Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34813
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Leviščenko, Agnė Joana
Supervisor: Danusevičienė, Lina
Title: Socialinių darbuotojų konfliktų sprendimo strategijų ir pasitenkinimo darbu ryšys deinstitucionalizacijos kontekste
Other Title: The relations between conflict resolution strategies and job satisfaction of social workers in the context of deinstitutionalization
Extent: 56 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Socialinio darbo katedra
Keywords: Konfliktų sprendimas;Pasitenkinimas darbu;Deinstitucionalizacija;Conflict resolution;Job satisfaction;Deinstitutionalization
Abstract: Šiuo metu Lietuvoje vyksta deinstitucionalizacija, tai yra perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems suaugusiems ir likusiems be tėvų globos vaikams procesas. Iššūkiai, dėl vykstančio proceso paveikia klientus, bei kitus asmenis susijusius su pertvarkos procesu. Tačiau, kyla klausimas, kaip gi pokyčių procesas veikia socialinius darbuotojus? Pokyčius lydi nežinomybė, chaosas, kas skatina konfliktus, o šie savo ruožtu nepasitenkinimą darbu. Taigi, tyrimo objektas – socialinių darbuotojų konfliktų sprendimo strategijų pasirinkimas, pasitenkinimas darbų ir šių veiksnių ryšys deinstitucionalizacijos kontekste. Tyrimo tikslas – nustatyti socialinių darbuotojų konfliktų sprendimo strategijų pasirinkimą ir pasitenkinimą darbu bei jų tarpusavio ryšį deinstitucionalizacijos kontekste. Tyrimo uždaviniai: 1) Nustatyti socialinių darbuotojų konfliktų sprendimų strategijų pasirinkimą deinstitucionalizacijos kontekste; 2) Nustatyti socialinių darbuotojų pasitenkinimą darbu deinstitucionalizacijos kontekste; 3) Nustatyti socialinių darbuotojų konflikto sprendimo strategijų ir pasitenkinimo darbu ryšį deinstitucionalizacijos kontekste; 4) Nustatyti socialinių darbuotojų susidūrimo su konfliktais dažnumą prieš deinstitucionalizaciją ir jos metu. Tyrimo metu remtasi Blake ir Mouton (1964) konceptualizuota konfliktų sprendimų strategijų teoriją, kur strategijos klasifikuojamos į penkis tipus: bendradarbiavimas, prisitaikymas, dominavimas, vengimas ir kompromisų ieškojimas. Taip pat, remtasi Herzberg ir Mausner (1959) suformuluota dviejų veiksnių pasitenkinimo darbu teoriją. Tyrimo respondentai yra 66 socialiniai darbuotojai dirbantys globos įstaigose, kuriose vyksta pertvarkos procesas. Tyrimui atlikti buvo pasirinktas anketinės apklausos metodas. Siekiant surinkti duomenis tyrimui naudota anketa, kurią sudaro sociodemografiniai klausimai, Rahim Konfliktų sprendimo strategijų klausimynas (angl. The Rahim Organizational Conflict Inventory – II, ROCI-II) ir Spector Pasitenkinimo darbu klausimynas (angl. Job Satisfaction Survey – JSS), taip pat, du klausimai siekiant nustatyti ar įstaigoje vyksta deinstitucionalizacija ir koks konfliktų dažnumas prieš minėtą procesą ir jo metu. Tyrimu atskleista, kad reikšmingas ryšys tarp konflikto sprendimo strategijų ir pasitenkinimo darbu yra iš dalies. Socialiniai darbuotojai pasirenkantys dominavimo konfliktų sprendimo strategiją spręsdami konfliktus yra mažiau patenkinti darbu. Socialiniai darbuotojai su konfliktais deinstitucionalizacijos metu susiduria dažniau, nei prieš ją. Kuo daugiau socialiniai darbuotojai susiduria su konfliktais darbo vietoje, tuo labiau nepatenkinti darbu jie yra.
Currently in Lithuania the deinstitutionalisation is in process, this is the process of the transition from institutional care to the family care and community services for the disabled adults and children left without parental custody. The challenges of the ongoing process affect customers and other individuals associated with the transformation process. However, the question is how the process of changes affects social workers. The emotions at the time of changes provoke conflicts and they in turn bring job dissatisfaction. Thus, the object of the study is choose of conflict resolution strategies, job satisfaction of social workers and the relationship of these factors in the context of the deinstitutionalisation. The aim of the study is to determine the conflict resolution strategies choice and social workers job satisfaction in the context of the relationship between deinstitutionalisation. Study objectives: 1) determine the conflict resolution strategies choise of social workers in the context of the deinstitutionalisation; 2) determine what is the social workers job satisfaction in the context of the deinstitutionalisation; 3) determine conflict resolution strategies and job satisfaction relations of social workers in the context of the deinstitutionalisation; 4) determine the frequency of conflicts through the deinstitutionalisation and before it. The investigation was based on the Blake and Mouton (1964) conceptualized theory of conflict resolution strategies, where strategies are classified into five types: forcing, yielding, avoiding, problem solving, compromising. Also, based on Herzberg and Mausner (1959) formulated the two-factor theory of job satisfaction. Survey respondents are 66 social workers working in care institutions, in which reform is in the process. The questionnaire method has been selected in the survey. In order to collect the data used questionnaire in the survey, which consists of sociodemographic issues, The Rahim Organizational Conflict Inventory-II, ROCI-II and the Job Satisfaction Survey-SES, as well as two questions in order to determine whether the institution is in process of the deinstitutionalisation and what is the frequency of conflict before and during the process. The investigation revealed that there is a meaningful relationship between conflict resolution strategies and job satisfaction, but partially. Social workers are choosing the conflict resolution strategy of dominance to resolve the conflicts were less satisfied with the work. Social workers at the time of the deinstitutionalisation face with conflicts more often than before. The more social workers are faced with conflicts in the workplace, the more they are dissatisfied with their work.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34813
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34813
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
agne_joana_leviscenko_md.pdf1.09 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

300
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

50
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.