Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34792
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Kandemir, Muzaffer
Supervisor: Naujanienė, Rasa
Title: Challenges of implementing medical social work in Turkey
Other Title: Medicininio socialinio darbo iššūkiai Turkijoje
Extent: 110 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Socialinio darbo katedra
Keywords: Social work in Turkey;Medical social work;Challenges for medical social work;Medicininis socialinis darbas;Socialinis darbas Turkijoje;Socialinio darbo medicinoje iššūkiai
Abstract: The social work is not only increasing the people’s mood or help to poor people, it is also interested with the urbanization and environmental problems. The social workers establish the risks which can damage the human health, social culture or anything what can damage the welfare level to down and they take precaution with their realm of authority is enough; if not, they communicate with the related public organizations and the government for safe. Because of these reasons and more, the social work has been accepted as science. The social work can be effective if it would be divided into sub-branches and the medical social work is one of them. In this study, the challenges of implementing the medical social work and understanding the factors which have to be improved by policies, education and standardization are the basic questions. The literature review showed that for an effective medical social work the patient rights should be applied in every process of health care services and the people should be educated to ask their rights. If this would be possible, the medical social work profession would be developed. So here the literature results showed that the education and raising the awareness are the first things to do. The aim of this study is to explain challenges that medical social workers face in their everyday practice in health care system in Turkey. The objectives of the study are: 1) to reveal emotional distress of medical social workers that they face in their everyday practice, 2) to reveal the novelty of medical social work in Turkey affect everyday practice of social workers, 3) to describe how practice of medical social work influenced by insufficient policy and social system. Social workers who work as medical social workers in medical setting in Turkey were invited to participate in this study. Six research interviews were conducted. Semi-structured interviewing was used as research data collection method. Before analysis, data translated from Turkish to English and thematic analysis was applied as data analysis method. The results of the interview also showed that the citizens in Turkey mostly do not know about medical social work and their own rights. But also, the interview makes out that the policies and the instructions are inadequate and inclusive. The employees did not choose this job because they wanted, but because they had to. So these can also came up other important challenges. In the study, only six workers could be attended and their answers have been accepted as true. The study is important for increasing the awareness level of the society and understanding that the instructions should be developed.
Socialinis darbas siejamas ne tik su žmonių nuotaikos pagerinimu ar pagalba neturtingiesiems, bet ir su domėjimusi urbanizacija bei aplinkos problemomis. Socialiniai darbuotojai nustato rizikas, galinčias pakenkti žmonių sveikatai, socialinei kultūrai ar kitaip sumažinti gerovę, ir imasi atsargumo priemonių savo kompetencijos srityje, o jeigu jų įgaliojimų neužtenka – susisiekia su atitinkamomis visuomeninėmis organizacijomis ir vyriausybe. Socialinis darbas gali būti vykdomas veiksmingai, jį padalinus į pogrupius, kurių vienas būtų medicininis socialinis darbas. Šio tyrimo metu pagrindinis dėmesys skiriamas iššūkiams, su kuriais susiduriama atliekant medicininį socialinį darbą, ir stengiamasi suprasti veiksnius, tobulintinus strategijų, mokslo ir standartizavimo priemonėmis. Apžvelgus literatūrą, nustatyta, kad, norint veiksmingai atlikti medicininį socialinį darbą, teikiant bet kokias sveikatos priežiūros paslaugas, reikia atsižvelgti į pacientų teises, o žmonės turi būti mokomi reikalauti savo teisių. Taigi literatūra atskleidė, kad pirmiausia reikia pasirūpinti lavinimu ir supratimo didinimu. Tyrimo tikslas – atskleisti socialinio darbo medicinoje iššūkius, su kuriais susiduria socialiniai darbuotojai savo kiekvienos dienos praktikoje Turkijoje. Tyrimo objektas – socialinio darbo medicinoje iššūkiai, su kuriais susiduria socialiniai darbuotojai savo kiekvienos dienos praktikoje Turkijoje. Tyrimo uždaviniai: 1) atskleisti socialinių darbuotojų medicinoje kiekvienos dienos praktikoje patiriamą emocinį distresą, 2) atskleisti, kaip socialinio darbo medicinoje naujumas Turkijoje sąlygoja kiekvienos dienos socialinių darbuotojų praktiką, 3) aprašyti, kaip socialinio darbo medicinoje praktikai daro įtaką politikos ir socialinių sistemų nepakankamumas. Socialiniai darbuotojai, dirbantys socialiniais darbuotojais medicinos srityje Turkijoje, buvo pakviesti dalyvauti tyrime. Buvo paimti šeši tiriamieji interviu. Tyrimo duomenims rinkti buvo taikomas pusiau struktūrizuoto interviu metodas. Prieš analizuojant duomenys buvo išversti iš turkų kalbos į anglų kalbą, o jiems analizuoti pritaikytas teminės analizės metodas. Interviu rezultatai atskleidė, kad Turkijos piliečiai iš esmės nežino apie medicininio socialinio darbuotojo darbą ir savo teises. Be to, atskleista, kad taikomos strategijos ir instrukcijos nėra pakankamos ir išsamios. Darbuotojai šį darbą pasirinko ne norėdami, o iš pareigos, taigi tai taip pat gali sukurti reikšmingų iššūkių.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34792
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34792
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
muzaffer_kandemir_md.pdf915.99 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

230
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

8
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.