Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34739
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Veverskytė, Sandra
Supervisor: Gudaitytė, Bronė
Title: Moters, grojančios akordeonu, įvaizdžio vertinimas žiūrovų požiūriu
Other Title: Woman playing accordion image evalution in terms of audience
Extent: 44 p.
Date: 9-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Muzikos akademija. Instrumentinės muzikos katedra
Keywords: Įvaizdis;Moteris grojanti akordeonu;Sceninis įvaizdis;Image;Women playing with accordion;Stage image
Abstract: Įvaizdis - labai svarbus veiksnys, lemiantis visuomenės požiūrį į konkretų žmogų. Pažymima, kad atlikėjui įvaizdis ypač svarbus, nes jo dėka jis save reprezentuoja, parodo klausytojui savo išskirtinumą. Jo dėka scenos žmogus tampa atpažįstamas. Todėl niekas neabejoja, kad įvaizdis yra vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių atliekėjo populiarumą. Tyrimo problema. Visuomenėje daugiausia dėmesio skiriama pop scenos žvaigždėms, kurios, anot prodiuserių ir visų kitų žvaigždžių fabrikėlių šeimininkų, privalo išlaikyti seksualios moters ar seksualaus vyro įvaizdį. Tačiau moterims menininkėms, o ypač moterims, grojančioms akordeonu, skiriama labai mažai dėmesio arba iš viso neskiriama. Probleminiai klausimai: 1. Kokie veiksniai formuoja moters, grojančios akordeonu, įvaizdį? 2. Ar moters grojančios akordeonu įvaizdis daro įtaką žiūrovo nuomonei? 3. Ar moters, grojančios akordeonu įvaizdis, daro įtaką jos karjerai? Tyrimo objektas. Moters, grojančios akordeonu, įvaizdis. Tyrimo tikslas. Atskleisti moters, grojančios akordeonu, įvaizdžio vertinimą žiūrovų požiūriu. Tyrimo uždaviniai: 1. Apibrėžti lyties sampratą teoriniu aspektu. 2. Teoriškai pagrįsti įvaizdžio sąvoką. 3. Nusakyti moters įvaizdį visuomenėje. 4. Apžvelgti žymių moterų, grojančių akordeonu, įvaizdį. 5. Įvertinti žiūrovų nuomonę apie moters, grojančios akordeonu, įvaizdį. Tyrimo metodai. 1. Mokslinės/metodinės literatūros analizė. 2. Internetinių svetainių analizė. 3. Kiekybinis ir kokybinis metodas. Išvados: Atlikus tyrimą nustatyta, kad moters, grojančios akordeonu įvaizdžiui didžiausią įtaką daro: muzikalumas, charizmatiškumas, meistriškas virtuoziškas grojimas bei savitas grojimo stilius. Respondentų nuomone, moters, grojančios akordeonu įvaizdis turėtų būti išskirtinis, ji turėtų būti šiuolaikiška, charizmatiška, gerai gebėti groti instrumentu, turėtų būti savimi pasitikinti, besišypsanti, kiek paslaptinga. Žinoma, labai svarbu, kad būtų muzikali, aktyvi, emocijos atsispindėtų laikysenoje ir veide, vyrautų klasikinis, solidus, neiššaukiantis įvaizdis. Kai kurie respondentai mano, kad nėra didelio skirtumo tarp moters, grojančios akordeonu, ir vyro, grojančio akordeonu. Visi muzikantai turėtų gerbti save ir klausytoją, nepasižymėti skandalais, tvarkingai ir savitai atrodyti scenoje.
We can hear a lot that image is very important to determine a society view about other concrete person. Image is very important for performer, because image helps performer to represent himself, show listener their uniqueness. Through the image performer becomes recognizable. The problem of survey. Society mostly pays attention to pop stars, which, accordingto producers and others stars fabrics masters - must maintan sexy woman or sexy man image. However, there is paid little attention or no attention at all for women-artists, especially for those who play accordion. Problematic questions: 1. What factors form woman, who play accordion image? 2. Does female accordionist image makes influence for viewer opinion? 3. Does female accordionist image makes influence for her career? Object of survey. Woman’s, who plays accordion, image. Purpose of survey. Reveal woman's, who plays accordion image evaluation in terms of audience. Tasks of survey: 1. Define the concept of sex in theoretical aspects. 2. Theoretically substantiate concept of image. 3. Determine woman’s image in the society. 4. Review the image of famous women who play accordion. 5. Measure consumer’s opinion about woman’s who play accordion image. Metods of survey: 1. Scientific/methodological literature analysis. 2. Analysis of web sites. 3. Quantitative and qualitative method. Conclusions: After survey we can see that for woman who plays accordion biggest influences are: musicianship, charisma, masterful and virtuosic playing, original style. Respondents think that woman, who play accordion should be modern, charismatic, be able to play accordion very well, self-confident, smiling and a little bit mysterious. Also it is very important that she would be musical. She should be active, her emotions must reflect in her posture and face. Her style should be classic, solid and not provocative. Some respondents think that there are no big differences between women playing accordion and men, playing accordion. All musicians should respect themselves and listeners, not to get involved into scandals. They have to look neatly and individual on stage.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34739
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34739
Appears in Collections:2017 m. (MA mag.)

Files in This Item:
sandra_veverskyte_md.pdf1.09 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

39
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.