustatytas polimorfizmo lygis (71,2%) buvo aukštesnis nei nustatytas APPD metodu (54,9%). Katauskių populiacijoje uţfiksuotas didţiausias polimorfizmo lygis – 89,6 % ir maţiausios oksiduotų monoterpenų koncentracijos ţieduose bei lapuose. Girionių populiacijoje nustatytas maţiausias polimorfizmo lygis – 58,6% ir didţiausios monoterpenų koncentracijos bei maţiausios oksiduotų seskviterpenų koncentracijos ţieduose ir lapuose. Apskaičiuotas genetinės įvairovės procentas tarp populiacijų buvo 7 %, o populiacijų viduje – 93 %. Nustatytas maţiausias genetinis atstumas yra tarp Girionių ir Lyduvėnų populiacijų, didţiausias genetinis atstumas uţfiksuotas tarp Katauskių ir Svėdasų populiacijų, tačiau ryšio tarp geografinių ir genetinių atstumų nenustatyta. Kretingos populiacijos augalų ţieduose ir lapuose nustatytos maţiausios keturių mitybinių elementų (N, Mn, Zn, Cd) koncentracijos. Greta keturbriaunės jonaţolės augančios augalų rūšys atstovavo 27 šeimoms, remiantis šių rūšių Elenbergo fitoindikacinės skalės indeksais, apskaičiuota Lietuvoje augančios keturbriaunės jonaţolės vidutinė šviesos rodiklio vertė – 7 EIV, temperatūros rodiklio vertė – 6 EIV, ţemyniškumo rodiklio vertė – 4 EIV, dirvoţemio drėgmės rodiklio vertė – 5 EIV, dirvoţemio rūgštumo rodiklio vertė – 6 EIV,dirvoţemio derlingumo pagal azoto kiekų rodiklio vertė – 4 EIV.
Hypericum maculatum Crantz is widely spread in Lithuania and it is also known because of its tendency to store secondary metabolites such as essential oils and flavonoids which has medical properties. The study aimed at evaluation of genetic diversity of 8 H.maculatum Crantz. populations growing wild in Lithuania and comparison of obtained results to essential oils concentrations and elemental concentrations and both biotic and abiotic environment factors of those populations. Average value of polymorphic loci for all populations was 71,2 % and it was higher than obtained by RAPD markers (54,9 %). The highest level of DNA polymorphism (89,6 %) was observed for Katauskiai population where the lowest percentage concentrations of oxygenated monoterpenes both in flowers and leaves were observed. The lowest level of DNA polymorphism (58,6 %) was observed for Girionys where the highest percentage concentrations of monoterpene hydrocarbons and the lowest percentage concentrations of oxygenated sesquiterpenes both in flowers and leaves were observed. Molecular variation within populations were high – 93 % and among populations it was 7 %. UPGMA dendrogram did not reflect geographic location of populations. The most similar populations according to Nei‘s distances were Girionys and Lyduvėnai and the most contrasting populations were Katauskiai and Svėdasai, however, no correlation between geographic location and genetic distance of populations was observed. Kretinga was the population with the lowest concentrations of 4 elements (N, Mn, Zn, Cd) both in flowers and leaves. Abiotic environment characteristics were obtained using Ellenberg‘s indicator values (EIV) of the plant species neighbouring H.maculatum Crantz belonging to 27 families. The indexes of environmental factors were: 7 EIV for light, 6 EIV for temperature,
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34858
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34858
Appears in Collections:2017 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
indre_railiene _md.pdf1.77 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

238
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

2
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.