Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34784
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Tarvydas, Žilvinas Zigmantas
Supervisor: Bukantaitė, Daiva
Title: Absoliučios klausos vertinimo modeliavimas
Other Title: Modelling of absolute pitch assessment
Extent: 38 p.
Date: 12-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Muzikos akademija. Muzikos teorijos ir pedagogikos katedra
Keywords: Absoliuti klausa;Muzikinis ugdymas;Dalyvių atranka;Absolute pitch;Music education;Participants selection
Abstract: Šiuo metu moksliniuose tyrimuose vis dažniau galima aptikti absoliučios klausos tematiką. Šiuo darbu siekiama sistemizuoti absoliučios klausos tyrimų tiriamųjų atrankos ir rezultatų vertinimo parametrus. Tyrimo problema yra nekorektiški absoliučios klausos tyrimų tiriamųjų atrankos kriterijai. Tyrimo objektas yra tiriamųjų atrankos parametrai siekiant tirti absoliučią klausą. Tyrimo tikslas: suformuoti kritinius tiriamųjų atrankos parametrus absoliučios klausos tyrimuose. Tyrimo uždaviniai: Išanalizuoti tiriamųjų atrankos parametrus naudojamus absoliučios klausos tyrimuose. Pateikti kritinius tiriamųjų atrankos parametrus absoliučios klausos tyrimuose. Tyrimo išvados: 1. Absoliučios klausos tyrimuose dažniausiai aprašomi parametrai yra absoliučios klausos gebėjimo išsivystymo lygmuo, garso sukūrimo metodas, užduočių formuluotės ir jų tikslai, amžiaus grupė, lytis, su klausa susijusios patologijos 2. Kritiniai absoliučios klausos fenomeno tyrimų parametrai yra skirstomi į dvi grupes pagal mokslinius kontekstus: muzikinio ugdymo; medicininio ir humanitarinio. Muzikinio ugdymo kontekste svarbiausi parametrai yra absoliučios klausos išsivystymo lygmuo, muzikinio ugdymo trukmė ir amžius. Medicininiame ir humanitariniame kontekstuose kritiniai parametrai yra absoliučios klausos išsivystymo lygmuo, garso sukūrimo metodas, užduočių formuluotė ir amžius. 3. Remiantis tyrimo dalyvių asmenine patirtimi galima teigti, jog dažniausiai pedagogai atsimena visus absoliučios klausos fenomeno atvejus. Absoliuti klausa daugumoje atvejų padeda atlikti muzikinį kūrinį. Išvystytas absoliučios klausos gebėjimas nėra gerų muzikinio mokslo rezultatų garantas, vis dėl to labai naudingas gebėjimas muzikos teorijos veiksenose. Absoliučią klausą turintys asmenys išsiskiria savo vidine klausa ir išskirtiniu muzikiniu jautrumu. Galima koreliacija tarp absoliučios ir santykinės klausų, todėl asmenims turintiems gerai išvystytą absoliučios klausos gebėjimą, siekiant būti pilnaverčiais muzikantais yra būtina vystyti ir santykinės klausos gebėjimą.
Currently a topic of Absolute Pitch is becoming more popular in the field of scientific research. This study is aiming to systematize prameters of participants selection for Absolute Pitch research. Research problem: incorrect participants selection criteria for Absolute Pitch research. Research object: parameters of participants selection for Absolute Pitch research. Research purpose: distinguish necessary participants selection parameters for Absolute Pitch research. Research tasks: Analize prameters of participants selection used for existing Absolute Pitch research. Distinguish necessary participants selection parameters for Absolute Pitch research. Research conclusions: 1. Participants selection parameters that are most commonly described are: level of Absolute Pitch, method of producing sound, tasks and their goals, age, gender, and pathologies that are related to hearing. 2. Necessary Participants selection parameters can be classified in to two groups according to science contexts: music education; medical and humanitariant. In the context of musical education most important parameters are level of Absolute Pitch, length of previous musical education and age. In the context of medical and humanitariant studies necessary parameters are: level of Absolute Pitch, method of producing sound, tasks and age. 3. According to research participants personal experience, most of the teachers remember all the cases of Absolute Pitch. Most of the time Absolute Pitch is a helpfull skill in music performance. High level of Absolute pitch can not guarantee good study grades, however it is a very usefull skill in music theory classes. Absolute pitch possessors stand out for their music sensitivity. There is a possible correlation between absolute and relative pitch, that is why it is important for Absolute Pitch possesors to develop Relative Pitch in order to become fully-fledged musician.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34784
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34784
Appears in Collections:2017 m. (MA mag.)

Files in This Item:
zilvinas_zigmantas_tarvydas_md.pdf531.02 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

272
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

16
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.