Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34716
Type of publication: master thesis
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Kisieliūtė, Erika
Supervisor: Vaičenonis, Jonas
Title: Vyčio Kryžiaus ordino vėliavos ceremonija 1991 – 2016 m.
Other Title: The Vytis Cross order flag ceremony in 1991 – 2016
Extent: 117 p.
Date: 17-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Istorijos katedra
Keywords: Vyčio Kryžiaus ordinas;Vėliava;Ceremonija;Vytis Cross order;Flag;Ceremony
Abstract: Baigiamajame magistro tyrime yra kalbama apie Vyčio Kryžiaus ordino vėliavos ceremoniją 1991 – 2016 m. Tokia tema lietuviškoje istoriografijoje dar nėra aptarta, todėl tyrimas yra aktualus. Šio darbo tikslas – ištirti minimą Vyčio Kryžiaus ordino vėliavos ceremoniją 1991 – 2016 m. ir įdėmiau pažvelgti į ceremonijos ištakas. Analizuojant temą kyla daugybė problemiškų klausimų: kokios žuvusių karių pagerbimo tradicijos vyrauja skirtingose valstybėse? Kokiomis ceremonijomis yra pagerbiami kovoję kariai? Kaip ir kodėl Lietuvoje atsirado žuvusius karius pagerbianti Vyčio Kryžiaus ordino vėliavos ceremonija? Kas vykdė šią ceremoniją, kokia buvo jos eiga? Kodėl ši ceremonija buvo uždrausta prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai ir kaip vėliau ji buvo atkurta? Kas iniciavo jos atkūrimą 1991 m.? Kaip ši ceremonija vystėsi ir keitėsi 1992 – 2016 m. laikotarpiu? Kokia buvo atkurtos Vyčio Kryžiaus ordino vėliavos ceremonijos reikšmė ir svarba? Darbo objektu yra pasirinkta Vyčio Kryžiaus ordino vėliavos ceremonija 1991 – 2016 m. Darbo uždaviniai: 1. Aptarti žuvusių karių pagerbimo vietas ir vykdomas ceremonijas kitose šalyse. 2. Ištyrinėti Vyčio Kryžiaus ordino vėliavos ceremonijos ištakas. 3. Išanalizuoti Vyčio Kryžiaus ordino vėliavos ceremonijos atgaivinimą 1991 m. 4. Apžvelgti atkurtos Vyčio Kryžiaus ordino vėliavos ceremonijos vyksmą 1992 – 2016 m. laikotarpiu. 5. Aptarti ir ištirti atkurtos Vyčio Kryžiaus ordino vėliavos ceremonijos svarbą bei reikšmingumą visuomenei. Naudoti metodai: aprašomasis – analitinis, sintezės ir interviu. Atlikus tyrimą paaiškėjo, jog skirtingose pasaulio šalyse egzistuoja įvairios žuvusių karių pagerbimo tradicijos: nuo paminklų statymo iki ceremonijų vykdymo. Vykdomos ceremonijos labai įvairios, bet turi bendrų bruožų: reprezentuoja svarbiausius tam tikros šalies istorijos momentus. Lietuvoje egzistavo panašūs dalykai, o iškilus Vytauto Didžiojo karo muziejui ir jo sodeliui reikšmei Pirmojoje Lietuvos Respublikoje buvo pradėta vykdyti Vyčio Kryžiaus ordino vėliavos ceremonija, atliekama Karo invalidų. Ceremonija pagerbė nepriklausomybės kovose žuvusius karius, reprezentavo šalies istoriją, pasitarnavau kaip svarbi kolektyvinės atminties erdvė, turėjusi daug tautinių ir nacionalinių simbolių. Prasidėjus Lietuvos sovietinei okupacijai ši ceremonija buvo uždrausta. Ji atgimė po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 1991 m. rugsėjo 8 d. Prie jos atgaivinimo prisidėjo Lietuvos šaulių sąjunga, kitos įvairios organizacijos ir muziejaus bendruomenė. Iš pradžių buvo keliama Vytauto Didžiojo, vėliau Vyčio Kryžiaus ordino vėliava. Per 25-erius gyvavimo metus ceremonija keitėsi, bet stengėsi išsaugoti praeities tradicijas. Iki šiol ši ceremonija reikšminga ir svarbi visuomenei: pristato šalies istoriją, pagerbia žuvusiuosius karius ir domina miesto svečius.
The master thesis covers the Vytis Cross Order Flag Ceremony in 1991 - 2016. This topic in the Lithuanian historiography has not yet been discussed, so the research is relevant. The aim of the paper is to explore the referred Vytis Cross Order Flag Ceremony in 1991 - 2016 and to look closer at not only the origins of the ceremony, but also at the dead soldiers’ burial sites and ceremonies conducted in other countries. The analyzed topic raises many problematic questions: what kind of traditions honouring the dead troops prevail in different countries? What ceremonies are used to honour the soldiers who fought? How and why the Vytis Cross Order Flag Ceremony honouring the dead soldiers appeared in Lithuania? Who carried out the ceremony, what was the procedure? Why this ceremony was banned from the beginning of the second Soviet occupation and how it was restored later? Who initiated its restoration in 1991? How this ceremony evolved and changed during the 1992 - 2016 period? What was the value and importance of restored Vytis Cross Order Flag Ceremony? Vytis Cross Order Flag Ceremony in 1991 - 2016 was selected as the subject. The objectives: 1. To discuss the honouring places of the soldiers killed and the ceremonies conducted in other countries. 2. To investigate origins of the Vytis Cross Order Flag Ceremony. 3. To analyze the Vytis Cross Order Flag Ceremony’s revival in 1991. 4. To review the restored Vytis Cross Order Flag Ceremony procedure in the period from 1992 to 2016. 5. To discuss and explore importance and significance of the restored Vytis Cross Order Flag Ceremony for the public. Methods used: descriptive - analytical, synthesis and interview. The investigation showed that in different countries there are different traditions of honouring the dead soldiers, from monuments to ceremonies. The ceremonies are very diverse, but they share the common trait: represent certain key moments of the history of the country. In Lithuania, similar things existed, and after Vytautas the Great War Museum and its garden were built, in 1923 the Vytis Cross Order Flag Ceremony was started to perform by war invalids. The ceremony paid tribute to the fallen soldiers during the battles of independence, represented the country's history, served as an important corporate memory space, having a lot of ethnic and national symbols. After the beginning of Lithuania’s Soviet occupation, the ceremony was banned. It was revived after the restoration of Lithuania's independence on 8 September 1991. The Lithuanian Riflemen's Union and other various organizations and museum community contributed to its revitalization. In the beginning Vytautas the Great, and later the Vytis Cross Order Flag was raised. During the 25 years of existence the ceremony changed, but tried to preserve the traditions of the past. To date, this ceremony is significant and important to the public: it presents the country's history, pays tribute to the dead soldiers and attracts the guests of the city.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34716
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34716
Appears in Collections:2017 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
erika_kisieliute_md.pdf5 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

236
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

10
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.