Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34770
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Laurinaitienė, Ingrida
Supervisor: Gudaitytė, Bronė
Title: Profesionalaus muzikos atlikėjo gyvenimo kokybės ir karjeros ryšys
Other Title: Connection between career opportunities and the concept of life quality of a professional music artist
Extent: 42 p.
Date: 12-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Muzikos akademija. Dainavimo katedra
Keywords: Profesionalus muzikos atlikėjas;Gyvenimo kokybė;Karjera;Professional music artist;Quality of life;Career
Abstract: Profesionalaus muzikos atlikėjo gyvenimo kokybės ir karjeros ryšys Problema. Profesionalaus muzikos atlikėjo gyvenimo kokybės sampratos ir karjeros galimybių ryšys. Objektas. Profesionalaus muzikos atlikėjo gyvenimo kokybės samprata santykyje su karjera. Tikslas. Remiantis išnagrinėta moksline literatūra, atskleisti muzikos atlikėjo gyvenimo kokybės ir karjeros ryšį. Tyrimo klausimai. 1. Kokie kriterijai labiausiai nulemia gyvenimo kokybę: materialiniai, socialiniai, dvasiniai? 2. Gyvenimo kokybės ir karjeros ryšio galimybės? 3. Kaip ekonominė gerovė lemia karjerą? 4. Kokie socialiniai veiksniai lemia karjeros pasiekimus? 5. Kokios dvasinės vertybės lemia karjeros pasiekimus? Tyrimo uždaviniai. Išanalizuoti gyvenimo kokybės ir karjeros sampratas. Aptarti gyvenimo kokybės ir karjeros ryšius. Išnagrinėjus atliktus tyrimus, suformuluoti gyvenimo kokybės daromą poveikį muzikos atlikėjo karjerai. Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros analizė. Interviu / pokalbis Išvados. 1. Gyvenimo kokybę labiausiai nulemia dvasiniai kriterijai: Laimė (kai turi šeimą, mėgstamą darbą, gali užsiimti mėgstamu hobiu ir turi stabilią finansinę padėtį); Meilė (šeimos meilė, palaikymas, supratingumas ir kantrybė, taip pat ir meilė savo darbui); Pozityvus požiūris į gyvenimą (svajonių turėjimas, tikėjimas savo sėkme, mokėjimas pasimokyti ne tik iš savo, bet ir kolegų klaidų, mokėjimas bendrauti); Džiaugsmas (savo ir kito pasiekimais). 2. Ryšys tarp gyvenimo kokybės ir karjeros: Dvasinė gyvenimo kokybė lemia atlikėjo karjeros galimybes (teigiamos emocijos padeda karjerai augti, o neigiamos emocijos karjerą stabdo); Socialinę gyvenimo kokybę formuoja šeima, sėkmė (pasisekimas), darbas, disciplina, draugai. Šie veiksniai lemia atlikėjo karjerą; Ekonominė gerovė nelemia karjeros pasiekimų. Ji tik palengvina karjeros galimybes ir užtikrina finansinį stabilumą. 3. Ekonominė gerovė nelemia atlikėjo karjeros pasiekimų, bet palengvina karjeros galimybes: Ekonominis stabilumas leidžia nevaržomai dalyvauti konkursuose, perklausose; Palengvina įvaizdžio sukūrimą bei įgyvendinimą; Finansai reikalingi koncertų reklamai, kocertiniams rūbams; Kai esi materialiai apsirūpinęs, galima lėšų skirti labdaringai veiklai, koncertuoti savo malonumui; Stabili ekonominė padėtis leidžia planuoti pragyvenimo išlaidas. 4. Socialiniai veiksniai, lemiantys karjeros pasiekimus: Šeima (artimųjų supratimas ir palaikymas, vaikų atsiradimas); Darbas (kiekvienas koncertas duoda naują patyrimą, ugdo ar grūdina, pedagoginis darbas skatina tobulėti, mokydamas kitus, daug ką gali pritaikyti sau); Aplinkybės (sėkmė – atsidurti laiku ir vietoje); Draugai vertina, bet iki galo nesupranta profesionalaus muzikos atlikėjo profesijos, tačiau jie nelemia karjeros (yra tik koncertų lankytojai). 5. Dvasinės vertybės, lemiančios karjeros pasiekimus: Laimė; Džiaugsmas; Meilė; Tikėjimas; Pasidžiaugimas kito sėkme; Pozityvus požiūris; Geranoriškumas; Atkaklumas; Darbštumas.
Problem: connection between career opportunities and the concept of life quality of a professional music artist. Object: the concept of life quality of a professional music artist in relation to his/her professional career. Research goal: to reveal the connection between the concept of life quality of a professional musician and his/her career. Research questions: 6. Which aspect determines the quality of life the most: material, social, mental? 7. What are the opportunities of the connection between quality of life and career? How does life quality affect the career? 8. What social factors determine one‘s professional achievements? 9. What values determine one‘s professional achievements? Research objectives: To analyze the concepts of life quality and career; To discuss the relations between life quality and career; To crystalize the effect of life quality to one‘s career as a professional music artist. Research methods: Literature review; Interview. Conclusions: 1. Life quality is mostly affected by mental aspects of life: Happiness (family, fulfilling job, ability to have a hobby, stable financial situation); Love (loving family, support and understanding from other people, loving one’s job); Positive attitude towards life (having goals and dreams, belief in one’s success, ability to learn from one’s and other peoples’ mistakes, ability to communicate); Joy and ability to be proud in one’s and other peoples’ achievements. 2. Connection between life quality and career: Mental aspects of life quality determine the career opportunities of a professional music artist (positive feelings help to successfully achieve professional success whereas negative ones have the opposite effect); Social aspects of life quality are such as family, success, job, discipline and friends and these aspects affect professional music artist career; Economic well-being does not determine professional achievements; it only provides career opportunities and financial stability. 3. Economic well-being does not determine the proffesional achevements of a professional artist, however, it does provide career opportunities: Economic stability allows to participate in various competitions and auditions; Facilitates image creation and realization; Finances are needed to promote performances and to buy concert outfit; When one is financially satisfied, he/she is able to do charity-work and provide free concerts for one‘s own satisfaction; Economic stability allows to administrate one‘s living expenses. 4. Social aspects that determine professional achievements: Family (support and understanding from close people; children); Job (giving concerts allows one to gain experience and important skills; whereas pedagogical work leads to constant improvement and self-development); Independent circumstances (luck); Friends who appreciate one’s profession (however, this aspect does not determine the professional achievements). 5. Values that determine one’s professional achievements: Happiness; Joy; Love; Hope; Ability to be proud of others; Positivity; Good-willingness; Persistence; Diligence.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34770
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34770
Appears in Collections:2017 m. (MA mag.)

Files in This Item:
ingrida_laurinaitiene_md.pdf1.64 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

288
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

40
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.