Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34750
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Janulytė-Lukošienė, Monika
Supervisor: Naujanienė, Rasa
Title: Socialinis darbas socialinės globos namuose su asmenimis po priverčiamųjų medicininio pobūdžio priemonių taikymo
Other Title: Social work in social care home with persons after forced medical measures application
Extent: 86 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Socialinio darbo katedra
Keywords: Socialinės paslaugos;Socialinės globos namai;Priverčiamosios medicininio pobūdžio priemonės;Social services;Social care home;Forced medical measures
Abstract: Socialinės globos namuose socialinės paslaugos teikiamos klientams iš įvairių socialinio darbo klientų grupių. Šiose įstaigose socialinis darbas turi savo specifiką. Socialinės globos namai pasižymi atitinkama tvarka, didele asmenų koncentracija vienoje įstaigoje ir paslaugas teikiančių specialistų daugiadiscipliniškumu. Dėl teikiamų paslaugų ir paslaugas gaunančių klientų įvairumo atsiranda poreikis vis naujų socialinio darbo tyrimų, kuriais siekiama ištirti socialinę globą teikiančių įstaigų organizuojamas paslaugas, jų naudingumą socialinės globos namuose gyvenantiems klientams. Asmenys po priverčiamųjų medicininio pobūdžio priemonių taikymo yra vieni iš jų. Šiame darbe siekiant atskleisti socialinį darbą socialinės globos namuose su asmenimis po priverčiamųjų medicininio pobūdžio priemonių taikymo, atliktas kokybinis tyrimas. Tyrime dalyvavo 8 tyrimo dalyviai, atrinkti pagal metodologijoje nurodytus kriterijus. Tyrimui atlikti pasirinktas pusiau struktūruotas interviu. Gauti duomenys susisteminti ir atlikta jų analizė. Tyrimo tikslas – atskleisti socialinį darbą socialinės globos namuose su asmenimis po priverčiamųjų medicininio pobūdžio priemonių taikymo. Tyrimo uždaviniai: 1) atskleisti, kaip socialiniai darbuotojai apibūdina klientą, kuriam buvo taikytos priverstinės medicininio pobūdžio priemonės; 2) aprašyti socialinio darbuotojo vaidmenis darbe su asmenimis po priverčiamųjų medicininio pobūdžio priemonių taikymo; 3) atskleisti socialinio darbuotojo santykių raišką dirbant socialinės globos namuose su asmenimis po priverčiamųjų medicininio pobūdžio priemonių taikymo. Tyrimo duomenys parodė, kad socialinis darbas socialinės globos namuose su asmenimis po priverčiamųjų medicininio pobūdžio priemonių taikymo aiškinamas per tai, kaip socialinis darbuotojas apibūdina šią klientų grupę, kokie vaidmenys tenka socialiniam darbuotojui teikiant socialines paslaugas šiems klientams, bei santykius ir jų raišką, kurie užsimezga dėl socialinio darbo su socialinės globos namuose gyvenančiais asmenimis po priverčiamųjų medicininio pobūdžio priemonių taikymo. Atlikus tyrimą pateikta rekomendacijų socialinių paslaugų sistemos formuotojams, socialinio darbo tyrėjams, socialinės globos namų vadovams, socialiniams darbuotojams, dirbantiems su asmenimis po priverčiamųjų medicininio pobūdžio priemonių taikymo.
In social care homes social services provided to clients of different clients groups of social work. In these institutions social work has its own specification. Social care homes are characterized by corresponding orderliness, a big concentration of people in one institution, and multidisciplinary of specialists who provide services. Regarding variety of providing services and clients, it appears a need of a new social work research, which aim is to research services provided by social care homes, their usefulness to clients who live in social care homes. The persons after forced medical measures application are one of them. In this work in order to reveal the social work in social care homes with persons after forced medical measures application a qualitative study was accomplished. In this research attended 8 participants, they were selected according to the criteria specified in the methodology. For this research a semi-structured interview was selected. The obtained data was systematised and analysed. The aim of the research was to reveal the social work in social care homes for persons after forced medical measures application. The tasks of the research: 1) to reveal how social workers describe the client after forced medical measures application; 2) to describe the role of social workers in work with persons after forced medical measures application; 3) to reveal the social workers relations, working with persons after forced medical measures application. The research showed that social work in social care homes with persons after forced medical measures application was interpreted through the way a social worker describes the client, what roles go to social workers and what relations are in work with these clients. The research provides recommendations for makers of social services system, social work researchers, the heads of social care homes, social workers who work in social care homes with persons after forced medical measures application.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34750
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34750
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
monika_janulyte-lukosiene_md.pdf1.21 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

107
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

30
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.