Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34729
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Aleksandravičiūtė, Klaudija
Supervisor: Bingelis, Petras
Title: Choristų, kaip organizacijos dalyvių, reikšmė chore vykstantiems procesams
Other Title: Choir members influence to the processes in the choir as participants in the organization
Extent: 41 p.
Date: 9-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Muzikos akademija. Muzikos teorijos ir pedagogikos katedra
Keywords: Choras;Choristai;Organizacija;Choir;Choir members;Organization
Abstract: Choras – dainininkų kolektyvas, kurio nariai bendrystės dėka kartu patiria muzikavimo malonumą. Kalbant apie chorą, neatsiejamu pasiektų rezultatų objektu tampa jo meno vadovas, dirigentas. Visgi, dažnai yra pamirštami kiti kolektyvo nariai – choristai, nevertinamas arba plačiai nesuvokiamas jų indėlis į choro veiklą. Kiekvienas choristas, kaip kultūrinės organizacijos – choro narys, taip pat prisideda prie kolektyvo istorijos, todėl aktualu ištirti choro dainininkų įsitraukimo sąsajas sėkmingoje choro veikloje. Tyrimo objektas: choristų, kaip organizacijos dalyvių, reikšmė chore vykstantiems procesams. Tyrimo tikslas: įvertinti choristų indelį choro, kaip kultūros organizacijos, veikloje. Tyrimo klausimai: - Kaip choristai įsitraukia į choro veiklą, be dainavimo kolektyve? - Kaip choristo įsitraukimas į choro veiklą siejasi su choro veikla? - Kaip choristai yra įsipareigoję dalyvauti choro veikloje? Tyrimo uždaviniai: - pristatyti chorą, išskiriant pagrindines organizacijos veiklas ir procesus; - apibrėžti choro vadovo vaidmenį kolektyve; - atskleisti kaip choristai gali lemti choro, kaip organizacijos, veiklą ir procesus; - atskleisti choristų įsitraukimo sąsajas sėkmingoje kolektyvo veikloje. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa. Magistro darbą sudaro dvi dalys. Pirmoje dalyje analizuojamo choro sąvoka, choro vadovo ir choristų vaidmuo kolektyve, kaip kultūrinėje organizacijoje. Antroje dalyje pristatoma kiekybinio tyrimo metodologija, pateikiami rezultatai, išvados ir rekomendacijos. Galima teigti, kad chore vykstančios veiklos ir procesai remiasi komandiniu, kolektyviniu darbu. Choristams įsitraukiant į choro veiklą, atsiranda glaudūs tarpusavio priklausomybės santykiai ir bendradarbiavimas. Dirbant grupėje jos nariai stipriai susidraugauja, kuriama gera atmosfera kolektyve, pasiekiami aukštesni rezultatai. Atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad choristų įsitraukimas į chorą, kaip kultūrinę organizaciją, yra svarbus veiksnys lemianis sėkmingą kolektyvo veiklą. Tai pagalba sprendžiant vadybinius ir finansinius klausimus, malonios atmosferos kūrimas, vidaus bendravimo kultūros puoselėjimas. Visgi, ne visi choristai, kaip organizacijos nariai, yra linkę įsitraukti į kolektyvo veiklą. Dalis jų, tik dainuoja chore, taip praleisdami laisvalaikį.
The relevance of the study: choir is a musical ensemble of singers whose members together as communion experience musical enjoyment. While appraising achievements of the choir, conductor as artistic director is referred to being one of the most influential figures. However, it is common to forget or underestimate another fundamental segment of choir existence – the singers themselves. Being a part of choir as cultural organization, choir members play a significant role of its success which needs to be analyzed and improved by supplementing it with certain factors ensuring successful cooperation. The object of the research: choir members role and influence in choir as organization participants. The goal of the study: to evaluate the importance of choir members successful involvement in choir’s organizational activities. The research questions: - How singers of the choir involve in choral activities in addition to singing in a team? - How choir’s singer’s involvement to choir’s activities associated with the activities of the choir? - How much choir singers are committed to participate in activities of the choir? The objectives of the research: - To present choir, highlighting the activities and processes of the organization; - To define choir’s director role in musical ensemble; - To reveal how the choir singers could determine choir’s activities and processes; - to reveal the involvement of singers influence in choir success. Data analysis method: analysis of scientific literature and semi-structured interview. The paper consists of two parts. The first part presents an analysis of choir concept, choir’s director and choir’s singers roles in musical ensemble as cultural organization. The second part reviews the methods employed in quantitative research, research results, conclusions and recommendations. It can be said that choir ongoing activities and processes are based on teamwork. Once choir’s singers are involved into activities of the choir, close relationship and feel of cooperation starts to form in the group. While working in the group, members become more than just colleagues and starts to work as united team to achieve higher goals. The research results showed that the involvement of singers in the choir’s activities are a key factor in determining its success. It aids in solving managerial and financial matters, creating a pleasant atmosphere to be in, fostering internal communication culture. However, not all choir members are likely to become involved in choir’s organizational activities, some of them choses only singing in the choir as a way to spend their leisure time.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34729
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34729
Appears in Collections:2017 m. (MA mag.)

Files in This Item:
klaudija_aleksandraviciute_md.pdf1.09 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

264
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

14
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.