Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34787
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Musazade, Rena
Supervisor: Šumskas, Gintaras
Title: The changing political role of Visegrad countries in the EU
Other Title: Višegrado šalių kintantis politinis vaidmuo Europos Sąjungoje
Extent: 71 p.
Date: 22-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Politologijos katedra
Keywords: EU;National interests;European integration;Contemporary challenges;Visegrad group;ES;Višegrado grupė;Nacionaliniai interesai;Europos integracija;Šiuolaikiniai iššūkiai
Abstract: The Master Thesis analyses contemporary challenges between Czech Republic, Poland, Hungary, Slovakia and the European Union. The object of the Master thesis is the political role changes of the Visegrad states in the EU during last three years. By the “role” in that case mean the political actions of the V4 members as the part of the European Union. Master Thesis aims to identify the contemporary challenges of the changing relation between EU and V4 states. To reach the aim the given tasks have been chosen: to introduce the theoretical background of the research and to identify possible features and concerns of “the liberal intergovermentalism” theory of European Integration; to make a historical trend of the bilateral relations between V4 and EU; to indicate the main steps and decisive actions taken towards the EU-membership; to demonstrate the main political changes of states’ position separately analyzed below at the EU-level; to investigate the main EU-related issues led to variation of positive perception of the wide integration processes; to scrutinize high-level representatives’ stance about the future perspectives of the EU-V4 relations; to analyze internal actions of each state caused problems between the European Union and local Governments. For this purpose both qualitative and quantitative methods used: comparative method, historical method, document analysis and analysis of the statistical data. Initially, the theory of the “Liberal intergovermentalism” has been chosen in order to analyze main changes of Visegrad states political actions towards EU integration and its reasons. The main reason to choose this theory is the fact that it explains the European Integration as well as possible disintegration from the perspective of National Interests what is suitable for the research. First empirical part of the Master thesis explaining the stance of the Visegrad states in the beginning. Visegrad group countries are comparatively new members of the European Union which were very enthusiastic about EU-membership during the first years of the integration processes and membership. However, last three year their position in the EU is changing in a negative way. From countries which were enthusiastic about EU, they became states with widely spread Euroscepticism. Thus the third chapter of the paper encompasses analysis of the state level officials and other representatives of the political elites position towards EU and its influence on the formation of the image of the EU among masses. In other words, this part of the Master Thesis demonstrates how the perception of European integration is changing last years. Last chapter of the Thesis devoted to recent challenges for the mutual relation between V4 states and EU. This chapter divided to two subchapters first of which shows the Visegrad Group dissatisfaction on EU internal and foreign policy, whereas the second speaks about the internal policy of the local Governments led to the increasing tensions between parties.
Magistro darbe analizuojami šiuolaikiniai iššūkiai, su kuriais susiduria Čekijos Respublika, Lenkija, Vengrija, Slovakija ir Europos Sąjunga. Tyrimo objektas yra politinis Višegrado valstybių vaidmuo Europos Sąjungoje per pastaruosius trejus metus. Šiuo atveju „vaidmuo“ reiškia politinius V4 narių, kaip Europos Sąjungos dalies, veiksmus. Tiriamo darbo tikslas yra nustatyti šiuolaikinius kintančių santykių tarp ES ir V4 valstybių iššūkius. Siekiant šio tikslo, buvo pasirinkti toliau pateikti uždaviniai: supažindinti su teoriniu mokslinio tyrimo pagrindu ir nustatyti galimus „liberalios tarpvyriausybinės“ Europos integracijos teorijos bruožus bei opius klausimus; nustatyti istorinę dvišalių santykių tarp V4 ir ES tendenciją; nurodyti pagrindinius žingsnius ir ryžtingas priemones, kurių buvo imtasi dėl narystės Europos Sąjungoje; parodyti pagrindinius politinius valstybių pozicijos, išnagrinėtos žemiau ES lygmenyje, pokyčius; ištirti pagrindinius su ES susijusius klausimus, kurie lėmė teigiamo plačios integracijos procesų suvokimo svyravimą; išsamiai išnagrinėti aukšto lygio atstovų poziciją dėl ES ir V4 santykių ateities perspektyvų; išanalizuoti vidinius kiekvienos valstybės veiksmus, kurie sukėlė problemų santykiuose tarp Europos Sąjungos ir vietinių Vyriausybių. Šiuo tikslu buvo panaudoti kokybinis ir kiekybinis metodai: palyginamasis metodas, istorinis metodas, dokumentų analizė ir statistinių duomenų analizė. Pradžioje „liberali tarpvyriausybinė“ teorija buvo pasirinkta siekiant išanalizuoti pagrindinius Višegrado valstybių politinių veiksmų ES integracijos atžvilgiu pasikeitimus ir jų priežastis. Pagrindinė šios teorijos pasirinkimo priežastis yra faktas, kad ji paaiškina Europos integraciją, taip pat ir galimą dezintegraciją iš nacionalinių interesų, kurie laikomi tinkamais moksliniam tyrimui, perspektyvos. Pirmojoje empirinėje magistrinio darbo dalyje bandoma paaiškinti pradžioje buvusias Višegrado valstybių pozicijas. Višegrado grupei priklausančios šalys yra santykinai naujos Europos Sąjungos narės, kurios buvo labai entuziastingai nusiteikusios dėl ES narystės per pirmuosius integracijos procesų ir narystės metus. Tačiau per pastaruosius trejus metus jų padėtis ES keičiasi į neigiamą pusę. Iš šalių, kurios buvo entuziastingai nusiteikusio dėl ES, jos tapo valstybėmis, kurios prisideda prie plačiai paplitusio euroskepticizmo. Taigi trečiasis darbo skyrius apima valstybinio lygio pareigūnų ir kitų politinio elito atstovų pozicijos ES atžvilgiu analizę ir jos įtaką formuojant ES įvaizdį masėms. Kitais žodžiais tariant, šioje magistrinio darbo dalyje parodoma, kaip kito Europos integracijos suvokimas per pastaruosius metus. Paskutinis magistrinio darbo skyrius yra skirtas patiems neseniai iškilusiems abipusių V4 valstybių ir ES santykių iššūkiams. Šis skyrius padalintas į du poskyrius, kurių pirmajame aprašytas Višegrado grupės nepasitenkinimas ES vidaus ir užsienio politika, o antrajame pateikta vietinių Vyriausybių vidaus politika, kuri prisidėjo prie didėjančių įtampų tarp šalių.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34787
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34787
Appears in Collections:2017 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

194
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

253
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.