Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34776
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Petraitytė, Agnė
Supervisor: Mickis, Sigitas
Title: Orkestrinės partitūros aranžuočių fortepijonui atlikimo principai
Other Title: Arrangements of orchestral works for piano: principles of performance
Date: 12-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Muzikos akademija. Fortepijono katedra
Keywords: Muzika;Atlikimo principai;Orkestras;Music;Principles of performance;Orchestra
Abstract: Pianistų – koncertmeisterių praktikoje dažnai atliekamos operinės arijos, scenos ar instrumentiniai koncertai, kurie yra orkestrinės partitūros aranžuotės fortepijonui. Atlikimo principai akompanuojant orkestrinę partiją fortepijonu ženkliai skiriasi nuo uždavinių atliekant kamerinę muziką, kuri originaliai yra parašyta fortepijonui ir pritaikyta šio instrumento galimybėms. Pianistai atlikdami orkestrinės partitūros aranžuotes susiduria su įvairiais techniniais ir interpretaciniais uždaviniais. Apibendrinant naudotą mokslinę literatūrą galima teigti, kad daugelis autorių teigia, jog svarbu suderinti atkūrimo autentikos siekį su tuo, ką įmanoma atlikti neperkraunant grojimo, o tam dažniausiai siūloma atlikimą paprastinti, kad būtų pasiektas kuo didesnis aranžuotės efektyvumas. Darbo tikslas: atskleisti orkestrinės aranžuotės fortepijonui atlikimo principus pritaikant juos kompozitoriaus Večiaslavo Semionovo koncerte bajanui, kameriniam orkestrui ir perkusijai – „Freskos“ Darbo objektas: uždaviniai atliekant orkestrinių kūrinių aranžuotes fortepijonu Darbo problema: sunkumai atliekant orkestrinės partitūros aranžuotę fortepijonu Darbo uždaviniai: atskleisti fortepijono kaip orkestro atlikimo koncepciją ir orkestrinės partitūros aranžuotės fortepijonu principus, išanalizuoti klavyro fortepijoninės faktūros racionalizavimo būdus ir orkestrinių instrumentų skambėjimo atkūrimo fortepijonu būdus, lyginamosios klavyro ir partitūros analizės būdu atskleisti atlikimo principus pritaikant juos Večiaslavo Semionovo koncerte bajanui, kameriniam orkestrui ir perkusijai „Freskos“,apibendrinti atlikto kokybinio tyrimo metu atliktą analizę, išsiaiškinti kaip praktikoje pritaikyti orkestrinės partitūros aranžuočių atlikimo principus. Tyrimas parodė, kad pagrindianiai atlikimo principai atliekant ir interpretuojant orkestrinės partitūros aranžuotes fortepijonu yra muzikinio turinio atitikimas klavyre, patogi fortepijoninė faktūra, orkestrinių instrumentų imitavimas tembriniais, dinaminiais ir artikuliaciniais principais, kuriuos padeda atkurti teisingas išdėstymas fortepijono klaviatūros registruose, štrichai, techniniai garso išgavimo įgūdžiai fortepijonu.
The pianist - concertmasters practice frequently performed opera arias, scenes and instrumental concerts, orchestral score that are arrangements for piano. Execution principles of orchestral party piano accompaniment significantly different from the challenges in chamber music, which is originally written for piano and adapted to the possibilities of the instrument. Pianists performing arrangements of orchestral score is facing a variety of technical and interpretive challenges. In summary, to use the scientific literature suggests that many authors argue that it is important to coordinate the restoration of authentic desire to what is possible to perform playback without reloading, which usually offers the performance of simplification, in order to achieve the higher efficiency of arrangements. The aim: to reveal the orchestral arrangements of piano performance by adapting them to the principles of the composer Večiaslavas Semionov Bajan concert, chamber orchestra and percussion - "fresco" The object: Challenges in the piano arrangements of orchestral works Labor problem: difficulties in the orchestral score arranged for piano The goals: to reveal the piano as an orchestra performance concept and orchestral score arrangements of piano principles to analyze Clavier piano texture streamline and orchestral instruments ringing recovery piano techniques, comparative Clavier and score analysis to reveal the performance of the principles of adjusting them Večiaslavas Semionov concert bayan, chamber orchestra and percussion "fresco", summarize the qualitative research carried out during the analysis to figure out how to adapt the practice of arranged orchestral score performance principles. The study showed that pagrindianiai principles of performance during and interpreting orchestral score arrangements of piano is a musical content matching Clavier, comfortable Piano texture, orchestral instruments simulation timbral and dynamic and articulate principles that help to restore the correct placement of the piano keyboard registers, strokes, technical sound production skills piano.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34776
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34776
Appears in Collections:2017 m. (MA mag.)

Files in This Item:
agne_petraityte_md.pdf2.63 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

248
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

16
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.