Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34830
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Jarusevičiūtė, Simona
Supervisor: Šatkauskienė, Ingrida
Title: Ommatoiulus sabulosus (Myriapoda, Diplopoda) 3D chitino ekstrakcija ir charakteristika
Other Title: Chitin extraction and characterization from ommatoiulus sabulosus (Myriapoda, Diplopoda)
Extent: 31 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Gamtos mokslų fakultetas. Biologijos katedra
Keywords: 3D chitinas;Diplopoda;FTIR;SEM;3D chitin
Abstract: Chitinas yra baltas, kietas, neelastinis, netirpus, azotinės kilmės polisacharidas daţniausiai randamas nariuotakojuose, nematoduose, dumbliuose ir grybuose. Iki šiol ţinoma, kad chitinas yra netoksiška, suyranti biomedţiaga. Pramonėje plačiai naudojama medicinos, kosmetikos, farmacijos bei biotechnologijos srityse miltelių pavidalo chitinas, todėl šio darbo tikslas buvo išskirti natūralios 3D formos chitiną iš Ommatoiulus sabulosus organizmų kūno segmentų bei pateikti jo fiziko-cheminę charakteristiką. Tyrimui naudojami Ommatoiulus sabulosus individai surinkti Ţemaitijos Nacionaliniame parke, Plokštinės rezervate. Individai buvo nuplauti ir išdţiovinti. Mechaniškai atskyrus ir išvalius organizmų segmentus, 3D formos chitinui išskirti panaudotas trijų ţingsnių Hackmann‘o metodas: deprotenizacija, demineralizacija, dekolorizacija. Chitino ţiedų grynumą parodė itin aukštas, atitinkantis teorinį (100%), chitinazės tirpumo laipsnis (94,7%); acetilinimo laipsnis DA=95,85% (DAteor.=100%); bei elementinės analizės rezultatai – N = 6.81% (Nteor.= 6,89%). FTIR spektras parodė amido I absorbcijos smailę, ties atitinkamu bangos ilgiu padalintą į dvi dalis (1654,2 ir 1619,7 cm-1) ir amido II smailę ties 1552 cm-1 bangos ilgiu. Tai patvirtino, kad išskirtas chitinas iš O. sabulosus segmentų yra α-chitino kristalinės formos. Didţiausias suirimo laipsnis (DTGmax) buvo temperatūrai pasiekus 383 ºC. SEM analizė parodė, kad išskirto chitino paviršinė struktūra susideda iš įvairaus dydţio nanoskaidulių, kurios suformuoja nanoporas. Naujai iš dviporiakojų išskirtas ţiedo formos chitinas gali būti efektyviai pritaikomas tolimesniuose tyrimuose.
Chitin is white, hard, inelastic, and insoluble nitrogen based polymer, which is common constituent in arthropods, nematodes, algae and fungus. Chitin is nontoxic, biodegradable material and it is widely used in medicine, cosmetic, pharmacy and biotechnology fields. In industry it is common to use dust or flakes form chitin, therefore, this research aim was to extract new hoop shaped, three dimensional (3D), chitin from body segments of diplopod species Ommatoiulus sabulosus and evaluate its physical-chemical properties. Ommatoiulus sabulosus specimens were collected in Ţemaitija National park, Plokštinė reserve, Lithuania. Collected samples were rinsed and dried. After separation of specimen segments, hoop shaped chitin was obtained successfully by 3-steps Heckmann method: decolorization, demineralization and deproteinization. Purity of the hoop shaped three-dimensional chitin was proved by chitinase digestive test with digestion rate of 94,7%, degree of acetylation DA=95,85% (DAteor.=100%) as well as elemental analysis results, which showed important nitrogen value N = 6.81% (Nteor.= 6,89%). FTIR spectrum gave splitted amide I bands (1654,2 and 1619,7 cm-1) and 1552 cm-1 band for amide II, which showed extracted chitin in α form. Thermal stability of the hoop shaped chitin was recorded quite high (DTGmax = 383 °C). SEM analysis showed that the chitin surface consisted of highly porous structure with nanofibers. This new type of hoop shaped three-dimensional chitin obtained from the diplopod body segments can find more effective applications in further studies.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34830
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34830
Appears in Collections:2017 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
simona_jaruseviciute_md.pdf1.38 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

260
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

10
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.