Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34812
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Gražulytė, Marija
Supervisor: Sakadolskis, Emilija Alma
Title: Ugdymo programų individualizavimas mokant groti pučiamaisiais instrumentais muzikos mokykloje
Other Title: Educational programs in individualization of learning to play wind instruments music school
Extent: 32 p.
Date: 12-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Muzikos akademija. Instrumentinės muzikos katedra
Keywords: Pučiamieji instrumentai;Muzikinis ugdymas;Individualizavimas;Wind instruments;Music education;Individualization
Abstract: Problema. Dažnai pučiamųjų instrumentų mokytojai nutolsta nuo pedagoginio darbo pradžioje pasirinktos krypties ir apsunkina efektyvų mokinių lavinimą. Objektas. Pučiamųjų instrumentų pedagogų ugdymo individualizavimo priemonių pasirinkimas. Tikslas. 1. Apžvelgti individualių ugdymo programų ypatumus; 2. Aptarti pedagogų įvardijamas problemas, trukdančias sėkmingai individualizuoti ugdymą. Tyrimo klausimai. 1. Kaip pučiamųjų instrumentų pedagogai supranta individualizuotą ugdymą? 2. Su kokiomis individualizuoto ugdymo pritaikymo problemomis pedagogai susiduria savo darbe? 3. Kokios gali būti netinkamo ugdymo individualizavimo pasekmės? Tyrimo uždaviniai. 1.Sužinoti pučiamųjų instrumentų mokytojų patirtį individualizuojant ugdymą; 2. Išskirti pedagogų sutinkamas problemas, trukdančias sėkmingam ugdymo programų individualizavimui. Tyrimo metodai. 1. Teorinės medžiagos apžvalga; 2. Pusiau struktūruotas interviu su įvairią pedagoginę patirtį turinčiais pučiamųjų instrumentų mokytojais. Išvados. 1. Pučiamųjų instrumentų pedagogai individualizuotą ugdymą supranta, kaip: Sėkmingą mokomosios programos parinkimą; Nuoseklų mokinių gabumų tobulėjimą; Mokinių norą patiems praktikuotis. 2. Pedagogai susiduria su šiomis individualizuoto ugdymo pritaikymo problemomis: Mokomosios literatūros stygius, neleidžia tinkamai individualizuoti programos; Nepakankamas sukauptų pedagoginių žinių kiekis; Netinkamas arba nepakankamas pedagogo ir tėvų bendradarbiavimas, trukdantis pasiekti geresnių rezultatų. 3. Netinkamo ugdymo individualizavimo pasekmės gali būti šios: Nenoras mokytis; Mokinio nepasitikėjimas savo jėgomis; Mokytojo, kaip autoriteto įvaizdžio svyravimas.
Problem. Often teachers of wind instruments moves away from the teaching job at the beginning of the selected direction and complicates the efficient education of students. Object. Selection of Wind Instruments individualization tools for education. Purpose. Wind Instrument Teachers Education individualization tools selection. The research questions. 1. How wind instrument educators understand the individualized education? 2. What kind of individualized educational application problems teachers encounter in their work? 3. What are the consequences of improper individualization training? Research tasks. 1. Find out wind instruments teachers opinion about the educational applications of individualization options. 2. Exclude teachers encountered problems that will prevent of individualize education. Research methods. 1. Analysis of theoretical material. 2. Semi-structured interviews with wind instruments teachers having a wide range of educational experience. Conclusions. 1. Wind Instruments teachers of individualized education understand such as: A successful selection of training program; Sequential students improvement of abilities; Students desire to practice of their own; 2. Educators are faced with a individualized application educational challenges: Lack of educational literature, do not allow properly individualize programs; Lack of accrued pedagogical amount of knowledge; Improper or lack of teacher-parent relationship, preventing achieve better results; 3. Improper educational individualization consequences may include: Reluctance of learning; Student distrust of their own strength; Teacher, as authority of image fluctuation.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34812
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34812
Appears in Collections:2017 m. (MA mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

82
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

128
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.