Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34743
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Bobinienė, Rasa
Supervisor: Snieškienė, Dalija
Title: Bendruomeniškumo raiška teikiant pagalbą kompleksinių poreikių turinčioms šeimoms
Other Title: Expression of sociality by providing assistance to families with complex needs
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Socialinio darbo katedra
Keywords: Šeima;Bendruomeniškumas;Pagalba;Family;Sociality;Assistance
Abstract: Šiuolaikiniame pasaulyje, vykstant globalizacijos procesui, smarkiai didėja gyvenimo tempas, emigracija, skurdas, kartu ir atskirtis tarp socialinių grupių. Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos duomenimis, nuo 2012 m. kompleksinių poreikių turinčių šeimų Lietuvoje sumažėjo 7 %, situacija negerėja, kadangi sumažėjimą lėmė ne tik sėkmės atvejai, bet ir kitos priežastys, pvz., emigracija. Nors įstaigos didina socialinių darbuotojų, dirbančių su šeima, skaičių, akivaizdu, kad vienas socialinis darbuotojas nėra pajėgus išspręsti problemų, todėl labai svarbus bendruomenės narių, žmonių, esančių arčiau, įsitraukimas ir pagalba. Magistro darbe tyrinėjama bendruomeniškumo raiška, bendruomenės požiūris, motyvacija padėti šalia gyvenančiomis kompleksinių poreikių turinčioms šeimoms. Daroma prielaida, kad bendruomenės narių požiūris ir santykis su kompleksinių poreikių turinčiomis šeimomis daro įtaką šių šeimų gyvenimo kokybei, savivertei ir norui keisti gyvenimo būdą. Šio tyrimo tikslas – atskleisti, kaip bendruomenės nariai, gyvenantys šalia kompleksinių poreikių turinčių šeimų, gali joms padėti. Uždaviniai: atskleisti, koks bendruomenės narių santykis su kompleksinių poreikių turinčiomis šeimomis, apibūdinti kompleksinių poreikių turinčių šeimų problemas iš bendruomenės narių perspektyvos, atskleisti, koks yra socialinio darbuotojo vaidmuo iš bendruomenės narių perspektyvos, apibūdinti bendruomenės įtaką ir vaidmenį kompleksinių poreikių turinčių šeimų gyvenime, aprašyti, kokius sprendimus, kurie galėtų padėti kompleksinių poreikių turinčioms šeimoms, mato bendruomenės nariai. Tyrimo tikslui pasiekti pasirinkta kokybinio tyrimo metodologija. Duomenų rinkimo metodas – individualus pusiau struktūruotas interviu. Tyrime dalyvavo šešios bendruomenės narės, gyvenančios šalia kompleksinių poreikių turinčių šeimų ir vienaip ar kitaip turinčios su jomis ryšį. Analizei pasirinktas turinio analizės metodas, metodologinis tekstų nagrinėjimas. Tyrimas atskleidė, kad bendruomenės nariai, vadovaudamiesi savo patirtimi, tiksliai konstruoja kompleksinių poreikių turinčių šeimų sampratą ir geba įvardinti, dėl kokių priežasčių šeimos įrašomos į įskaitą. Tyrimas atskleidė, kokiais jausmais ir stereotipais vadovaudamiesi bendruomenės nariai kuria santykį su kompleksinių poreikių turinčiomis šeimomis. Taip pat tyrime atsiskleidė, kaip bendruomenės nariai konstruoja socialinio darbuotojo, dirbančio su šeimomis, paveikslą ir kokius jo vaidmenis atpažįsta. Remiantis tyrimo išvadomis, buvo pateikta rekomendacijų bendruomenės nariams ir organizacijoms, kuriose dirba socialiniai darbuotojai.
In the modern-day world context of globalization processes, the pace of life increases significantly, together with immigration, poverty and division between social groups. The data provided by the State Child rights protection and Adoption Service under the Ministry of Social security and Labour of Lithuania provides that from the year of 2012 the situation does not improve, although the number of families with complex needs has decreased in Lithuania by 7%, since the decrease was caused not only by stories of success, but other causes, such as immigration. Although institutions increase the number of social workers, who are working with families, it is obvious that a single social worker is not able to solve the problems, that is why the help and involvement of the members of society and people who are being close to such families is really important. This Master’s thesis researches the expression of sociality, community attitudes and motivation to help the families with complex needs residing near them. The assumption is that the view and relation of community members to these families with complex needs is influencing their quality of life, their self-esteem and their desire to change their way of life. The aim of this research is to reveal how members of the community, living near the families with complex needs, can aid them. Objectives: to identify what is the community members’ relationship with the families with complex needs, determine their problems from the community members’ perspective, reveal the social worker’s role in the life of such families, describe which solutions, that could help such families, are being seen by the members of the community. The objective of the research is achieved through the qualitative research methodology. Data collection method – individual semi-structured interviews. Six community members, living near families with complex needs and having connection to them in one way or another, have participated in the research. A content analysis method has been also chosen – in this thesis it is the methodologic text examination. The research has shown that the members of the community are able to accurately construct the concept of the families with complex needs according to their experience and are able to name the reasons why the families are entered into record. The research has revealed, which feelings and stereotypes ruled over the community members whenever they are creating connections with the families with complex needs. In addition, the study has revealed how members of the community construct an image of a social worker who is working with these families and which of his roles are recognized. According to the findings of the research, recommendations for the community members and organizations employing social workers have been issued.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34743
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34743
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
rasa_bobiniene_md.pdf758.32 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

72
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

31
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.