Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34749
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Jakučiūnienė, Vestina
Supervisor: Danusevičienė, Lina
Title: Socialinio darbuotojo, teikiančio kompleksinę pagalbą šeimai, profesinis paveikslas
Other Title: Picture of social work professional providing complex care for families
Extent: 76 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Socialinio darbo katedra
Keywords: Kompleksinė pagalba;Profesinis paveikslas;Šeima;Complex care;Professional providing;Family
Abstract: Socialinis darbas su šeima, teikiant kompleksines socialines paslaugas šeimai, yra nauja gyvybiškai svarbi pagalbos šeimai forma, apimanti prevencines ir intervencines paslaugas šeimai. Tai naujo pobūdžio paslauga, teikiama 14-oje Lietuvos savivaldybių. Todėl kyla klausimas, koks yra socialinių darbuotojų, teikiančių kompleksinę pagalbą šeimai, profesinis paveikslas. Tyrimo objektas – socialinio darbuotojo, teikiančio kompleksines paslaugas šeimai, profesijos paveikslas. Tyrimo tikslas – atskleisti socialinio darbuotojo, teikiančio kompleksinę pagalbą šeimai, profesijos paveikslą. Tyrimo uždaviniai: 1) atskleisti socialinių darbuotojų veiklos tikslą ir objektą, teikiant kompleksinę pagalbą šeimai; 2) atskleisti socialinių darbuotojų funkcijas, teikiant kompleksinę pagalbą šeimai; 3) atskleisti socialinių darbuotojų statusą, teikiant kompleksinę pagalbą šeimai. Atliekant tyrimą remtasi konstruktyvistine ontologija ir subjektyvistine-interpretuojamąja epistemologija. Tyrime taikyta kokybinio tyrimo atvejo analizės strategija, duomenys rinkti pusiau struktūruoto giluminio interviu būdu. Mokslinės literatūros ir dokumentų turinio analizė, stebėjimas dalyvaujant paslaugos teikimo procese. Tyrimo tikslui atskleisti pasirinktas vienos iš 14 savivaldybių, pradėjusių teikti kompleksines paslaugas šeimai, socialinių paslaugų centras. Tyrimo informantai – 5 socialinės darbuotojos, teikiančios kompleksinę pagalbą šeimai. Tyrimas konstruotas taikant teorinį R. Laužacko profesinio paveikslo modelį. Tyrimo rezultatai: socialinio darbuotojo, teikiančio kompleksinę pagalbą šeimai, darbo objektas vis dar tapatinamas su socialiniu darbu su socialinės rizikos šeimomis, darbo tikslu laikoma pagalba šioms šeimoms, siekiant užtikrinti vaiko priežiūros poreikius. Taigi, darbo tikslo ir objekto transformacija neįvyko. Socialinio darbuotojo funkcijos vis dar suvokiamos kaip šeimų kontrolė, nors pripažįstama pokyčio būtinybė. Socialinis darbuotojas supranta savo profesinės veiklos prasmę, tačiau patiria spaudimą, nepagrįstus kaltinimus ir profesijos nuvertinimą visuomenėje, todėl statusas išlieka žemas.
Complex care for families is essential change of concept of social work in service provision for families in needs. This type of care integrates prevention and intervention services for families with the aim to address their complex needs and to remove stigmatizing labeling of families in needs. This type of services was started since 2016 in fourteen municipalities as pilot projects. The aim of this study was to reveal the picture of social work professional providing complex care for families. The study had three objectives: 1) To reveal the aim and the object of the complex care of families. 2) To reveal the functions of the complex care of families. 3) To reveal the status of social work professional providing complex care of families. The study was based on constructivist ontology and subjectivist hermeneutic epistemology. In the construction of the study and in data analyses was used the framework of the picture of professional developed by R. Laužackas. Data sources and collection. For case analyses was selected one municipality from 14 pilot municipalities, who started new type complex care services for families. The data was obtained through semi structured in depth interviews with 5 social workers, providers of complex care services for families. All interviews were tape recorded with the informants’ consent. The other data sources were the content of researcher’s reflections on experience of participation in service provision and document analyses. The findings of the study. The slight transformation of the aim and of the object of social work in provision complex care services for families was observed. Even though the main focus of social care providers remained on families with high needs and the old language such as families in risk remained and were often used, the emphases of change in care provision were present as well. Social workers discussed the issues of changing the style of work, moving from the control of the families towards the empowerment of the families, working together with the families instead of working for families. Social work professionals understood the importance and recognized the value of their work. Though social work professionals face the pressure and blaming for failures of the families from the society and that leads to law status of social work as profession in the society.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34749
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34749
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
vestina_jakuciuniene_md.pdf690.65 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

518
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

172
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.