Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34845
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Pažereckaitė, Eglė
Supervisor: Liobikienė, Nijolė Teresė
Title: Integralios pagalbos plėtra kaimiškoje vietovėje: tarp lūkesčių ir galimybių
Other Title: Integral assistance for rural area: between expectations and possibilities
Extent: 73 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Socialinio darbo katedra
Keywords: Integrali pagalba;Socialinės paslaugos;Namai;Slauga;Integral assistance;Social service;Home;Nursing
Abstract: Pagrindinis socialinio darbo tikslas yra socialinių paslaugų organizavimas ir jų teikimas siekiant pagerinti pagyvenusių ir kitų asmenų gyvybinius poreikius ir sudaryti sąlygas gyventi visavertį gyvenimą. Visuomenė sparčiai sensta, vis dažniau atsiranda su žmogaus sveikata susijusių problemų. Sparčiai senstanti visuomenė daro įtaką socialinių paslaugų poreikį. Asmenys nori kuo ilgesnį laiką išlikti savarankiški ir nepriklausyti jokiai stacionariai globos įstaigai. Jurkuvienė ir Audronytė (2007) metais atliko tyrimą, kurio tikslas buvo atskleisti lėtinėmis ligomis sergančių žmonių paslaugų namuose poreikį keturiose Kauno šeimos klinikų apylinkėse. Levickienė ir Istomina (2006) metais atliko tyrimą apie Pagėgių bendruomenėje pagyvenusių ir senyvo amžiaus asmenų paslaugų namuose poreikių vertinimą. Kalibatienė ir Mataitytė (2008) atliko tyrimą apie slaugos paslaugų namuose organizavimą. Danusevičienės (2016) „Namuose teikiamos Integralios pagalbos asmenims, turintiems specialiųjų nuolatinės slaugos poreikių“ tyrime, kuriuo tyrinėjo Integralios pagalbos teikimą 10 savivaldybių, atskleista, kad senyvo amžiaus asmenų, gyvenančių namuose, Integralios pagalbos paslaugų poreikis yra didelis. Taip pat šis tyrimas atskleidė, kad Integrali pagalba klientams užtikrina ne tik dienos socialinės globos paslaugą, bet ir kokybišką bei teisėtą pagalbą slaugant. Atskleistas paslaugų gavėjų požiūris, kad iki šio projekto įgyvendinimo slaugos paslaugų namuose poreikis užtikrintas nebuvo. Integralios pagalbos paslaugos namuose, anot Danusevičienės (2016) sudaro sąlygas šeimai derinti laisvalaikį ir darbą. Tyrimu parodyta, kad nė vienas iš Integralios pagalbos paslaugų gavėjų viso projekto metu neapsigyveno stacionariose globos įstaigose, šių paslaugų teikimas padeda sumažinti klientų hospitalizacijos poreikį. Nors ir akivaizdus spartus mūsų šalies gyventojų senėjimas, tačiau slaugos ir socialinės globos poreikis asmens namuose šiandien tyrinėtas mažai. Siekiant gerinti asmenų, kurie dėl amžiaus, ligos ar kitų priežasčių negali patys savimi pasirūpinti, padėtį, įgyvendinamas Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) asmens namuose projektas. Taigi, moksliniai tyrimai atskleidžia, jog galimybė gauti paslaugas į namus gali pagerinti senyvo amžiaus asmenų ar asmenų, turinčių negalią, gyvenimo kokybę. Dažnai senyvo amžiaus asmenys dėl ligos ar šeimyninės padėties (esantys vieniši) apgyvendinami slaugos ar globos įstaigose. Dėl Integralios pagalbos paslaugų asmuo turi galimybę paslaugas gauti į namus neribotą laiką ir turi galimybę senti savo natūralioje namų aplinkoje. Šiame darbe norima pristatyti Integralią pagalbą sistemų teorijos požiūriu, šių paslaugų poreikį ir teikimą senyvo amžiaus asmenims. Tiriamojoje dalyje taikant kokybinio tyrimo metodą – interviu, taikant sistemų teoriją, tirtas Integralios pagalbos plėtros procesas kaimiškoje vietovėje, nustatant pagalbos poreikius ir galimybes paslaugų gavėjų ir teikėjų požiūriu, atskleidžiamas Integralios pagalbos paslaugų prieinamumas ir poreikis, tyrimo dalyvių lūkesčiai Integralios pagalbos plėtrai ir Integralios pagalbos proceso ypatumai ir subjektyvus paslaugų vertinimas. Magistro darbą sudaro įvadas ir trys skyriai: teorinė aptartis, metodologija, tiriamoji dalis. Pateiktos išvados, rekomendacijos, naudota literatūra, santrauka lietuvių ir anglų kalbomis. Darbo apimtis be priedų: 66 lapai. Darbo apimtis su priedais: 73 lapai.
The main purpose of the social work is the organisation of the social services and the provision in order to improve the vital needs of the elderly people and other persons and allow to live the full life. The public has been rapidly aging, there are an increasing number of more issues related to the health of the people. The rapidly aging public influences the need of the social services. People want remain on their own as long as possible and do not depend on any stationary care institution. In 2007 Jurkuvienė and Audronytė carried out a research, which purpose was to reveal the needs of people who have chronic diseases at home in the four districts of Kaunas family clinics. In 2006 Levickienė and Istomina performed the research about the need for the services of the elderly and old people at their homes. Kalibatienė and Mataitytė (2008) have carried out research regarding the organisation of the care services at home. In 2016 Danusevičienė carried out a research of the special need of care for the persons of integral assistance provided at their homes. The research focused on the provision of the integral assistance to 10 municipalities and there has been discovered that the need for the services of integral assistance at home for the elderly people is significant. This research has also revealed the fact that integral assistance to the customers ensures not only the daycare social assistance, but also a qualitative and legal assistance while performing care services. There has been the view of the recipients of the services revealed, that there has not been assurance of the need for the care services at home. The services of integral assistance service at home, in accordance with Danusevičienė (2016) provided the conditions for the family to coordinate the leisure time and the work. The research showed that none of the recipients of the services of integral assistance has accommodated themselves in the institutions of stationary care, the provision of such services helps to reduce the need for the hospitalisation of the customers. Despite the fact that there has been a rapid and obvious aging of our public, however, the need for the care and social care for the people at home currently has not been studied much. There is a project of integral assistance including social care at home in order to improve the care of the people who are unable to take care of themselves due to the disease or other reasons. Thus, the scientific research reveals that the opportunity to receive the services at home may boost the quality of life of the elderly people and disabled persons. Often the elderly people due to the disease or the family status (being lonely) are accommodated in the care facilities. Thanks to the services of the integral assistance, the person has a possibility to receive the services at home for the unlimited time and have an opportunity to age in their own natural home environment. This work focuses of the presentation of the integral assistance with regard of the theory of the system, the need of provision of these services for the elderly people as well. The research part focuses on the process of integral assistance development in a rural place by using a qualitative research method – interview and the application of the system theories by determining the need of assistance and opportunities to the view of the recipients and providers of the services. There has been the accessibility and need for the integral assistance services revealed, the expectations of the participants of the research for the development of the integral assistance and the peculiarities of the process of the integral assistance and the subjective assessment of the services. The Master’s work composes of the three parts: theoretical description, methodology and the research part. There have been conclusions, recommendations submitted, literature used, the summary has been submitted in the Lithuanian and English languages. The volume of the work excluding the affixes: 66 pages. The volume of the work including the affixes: 73 pages.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34845
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34845
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
egle_pazereckaite_md.pdf612.12 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

214
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

90
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.