Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34710
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Stonkaitė, Ieva
Supervisor: Žardeckaitė-Matulaitienė, Kristina
Title: Laiko perspektyvos ir saviveiksmingumo reikšmė studentų įsitraukimui į rizikingą seksualinį elgesį
Other Title: Importance of time perspective and self-efficacy for students‘ engagement in risky sexual behaviour
Extent: 76 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Laiko perspektyva;Saviveiksmingumas;Rizikingas seksualinis elgesys;Time perspective;Self-efficacy;Risky sexual behavior
Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti studentų laiko perspektyvos ir saugaus seksualinio elgesio saviveiksmingumo reikšmę įsitraukimui į rizikingą seksualinį elgesį. Tyrime dalyvavo 208 lytinių santykių patirtį turėję bakalauro ir vientisųjų studijų studentai, iš kurių 150 moterų ir 58 vyrai. Laiko perspektyvai nustatyti naudotas Zimbardo laiko perspektyvos klausimynas (angl. Zimbardo Time Perspective Inventory-ZTPI, Zimbardo, Boyd, 1999); saviveiksmingumas vertintas saugaus seksualinio elgesio klausimynu, kurį parengė tyrimo autorė; rizikingam seksualiniam elgesiui įvertinti naudota seksualinės rizikos apklausa (angl. Sexual Risk Survey-SRS, Turchik, Garske, 2009); polinkiui pateikti apsimestinius atsakymus įvertinti naudota subalansuoto pageidaujamų atsakymų inventoriaus (angl. Balanced Inventory of Desirable responding, Paulhus, 1991) įspūdžio valdymo (angl. impression management) poskalė. Šiuo darbu nustatyta, kad rizikingo seksualinio elgesio formos, į kurias dažniausiai įsitraukia studentai yra: vaginaliniai ir oraliniai lytiniai santykiai nesinaudojant barjerine kontracepcija bei lytiniai santykiai apsvaigus nuo alkoholio ar kitų psichoaktyviųjų medžiagų. Vyrai pasižymi mažiau išreikštu saugaus seksualinio elgesio saviveiksmingumu ir dažniau įsitraukia į rizikingą seksualinį elgesį. Lyginant su vyrais, moterims būdingesnės labiau išreikštos pozityvios praeities ir ateities laiko perspektyvos. Vyrų ir moterų grupėse negatyvios praeities, hedonistinės dabarties ir fatalistinės dabarties laiko perspektyvų raiška nesiskiria. Aptikta, kad rizikingą seksualinį elgesį prognozuoja labiau išreikšta hedonistinės dabarties laiko perspektyva, mažiau išreikšta pozityvios praeities laiko perspektyva, mažesnis saugaus seksualinio elgesio saviveiksmingumas ir vyresnis amžius. Vyriška lytis, lyginant su moteriška, negatyvios praeities, fatalistinės dabarties ir ateities laiko perspektyvos rizikingo seksualinio elgesio neprognozuoja. Taip pat, nustatyta, kad labiau išreikšta ateities laiko perspektyva mažina rizikingą seksualinį elgesį per didesnį saugaus seksualinio elgesio saviveiksmingumą. Saugaus seksualinio elgesio saviveiksmingumas netarpininkauja sąsajose tarp pozityvios praeities, negatyvios praeities, hedonistinės dabarties bei fatalistinės dabarties laiko perspektyvų ir rizikingo seksualinio elgesio.
The aim of the research: to identify the importance of students’ time perspective and safe sexual behaviour self-efficacy on student involvement into risky sexual behaviour. The research involved 208 undergraduate and integrated studies students, 150 were females and 58 males who had sexual intercourse experience. Zimbardo Time Perspective Inventory-ZTPI (Zimbardo, Boyd 1999) was employed to identify time perspective; self-efficacy was assessed by Safe Sexual Behaviour Questionnaire that was prepared by the author of the research; Sexual Risk Survey-SRS (Turchik, Garske 2009) was used to evaluate risky sexual behaviour; the impression management subscale of Balanced Inventory of Desirable responding (Paulhus 1991) was applied to evaluate a tendency to provide assumed answers. The results of this research show that the forms of risky sexual behaviour students engage into are the following: vaginal and oral sex without using barrier contraception methods, and sexual relations under the influence of alcohol or other psychoactive substances. Males are characterised by a less expressed self-efficacy of safe sexual behaviour and they more often engage into risky sexual behaviour. In comparison to males, past positive and future time perspectives are more commonly expressed in females. Expression of past negative, present hedonistic and present fatalistic time perspectives do not differ between male and female groups. In addition, it was found that risky sexual behaviour is predicted by a more expressed present hedonistic time perspective, less expressed past positive time perspective, lower self-efficacy of safe sexual behaviour, and older age. Male gender, in comparison to females, does not reveal risky sexual behaviour of past negative, present fatalistic and future time perspectives. Furthermore, it was determined that a more expressed future time perspective reduces risky sexual behaviour through a better sexual behaviour self-efficacy. Safe sexual behaviour self-efficacy does not mediate in the links among past positive, past negative, present hedonistic and present fatalistic time perspectives and risky sexual behaviour.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34710
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34710
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
ieva_stonkaite_md.pdf1.11 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

412
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

46
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.