Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34773
Type of publication: master thesis
Author(s): Lebrikaitė, Sandra
Supervisor: Urniežius, Rytis
Title: Moteris operos teatro scenoje: istorinis kelias ir personažų kūrimo ypatumai
Other Title: Female in opera theatre scene: historical path and character development features
Extent: 62 p.
Date: 12-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Muzikos akademija. Dainavimo katedra
Keywords: Moteris;Opera;Personažas;Female;Opera;Character
Abstract: Šiandieniniame operos teatre visiškai įprasta matyti dainuojančius vyrus ir moteris. Tačiau toks vaizdas nėra labai senas reiškinys. Tik nuo XX a. moterys tapo lygiateisėmis su vyrais. Šiame magistro darbe istoriškai apžvelgiamas moterų kelias į teatro sceną ir analizuojamas moterų atliekamų personažų kūrimo procesas operose. Tyrimo objektas – moterų kuriamų personažų operoje kūrimo procesas. Tyrimo tikslas–atskleisti moterų kuriamų personažų operoje kūrimo sąlygas ir veiksnius. Tyrimo tikslui pasiekti iškelti šie uždaviniai: 1. pateikti, moterų kelio į teatro sceną, istorinę apžvalgą; 2. išanalizuoti, kaip kito moters kuriamų personažų svarba operose; 3. atskleisti, kokią įtaką personažo charakteristikai turi balso tipas; 4. išsiaiškinti kokie yra moterų vaidinamų personažų operose kūrimo ypatumai; ištirti, kokį poveikį atlikėjui turi ryšio su žiūrovu pajautimas arba jo stoka. Tyrimo metodai: literatūros analizė; interviu. 5. Išvados. 6. Moterų kelias į teatro sceną buvo komplikuotas. Siekant pripažinimo ir lygiateisiškumo joms teko kovoti net kelis amžius. Moterų siekiamybė tapti teatro bendruomenės dalimi buvo ne tik kultūrinis procesas, bet ir socialinė kova. Kaip bebūtų gaila, bet lygiavertėmis vyrams moterys tapo tik XX a. pradžioje, feministinių ir demokratinių judėjimų dėka. Nuo XVII a. moterys pradėjo lėtai, bet užtikrintai išsikovoti savo vietą teatre ir įkūnyti vis reikšmingesnius vaidmenis operose. 7. Šiuolaikiniai operų pastatymai gan stipriai skiriasi nuo pačių pirmųjų, kuriuose veiksmas scenoje buvo statiškas ir dainininkėms reikėjo tik gražiai dainuoti. Šiandien operos solistės privalo turėti ne tik puikią vokalinę techniką, bet ir vaidinti ne prasčiau už dramos teatro aktorius. Moterų kuriamų personažų kūrimo proceso tyrimas atskleidė, kad naujo personažo kūrimo procesas reikalauja sistemiško darbo. Atlikus tyrimo duomenų analizę galima išskirti pagrindinius vaidmens ruošimo etapus: muzikinio ir žodinio teksto analizė ir įsisavinimas, vokalinės partijos techninių sunkumų šalinimas, kuriamo personažo charakteristikos analizė, režisieriaus vizijų ir sumanymų įgyvendinimas.
It is completely normal to see men and women singing in todays opera theatre. However, this image is not a very old phenomenon. Women got equal rights as men only since 20th century. This master thesis overviews historical women path to theatre scene and analyzes the opera theatre’s characters development process portrayed by women. Research object– female characters development process in opera theatre. Research goal– to disclose conditions and factors of female characters development in opera theatre. Following tasks were made to reach research object: 4. to give a historical overview of women path to theatre; 5. to analyse how female characters had changed; 6. to reveal the impact of voice type to character; 7. to find out female characters development features; 8. to research the impact of communication with the audience to performer. Research methods: literature analysis; interview. Conclusions. Women’s path to theater scene was complicated. They had to fight for a few centuries to attain recognition and equal rigths. Women's aspiration to become a part of the theater community was not only a cultural process, but also a social struggle. Unfortunately, women got equal rights only in the beginning of the 20th century through movements of feminism and democracy. Since the eighteenth century women began to slowly but surely gain their place in the theater and embody ever more significant roles in operas. Modern opera plays are quite different from the very first ones, there the action was static and singers only had to sing beautifully. Today opera singer must have not only an excellent vocal technique, but also play no worse than a drama theater actor. Research of female characters development revealed that development process of a new character requires systematic work. After the analysis of research data, main stages of character development can be distinguished: analysis and assimilation of musical and verbal text, removal of technical vocal difficulties, analysis of developed character, implementation of director's visions and ideas.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34773
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34773
Appears in Collections:2017 m. (MA mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

274
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

544
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.