Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34765
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Benaitytė, Urtė
Supervisor: Perminas, Aidas
Title: Moterų įsitikinimo apie savarankišką profilaktinę krūtų patikrą, įsitraukimo į šią patikrą ir santykių kokybės poroje sąsajos
Other Title: Relationship between women’s beliefs about breast self-examination, involvement in this examination and relationship quality in couples
Extent: 79 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Savarankiška profilaktinė krūtų patikra;Sveikatos įsitikinimų modelis;Santykių kokybė poroje;Breast self-examination;Health belief model;Relationship quality in couples
Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti sąsajas tarp moterų įsitikinimo apie savarankišką profilaktinę krūtų patikrą, įsitraukimo į šią patikrą ir santykių kokybės poroje. Tyrimo metu, anketiniu būdu buvo apklaustos 325 sveikos, šiuo metu krūties vėžiu nesergančios moterys nuo 18 iki 66 metų amžiaus (amžiaus vidurkis 44,73±10,794) Jonavos ir Kauno miestuose. Tiriamosioms buvo pateiktas klausimynas, kurį sudarė sociodemografiniai ir įsitraukimo į krūties vėžio profilaktiką reguliarumo įvertinimo klausimai. Įsitikinimams apie krūties vėžį ir savarankišką profilaktinę krūtų patikrą įvertinti buvo naudojama V. L. Champion Sveikatos įsitikinimų modelio skalė, kuri sudaryta iš 6 subskalių. Klausimynas sudarytas iš 42 klausimų. Moterų santykių kokybei poroje įvertinti buvo naudojamas G. B. Spanier sukurtas Diadinio prisitaikymo skalės klausimynas, kuris sudarytas iš 4 subskalių. Visų 10 klausimyno skalių vidinis patikimumas 0,695-0,942. Statistinė duomenų analizė atlikta taikant logistinės regresijos analizę, koreliacijas ir struktūrinį lygčių modeliavimą. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad jaunesnių nei 44 metų amžiaus moterų mažesnis pasitenkinimo santykiais poroje lygis susijęs su dažnesniu įsitraukimu į savarankišką profilaktinę krūtų patikrą. 44 metų ir vyresnio amžiaus moterų santykių kokybė poroje nėra susijusi su savarankiškos profilaktinės krūtų patikros atlikimu. Jaunesnių nei 44 metų ir 44 metų ir vyresnių amžiaus moterų, žemesnis suvokiamų kliūčių savarankiškai profilaktinei krūtų patikrai atlikimo lygis susijęs su dažnesniu įsitraukimu į savarankišką profilaktinę krūtų patikrą. 44 metų ir vyresnio amžiaus moterų aukštesnis suvoktas imlumas susijęs su dažnesniu įsitraukimu į savarankišką profilaktinę krūtų patikrą. Santykių kokybė poroje yra susijusi su palankesniais įsitikinimais apie savarankišką profilaktinę krūtų patikrą. Įsitikinimai apie krūties vėžio profilaktiką nemedijuoja sąsajų tarp santykių kokybės poroje ir įsitraukimo į savarankišką profilaktinę krūtų patikrą.
The aim of the study was to enclose the relationship between women‘s beliefs about breast self-examination, involvement in this examination and relationship quality in couples. The participants of the study were 325 women with no breast cancer, aged 18-66 (mean 44,73±10,794) from Jonava and Kaunas. The questionnaire of the study consisted of demographic and regularity assessment of women's participation in breast cancer prevention questions about breast self-examination. Estimate beliefs about breast cancer and breast self-examination was measured by the V. L. Champion Health belief model scale, which consists of six subscales. The questionnaire consists of 42 questions. Estimate relationship quality in couple was measured by the G. B. Spanier created Dyadic adjustment scale, which consists of four subscales. All 10 questionnaire Cronbach‘s alpha coefficients are 0,695-0,942. The data was conducted using logistic regression model analysis, correlation and structural equation modeling. The results showed that women‘s who are younger than 44 years old and have lower relationship satisfaction in couples have predict upper involvement in breast self – examination. There is no significant connection between relationship quality in couples and breast self – examination in womens group with age 44 and older. Women‘s in two age groups (< 44 and ≥ 44) who have lower perceived barriers predict higher involvement in breast self – examination. Women‘s who are 44 and older and have higher perceived susceptibility is related to higher involvement in breast self – examination. Relationship quality in couple‘s is significant retaled with better beliefs about breast self-examination. Beliefs about breast cancer and breast self- examination have no direct link between relationship quality in couple and breast self – examination.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34765
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34765
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
urte_benaityte_md.pdf1.3 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

280
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

22
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.