Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34840
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Lendraitytė, Giedrė
Supervisor: Paulauskas, Algimantas
Title: Erkių pernešami patogenai kiauniniuose (Mustelidae)
Other Title: Tick-borne pathogens in mustelids (Mustelidae)
Extent: 58 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Gamtos mokslų fakultetas. Biologijos katedra
Keywords: Kiauniniai;Erkės;Patogenai;PGR;Mustelids;Ticks;Pathogens
Abstract: Darbo tikslas – įvertinti kiauninių šeimos (Mustelidae) gyvūnų užsikrėtimo dažnį erkių pernešamais bakteriniais patogenais Borrelia spp., Bartonella spp., Rickettsia spp., Anaplasma spp., naudojant molekulinius tyrimo metodus. Tikslui pasiekti buvo keliami uždaviniai: remiantis kitų mokslininkų atliktais darbais, įvertinti kuriais patogenais užsikrečia kiauniniai gyvūnai, ištirti Lietuvoje aptinkamų kiauninių gyvūnų užsikrėtimą erkių pernešamais patogenais- Borrelia spp., Bartonella spp., Rickettsia spp., Anaplasma spp., įvertinti erkių pernešamų patogenų paplitimą tarp skirtingų Lietuvos kiauninių rūšių ir nustatyti aptiktų patogenų rūšis panaudojant molekulinius metodus ir palyginti patogenų genotipus tarpusavyje bei su GenBank sekomis. Šiame darbe buvo ištirti 130 Lietuvoje surinktų 7 skirtingų gyvūnų rūšių (52 kanadinės audinės Neovison vison, 24 akmeninės kiaunės Martes foina, 21 miškinės kiaunės Martes martes, 21 juodojo šeško Mustela putorius, 7 barsuko Meles meles, 3 ūdros Lutra lutra ir 2 invazinės rūšiės– paprastojo meškėno Procyon lotor) individai. Jie ištirti naudojant PGR metodiką. Tyrimams naudoti blužnies pavyzdžiai. Gauti teigiami rezultatai buvo paruošti sekoskaitai ir nusekvenuoti. Gautos sekos sutvarkytos MEGA7 programa ir palygintos BLAST su GenBan sekomis. Gauti rezultatai parodė, jog iš 4 tirtųjų patogenų kiauniniai gyvūnai užsikrėtę vienu – Anaplasma phagocytophilum. Užsikrėtimas šiuo patogenu – 3 %. Borrelia spp., Bartonella spp. ir Rickettsia spp. užsikrėtimas naudojant molekulinius tyrimo metodus nebuvo aptiktas.
The aim of this thesis is to estimate mustelids (Mustelidae) infestation of 4 most common tick – borne bacterial pathogens, using molecular methods. In order to achieve the objectives are the following tasks: to evaluate which pathogens are transmitted to mustelids on the basis of the work of other researchers, to determine mustelids infestation of these tick – borne pathogens: Borrelia spp., Bartonella spp., Rickettsia spp., Anaplasma spp, to evaluate the prevalence of tick – borne pathogens between different species of mustelids in Lithuania and identify tick- borne pathogens in mustelids using molecular methods and compare genotypes of pathogens with each other and other genotypes from GenBank. Prevalence of tick – borne pathogens were evaluated in 130 mustelids collected in Lithuania (52 american mink Neovison vison, 24 stone marten Martes foina, 21 european pine marten Martes martes, 21 european polecat Mustela putorius, 7 european badger Meles meles, 3 eurasian otter Lutra lutra and 2 common raccoon Procyon lotor samples). Spleen samples from this animals were investigated using PCR. Positive samples were sequenced. The sequences arranged with MEGA7 and BLAST and compared with sequences from GenBank. The results have shown that mustelids were infected with only one pathogen – Anaplasma phagocytophilum. Infection rate is 3 %. Infection of Borrelia spp., Bartonella spp. and Rickettsia spp. using molecular testing methods were not detected.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34840
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34840
Appears in Collections:2017 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
giedre_lendraityte_md.pdf1.07 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

268
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

28
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.