Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34785
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Januškevičienė, Edita
Supervisor: Naujanienė, Rasa
Title: Socialinio darbuotojo vaidmenys dirbant su kompleksinių poreikių turinčiomis šeimomis: vaidmens ir pagalbos prasmingumo sąsajos
Other Title: Social workers' roles working with complex needs families: the interface between a role and meaningfulness of a problem
Extent: 168 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Socialinio darbo katedra
Keywords: Socialinis darbas;Socialinio darbuotojo vaidmenys;Socialinės paslaugos šeimai;Social work;Social worker’s roles;Social services for family
Abstract: Šeimų, turinčių socialinių problemų, Lietuvoje vis daugėja, o priežiūra ir profesionalus socialinis darbas tampa vis aktualesniu aspektu. Įvertinant ne itin spartų socialinio darbo su kompleksinių poreikių turinčiomis šeimomis progresą, būtini išsamesni tyrimai, kurie padėtų atskleisti socialinio darbuotojo atliekamus profesinius vaidmenis teikiant socialines paslaugas šeimai. Magistro darbe nagrinėjamas socialinio darbuotojo vaidmuo darbo su kompleksinių poreikių turinčiomis šeimomis proceso pradžioje: aptariama, kaip apibrėžiamas socialinio darbo procesas, socialinio darbo proceso pradžia, apibūdinamas socialinio darbuotojo vaidmuo ir jo funkcijos pagalbos procese, kompleksinių poreikių turinčios šeimos samprata ir funkcijos, nagrinėjamas socialinio darbuotojo vaidmuo teikiant paslaugas kompleksinių poreikių turinčioms šeimoms. Tyrimu siekiama atskleisti, kaip socialinių darbuotojų pasakojimuose apie jų kasdieninę praktiką konstruojami profesiniai vaidmenys pagalbos kompleksinių poreikių turinčioms šeimoms proceso pradžioje sąlygoja pagalbos prasmingumą. Tyrimo uždaviniai: 1) aprašyti, kaip konstruojamas socialinio darbuotojo vaidmuo vertinant kliento situaciją pagalbos proceso pradžioje; 2) aprašyti, kaip konstruojamas socialinio darbuotojo vaidmuo, siekiant proceso pradžioje įgyvendinti pokytį kliento situacijoje; 3) atskleisti numanomus socialinio darbuotojo vaidmenis, darbo su kompleksinių poreikių turinčiomis šeimomis proceso pradžioje. Tyrimo tikslui pasiekti buvo atliktas kokybinis tyrimas, taikytas interviu duomenų analizės metodas. Tyrime vadovautasi prielaida, kad socialinio darbuotojo vaidmuo yra socialiai konstruojamas ir socialinė realybė suvokiama tyrėjai sąveikaujant su tyrimo dalyviais. Tyrimo dalyviai – 5 socialinės darbuotojos. Tyrime imtis sudaryta taikant sniego gniūžtės atrankos metodą. Tyrimo duomenų analizė atskleidė, kad pagalbos kompleksinių poreikių turinčioms šeimoms proceso pradžioje socialinis darbuotojas, vertindamas klientą ir jį supančią aplinką, savo vaidmenį konstruoja per įsibrovėlio, stebėtojo, mobilizuotojo, blogos žinios nešėjo, konformisto, analizuotojo, formalisto ir tarpininko vaidmenis, o siekdamas padaryti įtaką pokyčiams kliento gyvenime socialinis darbuotojas atlieka blogos žinios nešėjo, įsibrovėlio, mobilizuotojo, konformisto, vertintojo, formalisto ir tarpininko vaidmenis. Tyrimas atskleidė, kad socialinės darbuotojos pagalbos proceso kompleksinių poreikių turinčioms šeimoms pradžioje konstruoja tokius numanomus „mamos“ vaidmenis: didvyris, gelbėtojas, guodėjas, rūpintojas, padėjėjas, palydovas, prašytojas, labdaros rinkėjas, auklė, medikas, prižiūrėtojas ir moralizuotojas. Siekdama padaryti socialinio darbuotojo vaidmenį aiškesnį, tyrėja pateikė rekomendacijų Lietuvos valstybei, socialinius darbuotojus rengiančioms švietimo įstaigoms, kompleksines paslaugas šeimoms teikiančioms institucijoms ir socialiniams darbuotojams.
Families with social problems in Lithuania are growing, and maintenance and professional social work is becoming increasingly topical aspect. Considering the not very rapid progress of social work with families of complex needs, more research is needed to unlock the social work carried out by the professional roles in providing social services to the family. Master thesis analyzes social worker’s role in the beginning of the process of working with complex need families: discusses how to define the process of social work, the beginning of the social work process, which is characterized by a social worker’s role and functions in the help process and the concept and function of the complex need families, also the social worker’s role in providing services to families with complex needs. The research aims to reveal how social workers talking about their everyday practice, constructed professional roles that support families having the complex needs at a beginning of the process, leads to support meaning. Research objectives: 1) to describe how to construct a social worker in the evaluation of the client's situation help beginning of the process; 2) describe how to construct a social worker role to the beginning of the process to implement the change in the customerʼs situation; 3) reveal the implicit social worker roles, working with complex needs of families at the beginning of the process. The study was carried out to achieve a qualitative study, applied interview method of data analysis. The study was based on the assumption that the social workerʼs role is socially constructed and social reality is perceived by researcher studying of the interaction of the participants. The participants – 5 social workers. The survey made with the application of snowball sampling method. The studies’ data reveals that in order to support the complex needs of families in the beginning, a social worker assesses the client and the surrounding environment for their role in the constructs through intruder, observer, mobilizer, bad tiding, conformist, analyzer, formalist and agent roles, in order to influence changes in the clientʼs life social worker performs bad tidings, intruder, mobilizer, conformist, appraiser, formalist and agent roles. The study also reveals that social workers help process the complex needs of families at the beginning of constructs such implicit “mother” roles: hero, savior, solacer, caretaker, assistant, attendant, seeker, charity collector, nurse, medic, handler and moralizer. In order to make the role of the social worker clearer, the researchers made recommendations to the State of Lithuania, to educational institutions preparing social workers, to institutions providing complex services to families and to social workers.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34785
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34785
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

1,194
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

3,504
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.