Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34746
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Bradūnienė, Inga
Supervisor: Snieškienė, Dalija
Title: Socialinio darbuotojo etinės dilemos kompleksinės pagalbos sistemoje atpažįstant ir reaguojant į smurtą prieš vaiką
Other Title: Ethical dilemmas of social worker in the complex assistance system recognizing and reacting to the violence against child
Extent: 89 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Socialinio darbo katedra
Keywords: Etinės dilemos;Socialinis darbuotojas;Smurtas prieš vaiką;Ethical dilemmas;Social worker;Violence against child
Abstract: Nors įstatymais įtvirtinta vaiko teisė būti apsaugotam nuo visų rūšių smurto, tačiau visame pasaulyje vaikai patiria žalojantį juos elgesį. Neužkirtus kelio smurtui, neįmanoma veiksmingai užtikrinti ir kitų vaiko teisių: teisės į išlikimą, sveikatą, gerovę, orumą, raidą saugioje aplinkoje. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, per 2012–2016 metus fiksuota 6 341 smurto prieš vaikus atvejų. Realybėje smurto mastas yra didesnis, nes nukentėjęs vaikas dažniausiai nesikreipia pagalbos, o specialistai ir visuomenė vengia pranešti apie įtariamus smurto atvejus. Teikdamas pagalbą nuo smurto nukentėjusiems vaikams, socialinis darbuotojas neišvengiamai susiduria su etinėmis dilemomis – kyla būtinybė pasirinkti iš dviejų prieštaringų etinių sprendimų. Todėl tyrimu siekiama atskleisti, su kokiomis etinėmis dilemomis susiduria socialiniai darbuotojai kompleksinės pagalbos sistemoje atpažindami ir reaguodami į smurtą prieš vaiką. Tyrimo tikslas – atskleisti, su kokiomis etinėmis dilemomis susiduria socialiniai darbuotojai kompleksinės pagalbos sistemoje atpažindami ir reaguodami į smurtą prieš vaiką. Tyrimo uždaviniai: 1) aprašyti socialinių darbuotojų atliekamų profesinių vaidmenų pasirinkimo dilemas kompleksinės pagalbos sistemoje atpažįstant ir reaguojant į smurtą prieš vaiką; 2) atskleisti, kokias etines dilemas tiesioginiame darbe su klientais patiria socialiniai darbuotojai kompleksinės pagalbos sistemoje, atpažindami ir reaguodami į smurtą prieš vaiką; 3) aprašyti, kaip socialiniai darbuotojai sprendžia etines dilemas, ir jų sprendimų pasekmes kompleksinės pagalbos sistemoje atpažįstant ir reaguojant į smurtą prieš vaiką. Tyrimo problemai ištirti pasirinktas kokybinis tyrimas, vadovaujamasi subjektyvistinės-interpretuojamosios epistemologijos pozicija. Tyrime dalyvavo 7 socialinės darbuotojos, dirbančios su kompleksinių poreikių turinčiomis šeimomis. Tyrimo metu nustatyta, kad 1. Socialinis darbuotojas atlieka atvejo vadybininko, vertintojo, mokytojo, gynėjo, padėjėjo, moralinio palaikytojo ir pokyčių iniciatoriaus profesinius vaidmenis, kurie kyla iš skirtingų vaikų, tėvų, kitų specialistų ir paties socialinio darbuotojo lūkesčių. 2. Tyrimo metu buvo nustatytos socialinių darbuotojų etinės dilemos: pranešti ar pasigailėti?, palikti vaiką šeimoje ar paimti?, patyrė vaikas smurtą ar melavo? padėti smurtautojui ar bausti? išskirti su smurtautoju ar leisti apsispręsti pačiai?, „perlipti per save“, ultimatumai ir kompromisai? 3. Etinės dilemos buvo sprendžiamos šiais būdais: organizuota skubi kompleksinė pagalba vaikui, vaikas paliktas šeimoje, ieškota saugios vietos vaikui paieška. Tyrime buvo nustatytos etinių dilemų sprendimų pasekmės: teigiamos pasekmės vaikams, teigiami tėvų pokyčiai, santykių šeimoje pagerėjimas, socialiniam darbuotojui kilusios emocijos, bendradarbiavimo svarba, socialinio darbuotojo pasitenkinimas darbu. Remiantis gautais tyrimo rezultatais darbo pabaigoje pateikiamos išvados ir rekomendacijos.
Although the law establishes a child's right to be protected from all forms of violence, but children experience harming behavior all over the world. If we do not prevent violence, it is impossible to ensure and other rights of child effectively: the right to survival, health, well-being, dignity and development in a safe environment. According to the data of Social Security and Labor Ministry of the Lithuanian Republic, there were fixed 6341 cases of violence against children during the year 2012-2016. In reality, the extent of violence is much bigger because the injured child does not usually seek for help, and professionals and the public avoid to report about suspected cases of violence. Providing assistance for the children who have experienced violence, a social worker inevitably faces with ethical dilemmas when it becomes necessary to choose between two conflicting ethical decisions. Therefore, the research seeks to reveal what ethical dilemmas social workers face in the complex help system, recognizing and responding to the violence against children. The aim: to reveal what ethical dilemmas social workers face in the complex help system, recognizing and responding to the violence against children. Objectives of the research: 1) to describe the performed role of professional social workers; 2) to reveal what ethical dilemmas experience social workers dealing with clients in the complex help system recognizing and responding to the violence against children; 3) to describe how social workers solve ethical dilemmas and what are the consequences of the decisions? To investigate the problem it was chosen a qualitative research. Seven social workers working with families of complex needs took part in the research. The research found out that: 1. Social worker performs case manager, assessor, teacher, advocate, assistant, moral supporter and initiator of changes professional roles that arise from different expectations of children, parents, other professionals and the very social worker. 2. The investigation showed ethical dilemmas of social workers: whether to inform or to mercy? to leave a child in the family or to take away? did a child experience violence or lie? to help abuser or to punish? to separate with abuser or let to decide yourself? “to climb over yourself”, ultimatums and compromises. 3. Ethical dilemmas were solved in the following ways: organized complex emergency help for a child, a child left in the family, search for a safe place for a child. The study identified the consequences of ethical dilemmas: positive consequences for children, positive changes of parents, improvement of relationships in the family, arising emotions of social worker, the importance of cooperation, job satisfaction of social worker. Based on the results of the research conclusions and recommendations are given in the end of the work.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34746
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34746
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
inga_braduniene_md.pdf1.35 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

2,696
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

216
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.