Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34724
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology
Author(s): Makulavičienė, Austėja
Title: Subjektyviai suvokiamo streso, saviveiksmingumo ir subjektyviai suvoktos socialinės paramos reikšmė savanoriaujančių asmenų su sveikata susijusiai gyvenimo kokybei
Other Title: The importance of perceived stress, self-efficacy and perceived social support to volunteers’ health-related quality of life
Extent: 66 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Su sveikata susijusi gyvenimo kokybė;Saviveiksmingumas;Savanorystė;Health-related quality of life;Self-efficacy;Volunteering
Abstract: Tyrimo tikslas – įvertinti subjektyviai suvokiamo streso, saviveiksmingumo ir subjektyviai suvoktos socialinės paramos reikšmę savanorių su sveikata susijusiai gyvenimo kokybei. Tyrime dalyvavo 229 tiriamieji, savanoriaujantys sveikatos priežiūros ir socialinės pagalbos srityse. Iš jų 189 (82,5%) moterys ir 40 (17,5%) vyrų. Tiriamųjų amžius pasiskirsto nuo 18 iki 60 metų, amžiaus vidurkis 30,9 ±10,35. Tiriamieji pildė klausimyną, kurį sudarė PSOGK-Trumpas-26 klausimynas (parengtas pagal PSO vertimo ir adaptavimo reikalavimus), skirtas vertinti su sveikata susijusią gyvenimo kokybę. Subjektyviai suvokiamam stresui matuoti naudota Subjektyviai suvokto streso skalė (sukurtas S. Cohen, 1983), saviveiksmingumui – Bendrojo saviveiksmingumo skalė (sukurta M. Jerusalem, R. Schwarzer, 1992) ir subjektyviai suvoktai socialinei paramai vertinti naudota Daugiamatė suvoktos socialinės paramos skalė (sukurta G.D. Zimet, N.W. Dahlem, S.G. Zimet, G.K. Farley, 1991). Tyrimo rezultatai atskleidė, kad didesnis savanorių subjektyviai suvokiamas stresas yra susijęs su blogiau vertinama su sveikata susijusia gyvenimo kokybe. Aukštesnis saviveiksmingumas ir didesnė subjektyviai suvokta socialinė parama yra susijusi su geresniu su sveikata susijusios gyvenimo kokybės vertinimu. Be to, saviveiksmingumas ir subjektyviai suvokta socialinė parama veikia kaip daliniai mediatoriai subjektyviai suvokiamo streso ir su sveikata susijusios gyvenimo kokybės sąveikoje. Galiausiai nustatyta, kad savanoriaujančių asmenų su sveikata susijusią gyvenimo kokybę geriausiai prognozuoja subjektyviai suvokiamas stresas, saviveiksmingumas ir subjektyviai suvokta socialinė parama kitų socialinių-demografinių veiksnių kontekste.
The aim of the study was to assess the importance of perceived stress, self-efficacy and perceived social support to volunteers’ health-related quality of life. The subjects of the study were 229 volunteers, while volunteering in healthcare and social care sectors. Respondents consisted of 189 (82.5%) women and 40 (17.5%) men and the age from 18 to 60 years old, while the average was 30.9 ±10.35. Respondents have filled the questionnaire, which contained WHOQOL-BREF-26 questionnaire (based by WHO translation and adaptation requirements) for measuring health-related quality of life. To measure perceived stress the Perceived Stress Scale (by S. Cohen, 1983) was used, for evaluating self-efficacy – the General Self-Efficacy Scale (by M. Jerusalem, R. Schwarzer, 1992) and for testing perceived social support – the Multidimensional Scale of Perceived Social Support (by G.D. Zimet, N.W. Dahlem, S.G. Zimet, G.K. Farley, 1991). The results of the research have shown, that higher level of perceived stress is related with worse health-related quality of life. Higher self-efficacy and bigger perceived social support is related with better health-related quality of life. Nevertheless, self-efficacy and perceived social support acts as partial mediators in perceived stress and health-related quality of life conjunction. Finally it was found, that volunteers health-related quality of life is best forecasted by perceived stress, self-efficacy and perceived social support in the context of other social-demographic factors.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34724
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34724
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
austeja_makulaviciene_md.pdf967.38 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

134
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

12
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.