Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34791
Type of publication: master thesis
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Urbanavičiūtė, Dovilė
Supervisor: Janauskas, Giedrius
Title: Muzika ir bendruomenė Čikagos lietuvių gyvenime 1955 – 1973 m.
Other Title: Music and Community in the Life of Lithuanians in Chicago during 1955 - 1973
Extent: 62 p.
Date: 17-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Istorijos katedra
Keywords: Muzika;Bendruomenė;Čikaga;Opera;Music;Community;Chicago;Opera
Abstract: Tyrimo tikslas yra ištirti Čikagos lietuvių muzikinę kultūrą ir „Draugo“ dienraščio formuojamą lietuvių muzikos puoselėtojų bendruomenę 1955 – 1973 m. Idant pasiekti šį tikslą, išsikeltini 4 tyrimo uždaviniai: 1) Atskleisti vyravusias muzikinės veiklos temas dienraštyje „Draugas“ 1955 – 1973 m. 2) Išnagrinėti Čikagos lietuvių operos bruožus 1955 – 1973 m. 3) Išnagrinėti lietuvių muzikų indėlį į išeivijos kultūrinį gyvenimą. 4) Išryškinti muzikos ir Čikagos lietuvių bendruomenės ryšį. Muzika buvo reikšminga Čikagos lietuvių gyvenime, ji buvo jungiantis bendruomenės narius veiksnys. Muzikinė veikla neįsivaizduojama be jos kūrėjų, atlikėjų ir meno atstovų, kurie prisidėjo prie kultūrinės veiklos organizavimo bei pateikimo žiūrovams ir klausytojams. Muzikinių kolektyvų pasirinkimas buvo gana didelis, tai ir ansambliai, chorai. Ypatingu muzikinių kūrinių išpildymu pasižymėjo „Dainavos“ ansamblis, kurio skleidžiamoje muzikoje buvo gausu tautiškų elementų. Muzika svarbi Čikagos lietuvių bendruomenės formavimuisi, kadangi būtent įvairi muzikinė veikla suburdavo bendruomenę į vieną erdvę, kurioje buvo galima ne tik išgirsti bei pamatyti pasirodymus. Viena reikšmingiausių bendruomenės susibūrimo vietų, kurias vienijo muzika, buvo Dainų šventės, kurių metu be gausių muzikinių pasirodymų buvo svarstomi lietuvybės klausimai. Visgi, vienas įdomiausių reiškinių buvo Čikagos lietuvių operos sukūrimas. Čikagos lietuvių opera buvo išties unikalus reiškinys Čikagos lietuvių bendruomenės gyvenime. Čikagos lietuvių opera turėjo operos administraciją ir operos meno atstovus. Nepaisant to, jog iškildavo įvairių sunkumų organizuojant operų premjeras, kultūrinėje erdvėje Čikagos lietuvių operos organizatoriai rengė Čikagos lietuvių operos balius, operos spektaklių pasirodymus bei džiugino publiką. Tyrimo atlikimui labai reikšmingas dienraštis „Draugas“, kuriame daug rašyta apie muzikos atlikėjus, kolektyvus, ypatingas dėmesys buvo skiriamas tautiškumo bruožais pasižyminčiam „Dainavos“ ansambliui bei Čikagos lietuvių operos veiklos plėtotei. „Draugo“ dienraščio pateikta informacija leido sužinoti, kad Čikagos lietuvių bendruomenė turėjo gausų skaičių muzikų, kurie tarpusavyje bendradarbiavo. Muziką ir Čikagos lietuvių bendruomenę jungė glaudus ryšys, kadangi muzikos pagalba per įvairius renginius buvo galima suburti bendruomenės narius į vieną erdvę ir ne tik atlikti muzikinius kūrinius, bet ir spręsti tautiškumo klausimus, minėti Lietuvai reikšmingus įvykius. Čikagoje didelio lankytojų dėmesio sulaukė Dainų šventės, kurios tapo kertiniu akmeniu formuojant Šiaurės Amerikos žemyno lietuvių muzikos mylėtojų ir puoselėtojų bendruomenę.
The aim of this study is to explore the musical culture of Lithuanians in Chicago and the community of Lithuanian music stalwarts formed by the daily newspaper “Draugas” during 1955 - 1973. To accomplish the before - mentioned goal, four research objectives were raised: 1) to reveal the prevailing themes of musical activity in the daily newspaper “Draugas” during 1955 – 1973; 2) to examine the features of the Lithuanian Opera in Chicago during 1955 – 1973; 3) to examine the contribution of Lithuanian musicians to the cultural life of the Diaspora; 4) to highlight the relation of music and Lithuanian community in Chicago. Music was significant in the life of Lithuanians in Chicago, and it was connecting factor between Lithuanian community members. Musical activity is inconceivable without its creators, performers and art representatives who contributed to the organization of cultural activities as well as its presentation to spectators and audiences. The choice of musical groups was quite large, while there were ensembles, choirs. “Dainava” ensemble was remarkable for the special fulfilment of musical performances; its disseminated music had plenty of national elements. Music played an important role in the formation of Lithuanian community in Chicago because varied musical activities helped to gather the community in one area where it was possible not only to hear and see the performances. One of the most important gathering places of the community which were united by music were the Song Festivals where issues of Lithuanian national identity were discussed in addition to numerous musical performances. However, one of the most interesting phenomena was the creation of the Lithuanian Opera in Chicago. The Lithuanian Opera in Chicago was a truly uniqueness in the life of Chicago’s Lithuanian community. The Lithuanian Opera in Chicago had opera administration and opera artists. Despite various organisational difficulties that arose during opera premieres, the organizers of the Lithuanian Opera in Chicago prepared the Balls of the Lithuanian Opera in Chicago, opera performances and delighted their audience in the cultural area. The daily newspaper “Draugas” was highly important for this research where lots of information was provided about the musical artists and groups, and special attention was paid to “Dainava” ensemble with remarkable features of nationality and the development of the Lithuanian Opera in Chicago activities. The Song Festivals received great attention from visitors in Chicago which become the cornerstone of the community formation of Lithuanian music lovers and supporters in the North American continent. The information provided in the daily newspaper “Draugas” enabled to know that the Lithuanian community in Chicago had a large number of musicians who have collaborated with each other. Music and Lithuanian community in Chicago were united by a close relationship because the music helped and made it possible to bring together the community members in one area during various events and not only to perform musical works, but also to deal with the issues of nationality, and commemorate significant events for Lithuania.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34791
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34791
Appears in Collections:2017 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
dovile_urbanaviciute_md.pdf1.21 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

242
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

6
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.