Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34794
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Narvidaitė, Viktorija
Supervisor: Bukantaitė, Daiva
Title: Aktorinio meistriškumo ugdymo svarba operos solisto karjeroje
Other Title: The importance of acting skills improvement for a career of an opera singer
Extent: 40 p.
Date: 12-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Muzikos akademija. Dainavimo katedra
Keywords: Aktorinis meistriškumas;Dainininkas;Stanislavskis;Ugdymo svarba;Acting skills;Singer;Stanislavsky;Importance of education
Abstract: Šiandien dainininkui nebeužtenka turėti gerai išlavintą balsą, jis turi būti lankstus, bei įvairiapusiškas aktorius. Šiuolaikiniame operos pasaulyje universalumas yra būtina sėkmingos dainininko karjeros sąlyga. Tik savo talentą nuosekliai lavinęs žmogus gali pretenduoti į profesionalią meninę kūrybą. Tiriamojo darbo problema – kodėl yra svarbus aktorinio meistriškumo ugdymas operos solisto karjeroje? Tiriamojo darbo klausimai: 1. Kodėl operos solistui svarbus aktorinis meistriškumas? 2. Kokios galimos aktorinio meistriškumo ugdymo priemones? 3. Kuo svarbi Konstantino Stanislavskio mokymo metodika operos dainininkui? Tiriamojo darbo objektas – aktorinio meistriškumo ugdymo svarba operos solisto karjeroje. Tiriamojo darbo tikslas – ištirti aktorinio meistriškumo ugdymo svarbą operos solisto karjeroje. Tiriamojo darbo uždaviniai: Aptarti operos dainininko sėkmingai karjerai reikalingus gebėjimus; Ištirti aktorinio meistriškumo ugdymo svarbą operos solisto karjeroje; Pristatyti Stanislavskio mokymo metodiką ir jos pagrindines ugdymo priemones. Tiriamojo darbo metodai: 1. Mokslinės literatūros analizė, kuri padėjo apžvelgti dainininko svarbiausius sceninius gabumus ir jų vystymąsi. 2. Stebėjimas, audio- vizualinių duomenų analizavimas, kurį pasitelkus buvo galima plačiau apžvelgti aktorinio meistriškumo svarbą dainininko mokymo eigoje. 3. Tyrėjos refleksija. Žvelgiant į aktorinio meistriškumo ugdymo svarbą solisto karjeroje matyti, kad didesnis dėmesys skiriamas jam tik XIX amžiaus pabaigoje. Konstantino Stanislavskio sistemos dėka tapo lengviau suprasti aktoriaus pasiruošimą, būtinus ugdymo elementus. Kokybinis aktorinio meistriškumo ugdymo svarbos tyrimas atskleidė, kad aktorinis meistriškumas yra svarbus solisto mokymo procese, nes jis dažniausiai naudojamas pamokose geriems dainavimo rezultatams gauti.
Nowadays a well trained voice is not enough for a singer. He or she must be a versatile and diverse actor. Versatility is the main condition for a successful career of a singer in a contemporary opera world. Only the one who has developed his or her talent consistently is able to claim for a professional creative work. Research problem – Why is it important for the opera singer career to develop acting skills? Research questions: 1. Why acting skills are important for opera singers? 2. What are the tools for the development of acting skills? 3. How essential are Konstantin Stanislavski's teaching methods for an opera singer? Research object – The importance of acting skills in the opera singer's career. Research goal – Explore the importance of acting skills in an opera singer's career. Research objectives: Discuss the skill requirements for the successful opera singer career. Explore the importance of acting skills for the opera singer career. Present Stanislavski's teaching method and its main teaching means. Research methodology: 1. Academic literature review that analysed a singer's most important stage skills and their development. 2. Observation and analysis of video records to enlarge the review scope of acting excellence importance in singer's training course. 3. Researcher's conclusion. Looking at acting skills importance in the singer's career, it appears that a greater focus is given only at the end of the 19th century. Thanks to the Stanislavski's system, it became easier to understand the actor's preparation and essential teaching elements. The research on the importance of qualitative acting skills development proved that acting excellence is important in the teaching process of the singer as it is often used to achieve good singing results.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34794
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34794
Appears in Collections:2017 m. (MA mag.)

Files in This Item:
viktorija_narvidaite_md.pdf389.56 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

242
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

18
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.