Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34748
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Grigaitienė, Danguolė
Supervisor: Večkienė, Nijolė Petronėlė
Title: Pagyvenusių žmonių socialinio aktyvumo palaikymas: individualių strategijų taikymas socialinio darbo praktikoje
Other Title: Supporting social activity of elderly people: applying individual strategies in social work
Extent: 91 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Socialinio darbo katedra
Keywords: Pagyvenę žmonės;Socialinis aktyvumas;Strategijų individualizavimas;Socialinės paslaugos;Elderly people;Social activity;Individualization of strategies;Social services
Abstract: Pagyvenę žmonės, sulaukę pensinio amžiaus, dažnai praranda fizinį ir socialinį aktyvumą. Tai lemia pasikeitęs gyvenimo stilius, didelis laisvo laiko kiekis, artimųjų, draugų praradimas. Socialinis aktyvumas yra svarbus visais amžiaus tarpsniais. Siekiant palaikyti pagyvenusių žmonių aktyvias socialines veiklas, pasitelkiamas individualios strategijos taikymas. Tyrimo objektas – pagyvenusių žmonių socialinis aktyvumas. Tyrimo tikslas – atskleisti individualių veiklos strategijų taikymo galimybes pagyvenusių žmonių socialiniam aktyvumui didinti. Tyrimo uždaviniai: 1) apibūdinti, kaip senyvo amžiaus žmonės konstruoja gyvenimo prasmes; 2) apžvelgti individualių strategijų taikymo galimybes pagyvenusių žmonių socialinio aktyvumui didinti N dienos centre; 3) atskleisti pagyvenusių žmonių individualių strategijų taikymo patirtį. Baigiamajame darbe pasirinktas veiksmo tyrimas, leidžiantis įvertinti žmonių refleksijas, todėl šį tyrimo metodą tikslingiausia taikyti analizuojant teorines problemas ir siekiant nustatyti tam tikros srities norminius vystymosi lygmenis. Tyrimas vyko N dienos centre vasario–balandžio mėnesiais. Tyrime dalyvavo 6 pagyvenę žmonės, lankantys N dienos centrą ir užsiimantys aktyviomis socialinėmis veiklomis. Tyrimo metu išryškėjo tokios esminės temos kaip gyvenimo prasmės ieškojimas ir susigrąžinimas, vaikystės santykis su savęs realizacija vyresniame amžiuje, kūrybos ir pasitenkinimo svarba pagyvenusiems asmenims. Esminiai tyrimo rezultatai. Individualios strategijos bei jų taikymas pagyvenusių žmonių socialiniam aktyvumui didinti leidžia nustatyti šių asmenų poreikius ir, atlikus situacijos analizę, pasiūlyti konkrečias veiklas, kurios atitiktų jų fizinius, psichologinius ir socialinius gebėjimus. Tyrimas atskleidė gyvenimo prasmės paieškų ir vaikystės išgyvenimų reikšmingumą bei dalyvavimo ir kūrybos kaip individualių strategijų taikymo rezultatyvumą, palaikant ir didinant pagyvenusių žmonių socialinį aktyvumą. Taip pat išryškėjo Dienos centre organizuojamų veiklų įvairovės efektyvumas atliepiant individualius asmens poreikius ir sukuriant galimybes visavertiškam asmens gyvenimui. Veiklų įvairovės pasiūla taip pat prisideda prie socialinio darbo sistemos optimizavimo siekiant mažinti diskriminaciją dėl amžiaus, sudaro sąlygas senėjimo padarinių – vienatvės, izoliuotumo, nereikalingumo įveikai, nes senstanti visuomenė įpareigoja išlikti visapusiškai aktyvius.
At elderly age people often become less active physically and socially, due to the changes in their life style, having a lot of free time, the loss of relatives and friends. Social activity is very important in all life stages. Due to maintain and support the social activity of elderly people individual strategy is applied. The study object – social activity of elderly people. The aim of the study – revealing the possibilities of individual strategies application for supporting social activity of elderly people. The study tasks: 1) To describe how elderly people build their meaning of life perceptions; 2) To review the possibility of application of individual strategies for supporting social activity of elderly people in N day center. 3) To reveal the experience of application of individual strategies for elderly people. In this study the action research is chosen to assess peoples ‘reflections, therefore this method is the most expedient to use in analyzing theoretical problems and determining the standard development levels in certain area. The research took place in N day center from February to April. Six elderly people that come to the N day center and take part in active social activities participated in the research. The research revealed such essential topics as: searching for and regaining the meaning of life, the relationship of childhood and self-realization in elderly age, the importance of creating and satisfaction for elderly people. The key results of the research. Individual strategies and their application for supporting social activity of elderly people allow us to determine their needs and after analyzing the situation to propose particular activities that suit their physical, psychological and social abilities. The research revealed the effectiveness of searching for meaning of life and childhood experiences, and participation and creation as individual strategies in maintaining and increasing the social activity of elderly people. The effectiveness of variety of Day Center activities as to meet the individual needs and creating conditions for full-fledged life of an individual was also revealed. The variety of proposed activities also adds to optimizing the social work system, the reducing of age based discrimination; it creates the conditions for overcoming the issues of aging such as loneliness, isolation and uselessness, as the aging society commits to staying fully active.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34748
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34748
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
danguole_grigaitiene_md.pdf1.08 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

336
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

68
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.