Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34835
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Polianskis, Andrius
Supervisor: Bukantaitė, Daiva
Title: Muzikos studentų įsipareigojimas profesijai ir įsitraukimas į studijas
Other Title: Students' professional commitment and involvement in the study field of music
Extent: 44 p.
Date: 13-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Muzikos akademija. Instrumentinės muzikos katedra
Keywords: Profesija;Studijos;Karjera;Profession;Study;Career
Abstract: Darbe sprendžiama įsipareigojimo profesijai ir studentų įsitraukimo į studijas problema. Keliami šie Tyrimo klausimai: Kaip studentų įsitraukimas į studijas siejasi su įsipareigojimu profesijai? Kiek muzikos studentai yra aktyvūs studijų procese? Kiek giliai muzikos studentai yra įsipareigoję savo pasirinktai profesijai? Tyrimo objektas: studentų įsipareigojimo profesijai ir įsitraukimo į studijas sąsajos Tyrimo tikslas: atskleisti studentų įsipareigojimo profesijai ir įsitraukimo į studijas sąsajas. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa. Įsipareigojimas profesijai yra daugiasluoksnė asmens būsena ir nuostata, tvirtai susieta su suvoktu pasižadėjimu tobulinti save pasirinktoje profesijoje, skirti jai laiko ir energijos, puoselėti ryšius, siejančius su ja ir kitais esančiais joje. Galimas emocinis (jausmų), kognityvinis (asociacijų, įsitikinimų) ir elgesio (veiksmų) ar šių komponentų derinių įsipareigojimas. Įsipareigojimas profesijai vertinamas elgesio (suvokiamos naudos) ir psichologiniu (vertybių ir tikslų tapatumo) požiūriais. Įsipareigojimas profesijai, siekiant sulaukti atlygio ateityje, galimas planuoti iš anksto, akcentuotina ne tik asmeninė nauda, bet ir praradimo kaina. Pastangos, pareiga, prieraišumas, lojalumas, vertybinis atitikimas, parama, išskirtinos įsipareigojimo profesijai dedamosios. Įsitraukimas į studijas yra susijęs su įsipareigojimu profesijai ir reiškiasi per: Studento požiūrį į studijas ir į savo būsimas karjeros galimybes. Paviršutiniškas požiūris lemia menką įsitraukimą ir menką įsipareigojimą, giluminis požiūris suponuoja aktyvų įsitraukimą ir įsipareigojimą profesijai, Studijų vertės gilumą, Studento savęs identifikacija su aukštąja mokykla, kurioje studijuoja. Kuo giliau studentas save identifikuoja aukštosios mokyklos dalimi, tuo jo studijos labiau išsiplečia iš tradicinio užduoties atlikimo į papildomos vertės kūrimą- dalyvavimą tobulinant studijų procesą, Studento dalyvavimą darbo rinkoje, lemiantį arba tikslingesnį studijavimą aukštojoje mokykloje, arba paviršutinę nuostatą į studijas, Studijų krypties nekeitimą, tik ypatingai retais atvejais muziką studijuojantis studentas keičia studijų kryptį studijų proceso metu, Apibrėžtą laimės jausmą ir aukštą pasitenkinimo lygį, Lojalumą pasirinktai profesijai ir neketinimą jos keisti.
The paper deals with the problem of commitment to the profession and students’ involvement in studying. The study raises the following questions: How does students’ involvement in studies relate to the commitment to the profession? How active music students are in the educational process? How deep the music students are committed to their chosen profession? The object of the research: the link between students' commitment to the profession and involvement in studies. The aim of the research: to reveal the link between students' commitment to the profession and involvement in studies. Research methods: analysis of scientific literature and questionnaire survey. Commitment to the profession is a multi-characteristic state and provision, strongly associated with the perceived pledge to improve yourself in the chosen profession, dedicate time and energy to it, nurture relationships related to it and others in it. Commitment can be emotional (feelings), cognitive (associations, beliefs) and behavior (actions), or combinations of these components. Commitment to the profession is valued by behavior (perceived benefits) and psychological (values and goals) aspects. To get rewards in the future, commitment to the profession should be planned in advance, emphasized not only personal benefits, but also the price of loss. Efforts, duty, affection, loyalty, values compliance, support, are exceptional components of the commitment to the profession. Involvement in studying is related to the commitment to the profession and is expressed through: - Students’ approach to their studies and in their future careers opportunities. A superficial approach leads to little involvement and commitment where as a deep approach presupposes the active involvement and commitment to the profession. - The depth of the value of the study - Student’s participation in the labor market, either leading to a more targeted study in higher educational institution, or a superficial attitude towards their studies. - No changes in the direction of the study, only in extremely rare cases music student changes the direction of the study during a studying process. - A defined sense of happiness and a high level of satisfaction - A loyalty to a chosen profession and no intention to change it.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34835
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34835
Appears in Collections:2017 m. (MA mag.)

Files in This Item:
andrius_polianskis_md.pdf461 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

360
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

80
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.